Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i instalacja maszyny hydrostatycznej stanowiącej część projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur wielowarstwowych Polietylen-Evoh-Polietylen nr RPZP.01.05.00-32-W006/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”. Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”.

Data publikacji: 18.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1223714

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres ul. Ludowa 24C; 71-700 Szczecin nie później niż do dnia 21.01.2020 r., do godz. 14:00.
Terminem złożenia oferty jest dzień oraz godzina jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych czy wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2020 r. o godz.: 10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Bilbin

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

914884771

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. Podstawowe wymagania techniczne:
a. Maksymalna, zewnętrzna średnica nominalna testowanych próbek rur : min 32 [mm],
b. Regulowany zakres pomiarów ciśnienia testowego : 0 – 100 [bar]
c. Klasa dokładności przetwornika ciśnienia : ≤ 1% zakresu,
d. Stabilność zadanego ciśnienia : (+2)/(-1) % zakresu, zgodnie z normą PN-EN ISO 1167-1:2007,
e. Zakres pomiaru czasu : 0 – 10000 [h],
f. Dokładność pomiaru czasu: do 0,5% spodziewanego czasu badania, zgodnie z normą PN-EN ISO 1167-1:2007,
g. Zakres pomiaru temperatury : ≤ 20 [°C] – 95 [°C],
h. Dokładność regulacji temperatury ≤ +⁄- 1 [°C],
i. Stabilność temperatury : minimum ≤ +⁄- 1 [°C], zgodnie z normą PN-EN ISO 1167-1:2007
j. Wydajność regulowana wytwornicy ciśnienia : maksymalnie 12 l⁄min
k. Pompa pneumatyczna z zespołem przygotowania sprężonego powietrza lub pompa wysokociśnieniowa z napędem elektrycznym,
l. Maksymalne ciśnienie badania : 100 [bar].
II. Jednostka podstawowa – stacja ciśnieniowa:
a. Ilość stacji testowych : 20 (każda z zakresem ciśnienia do 100 [bar]),
b. Wytwornica ciśnienia: pompa pneumatyczna lub pompa wysokociśnieniowa z napędem elektrycznym
c. Moduł sterujący :
- obudowa z otwieranymi drzwiami,
- panel dotykowy o minimalnym rozmiarze matrycy 10 cali,
- monitorowanie parametrów testu „online”,
- sterowanie i nadzorowanie przebiegu procesu,
- wizualizacja w formie danych liczbowych oraz wykresów generowanych w czasie rzeczywistym,
- możliwość równoległej obsługi maszyny z panelu operatorskiego i komputera PC ,
- oprogramowanie do testów w języku polskim i angielskim zapewniające tworzenie raportów w formacie (opcjonalnie): Excel, PDF, Word, HTML,
- funkcja obejmująca automatyczną, wewnętrzną kalibrację kontrolną przetworników pomiarowych ciśnienia w celu sprawdzenia poprawności działania układu pomiarowego,
- archiwizacja danych, niosących informacje o przebiegu testu,
- możliwość sczytywania danych procesowych ze sterownika PLC do bazy danych SQL,
- kompatybilność oprogramowania z systemem min. Windows 10.
III. Zbiorniki wody technologicznej – 2 sztuki:
a. Zbiornik podstawowy o minimalnych wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) : 1000x800x800 [mm]
- Ilość portów przyłączeniowych : 15,
- Temperatura robocza : ≤ 95 +⁄- 1 [°C],
- Stała temperatura badania z tolerancją do +⁄- 1 [°C],
- Funkcja kontroli poziomu wody,
- Demontowane ruszty do wertykalnego montażu próbek,
- Materiał zbiornika: minimum stal AISI 304/1.4301/OH18N9,
- Pokrywa: uchylna lub dzielona , składana,
- Sterowanie pokrywą : automatyczne – napęd pneumatyczny lub elektryczny,
- Pompa cyrkulacyjna,
- Filtr wody,
- Izolacja : wełna mineralna o grubości minimalnej 50 [mm],
- Zawór elektromagnetyczny, uzupełniający poziom wody w zbiorniku,
- Zawór spustowy,
- Przewody wysokociśnieniowe do zastosowań zewnętrznych : ilość - 10 sztuk; maksymalne ciśnienie robocze - 200 [bar]; każdy o długości minimalnej 1,5 [m],
- Przewody wysokociśnieniowe do zastosowań wewnętrznych (ze stali nierdzewnej) : ilość 15 sztuk; maksymalne ciśnienie robocze - 200 [bar]; maksymalna temperatura robocza - 95 +⁄- 1 [°C], każdy o długości minimalnej 1,0 [m].
b. Zbiornik dodatkowy o minimalnych wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) : 1000x800x800 [mm]
- Ilość portów przyłączeniowych : minimum 15,
- Temperatura robocza : ≤ 95 +⁄- 1 [°C]
- Stała temperatura badania z tolerancją do +⁄- 1 [°C],
- Funkcja kontroli poziomu wody,
- Demontowane ruszty do wertykalnego montażu próbek,
- Materiał zbiornika : minimum stal AISI 304/1.4301/OH18N9,
- Sterowanie pokrywą : automatyczne – napęd pneumatyczny lub elektryczny
- Pompa cyrkulacyjna,
- Filtr wody,
- Izolacja : wełna mineralna o grubości minimalnej 50 [mm],
- Zawór elektromagnetyczny, uzupełniający poziom wody w zbiorniku,
- Zawór spustowy,
- Przewody wysokociśnieniowe do zastosowań zewnętrznych : ilość - 10 sztuk; maksymalne ciśnienie robocze - 200 [bar]; każdy o długości minimalnej 1,5 [m],
- Przewody wysokociśnieniowe do zastosowań wewnętrznych (ze stali nierdzewnej) : ilość 15 sztuk; maksymalne ciśnienie robocze - 200[bar]; maksymalna temperatura robocza - 95 +⁄- 1 [°C], każdy o długości minimalnej 1,0 [m].
IV. Uchwyty zamykające typu A wyposażone w gniazdo przyłączeniowe, zawór odpowietrzający uszczelnienia oraz uchwyt umożliwiający zawieszenie zgodnie z normą PN-EN ISO 1167-1:2007 :
a. Uchwyty dla próbek o średnicy zewnętrznej, nominalnej 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32 [mm] : minimum 1 komplet dla jednej geometrii,
b. Materiał na uchwyty : minimum stal AISI 304/1.4301/OH18N9

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i instalacja maszyny hydrostatycznej stanowiącej część projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur wielowarstwowych Polietylen-Evoh-Polietylen nr RPZP.01.05.00-32-W006/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”. Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest maszyna hydrostatyczna będąca jednym z elementów wchodzących w skład zadania : zakup wyposażenia laboratorium.
Wiodącym zadaniem maszyny hydrostatycznej jest oznaczanie wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne, w określonej temperaturze, rur i kształtek oraz zestawów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych przeznaczonych do przesyłania płynów.
Oprogramowanie maszyny hydrostatycznej powinno umożliwiać indywidualne ustawienia parametrów i kryteriów przebiegu oraz zakończenia testu, zapewniając przeprowadzenie odrębnie testów wytrzymałościowych, zniszczeniowych oraz testów wytrzymałościowych zakończonych automatycznym zniszczeniem badanych zestawów.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa maszyny hydrostatycznej, instalacja i uruchomienie.
Maszyna powinna być zgodna z unijnymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz powinna posiadać oznakowanie CE.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wymagania gwarancyjne:
I. Gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem postępowania minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
II. W przypadku wystąpienia wad lub usterek (awarii) Sprzętu, reakcja serwisu tj. przyjęcie zgłoszenia i kontakt z użytkownikiem urządzenia w celu wyjaśnienia problemu awarii wyniesie: do 24 godzin od zgłoszenia w dni powszednie oraz w ciągu najbliższego dnia roboczego w godzinach od 8:00 do 16:00, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w dzień wolny od pracy lub w piątek.
III. Wady i usterki (awarie) Sprzętu w okresie gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub z uwagi na złożony charakter wady lub usterki termin usunięcia awarii może ulec wydłużeniu. W takim przypadku wykonawca winien wskazać Zamawiającemu termin usunięcia wady lub usterki, który nie może dłuższy niż 30 dni.

Nie dopuszcza się ograniczenia uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi określonej w kodeksie cywilnym (w przypadku wykonawców z Polski), z tytułu rękojmi wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwego dla Wykonawcy (w przypadku wykonawców z pozostałych krajów UE), wynikających z Konwencji NZ w sprawie międzynarodowej sprzedaży towarów (w przypadku wykonawców spoza UE).
W przypadku żądania przez Zamawiającego lub zaproponowania przez Wykonawcę usunięcia wady urządzenia obowiązują terminy wskazane powyżej jak dla gwarancji.

Wymagania serwisowe:
I. Serwis gwarancyjny musi być świadczony przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
Serwis pogwarancyjny:
I. Pogwarancyjne wsparcie techniczne w zakresie oprogramowania (software), dostępne na zamówienie i koszt Zamawiającego przez okres minimum 10 lat.

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia: 31.07.2020r. Za termin wykonania umowy uznaje się dzień bezusterkowego podpisania protokołu odbioru, potwierdzającego wykonanie dostawy oraz pozostałych czynności objętych przedmiotem zamówienia. Oferta przewidująca dłuższy termin zostanie odrzucona.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy zapewniającej warunki określone powyżej.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie na warunkach Incoterms 2010 DDP Szczecin, ul. Ludowa 24C

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia min 3 referencji lub faktur z potwierdzeniami otrzymanych zapłat, poświadczających należyte wykonanie zamówień polegających na dostawie i uruchomieniu podobnych urządzeń o wartości nie mniejszej niż wartość niniejszego zamówienia zaproponowana w ofercie w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie oferty.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym dla realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zapewnia wykwalifikowany personel do świadczenia usług serwisowych w sposób umożliwiający podjęcie reakcji serwisowej w ciągu 24h od zgłoszenia w dni powszednie oraz najbliższego dnia roboczego jeżeli zgłoszenie nastąpiło w dzień wolny od pracy lub w piątek.
Wykonawca zapewnia wykwalifikowany personel do świadczenia usług serwisowych w sposób umożliwiający usunięcie wad i usterek (awarii) w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub z uwagi na złożony charakter wady lub usterki termin usunięcia awarii może ulec wydłużeniu. W takim przypadku wykonawca winien wskazać Zamawiającemu termin usunięcia wady lub usterki, który nie może dłuższy niż 30 dni.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu niektórych warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Strony nie dopuszczają możliwości zmiany parametrów elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, ani zmian umowy po jej zawarciu, z wyłączeniem zmian nieistotnych oraz sytuacji przewidzianych w Rozdziale 3 pkt 3.4 ppkt 20 Zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie Działanie 1.5 inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – Wersja 7.0.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:
a. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c. Oświadczenie o spełnieniu niektórych warunków udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
d. Wykaz trzech zrealizowanych projektów lub faktury z potwierdzeniami otrzymanych zapłat, poświadczających należyte wykonanie zamówień polegających na dostawie i uruchomieniu podobnych urządzeń o wartości nie mniejszej niż wartość niniejszego zamówienia zaproponowana w ofercie w okresie trzech lat przed złożeniem oferty.
e. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (innego właściwego rejestru/ewidencji potwierdzającego status prawny wykonawcy oraz uprawnienie osób składających ofertę do reprezentowania wykonawcy).

W przypadku dokumentów w języku obcym, innym niż angielski powinny być one przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Sposób przyznawania punktacji w zależności od spełnienia kryterium:
a. Cena netto (CN)- liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny netto ze złożonych ofert do ceny netto z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący: Liczba punktów w ocenie = (cena netto w ofercie z najniższą ceną/cena netto badanej oferty) x 70 pkt.,
Przy czym, jeżeli cena wyrażona jest w walucie obcej, dla celów obliczenia punktacji za spełnienie niniejszego kryterium, zamawiający przyjmie kurs sprzedaży tej waluty ustalonej przez Narodowy Bank Polski (NBP) na jeden dzień roboczy poprzedzający dzień złożenia oferty.
b. Okres gwarancji (OG) – minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia : 12 miesięcy – 0 pkt., powyżej 12 do 24 miesięcy – 7,5 pkt., powyżej 24 miesięcy – 15 pkt.,
c. Termin dostawy (TD), w dniach - liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najkrótszego terminu realizacji ze złożonych ofert (w dniach) do terminu realizacji wskazanego w ofercie ocenianej (w dniach) pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący: Liczba punktów w ocenie = (najkrótszy terminu realizacji ze złożonych ofert (w dniach)/ termin realizacji wskazanego w ofercie ocenianej(w dniach) x 15 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną dodane do siebie: P = CN +OG+TD
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub pozostawanie w innym związku niż wskazane w pkt 1-4 jeżeli naruszają zasady konkurencyjności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TWEETOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ludowa 24c/brak

71-700 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914884771

Fax

914345071

NIP

8512743464

Tytuł projektu

Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur wielowarstwowych Polietylen-Evoh-Polietylen

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-W006/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający stwierdził wystąpienie braków formalnych w zapytaniu ofertowym i uznał, że mogło to spowodować naruszenie zasady konkurencyjności przy dokonywaniu wyboru oferty. W związku z powyższym postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.
Liczba wyświetleń: 226