Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, instalacja i uruchomienie stanowiska próby ciśnieniowej – 1 szt.

Data publikacji: 18.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1223697

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1 Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, pod adresem ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, w terminie do dnia 21.01.2020 r., do godz. 15:00.
2 Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 10.1. ZiS, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia stanowiska próby ciśnieniowej – 1 szt., dla KZWM Ogniochron S.A. z siedzibą w Andrychowie, ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów; Znak sprawy: OGN/POIR/10/12/2019 - nie otwierać przed dniem 21.01.2020 r. godz. 15:05" oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szatan, email: p.szatan@ogniochron.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. /+48/ 33 875 10 70 wew. 139, tel. kom. /+48/ 606 668 916, fax: /+48/ 33 875 10 77

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia stanowiska próby ciśnieniowej – 1 szt., dla KZWM Ogniochron S.A. z siedzibą w Andrychowie, ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wadowicki Miejscowość: Andrychów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia stanowiska próby ciśnieniowej – 1 szt., dla KZWM Ogniochron S.A. z siedzibą w Andrychowie, ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów.
Zamówienie jest planowane w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego produktu w zakresie gaśnic samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Przedmiot zamówienia

1. Opis ogólny:
Każdy zbiornik wysokociśnieniowy (a takim jest zbiornik gaśnicy) musi zostać poddany próbie ciśnieniowej po procesie spawania. Podstawowe wymagania w tym zakresie zawarte są w normie PN-EN 3-8.

2. Minimalne parametry techniczne:
2.1. Wydajność stanowiska: minimum 300 szt./godz.
2.2. Możliwość równomiernego zwiększania ciśnienia z szybkością nie większą niż 2 bar/s, aż do osiągnięcia ciśnienia próbnego wielkości PT = 21 bar.
2.3. Urządzenie powinno mieć zdolność wykonywania testów w zakresie od 20 do 30 bar. Ciśnienie próbne powinno być utrzymane przez min. 30s i zbiornik nie powinien wykazywać nieszczelności, maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia w czasie pomiaru (po stabilizacji) 0,003 bara/s.
2.4. Automatyczne przeprowadzanie próby ciśnieniowej z ręcznym załadunkiem i odbiorem wadliwych wyrobów (urządzenie powinno być tak zaprojektowane, by uwzględniało możliwość rozbudowy o elementy pełnej automatyzacji załadunku i rozładunku)
2.5. Wykorzystane elementy pomiarowe (przetworniki) muszą posiadać stosowne dopuszczenie producenta do pracy jako element pomiarowy i posiadać dokument wzorcowania wydany przez akredytowaną jednostkę.
2.6. Urządzenie stanowiące kompletne stanowisko wraz z układem doprężania powietrza i odzyskiem wysokiego ciśnienia po próbie szczelności.
2.7. Urządzenie musi mieć zdolność do rejestrowania i zapisywania wykonywanej pracy i przesyłania raportów w sieci wewnątrz zakładowej i poprzez internet.
2.8. Konstrukcja urządzeń zgodna z obowiązującymi przepisami Dyrektywy Maszynowej i przepisami BHP.
2.9. System bezpieczeństwa przeciw wypadkom dostosowany do urządzenia zgodnie z obowiązującą normą – Europejską Dyrektywą Bezpieczeństwa Maszyn 2006/42/EC (ze znakiem CE) wraz ze zmianami.
2.10. System sterowania – kompletne oprogramowanie sterujące z pełnym dostępem do edycji parametrów technicznych.
2.11. Dopuszczalna kolorystyka urządzeń: RAL 2004, RAL 7035
2.12. DOKUMENTACJA / JĘZYK:
Instrukcja obsługi, napisy na maszynie oraz panel operatora w języku polskim, w języku angielskim dopuszcza się dokumentację serwisową wraz z rysunkami. Dokumentacja w dwóch kopiach w formie papierowej oraz 1 płyta CD lub inny nośnik cyfrowy.

Załączniki do specyfikacji technicznej:
1. Rysunek techniczny zbiornika gaśnicy

Kod CPV

42990000-2

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny specjalnego zastosowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do 270 dni, liczonym od daty zawarcia umowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej jego realizacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 1 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 6 formularza).

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzeń i ich uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 7 formularza).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzeń i ich uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 7 formularza).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzeń i ich uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Warunki wymienione w punkcie 2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty (pkt 7 formularza).

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do ZiS (Załącznik nr 3).

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartych w Umowie może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności (aneks do Umowy) w następujących przypadkach:
a) w przypadkach wskazanych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
b) w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;
c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływająca na przedmiot i sposób realizacji Umowy;
d) gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy;
e) w przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany parametrów Urządzeń lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
˗ możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy;
˗ konieczności zmiany miejsc dostaw oraz świadczeń w ramach gwarancji jakości w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Zamawiający będzie oceniał oferty dla poszczególnych części zamówienia według następujących kryteriów:
1 Cena – 60 pkt
2 Gwarancja – 20 pkt
3 Wydajność – 20 pkt.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie wszystkich w/w kryteriów wynosi 100.

1) Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : Co) x 60
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „cena”, wynosi 60.

2) Punkty przyznawane za kryterium „gwarancja” dla całości zamówienia będą liczone wg następującego wzoru:
G = ((Go-12)/12) x 10
gdzie:
G - ilość punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję,
Go - gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Okres gwarancji na całość zamówienia udzielony ponad 36 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 36.
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „gwarancja”, wynosi 20.

3) Punkty przyznawane za kryterium „wydajność” będą liczone wg następującego wzoru:
W = (Woś : Wmax) x 20
gdzie:
W - liczba punktów przyznana danej ofercie za wydajność,
Woś - wydajność wskazana w ofercie ocenianej
Wmax – najwyższa wydajność spośród wszystkich ofert
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „wydajność” wynosi 20 pkt.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do ZiS (Załącznik nr 3).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KZWM OGNIOCHRON SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Krakowska 83c

34-120 Andrychów

małopolskie , wadowicki

Numer telefonu

338751070

Fax

338751077

NIP

5512057431

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnego produktu w zakresie gaśnic samochodowych

Numer projektu

POIR.03.02.01-12-0017/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

L.C.M. PROGETTI s.r.l.
Via T. Tasso 21, I-20863 Concorezzo, Włochy
Oferta wpłynęła w dniu 20.01.2020 r. o godz. 13:20.
Cena 116 000,00 EUR netto.
Liczba wyświetleń: 158