Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 11/3.2 POIŚ/2019 na dostawę 2 nowych lub zmodernizowanych lokomotyw spalinowych / Request for bid no 11/3.2 POIŚ/2019 for delivery of 2 new or modernized diesel locomotives

Data publikacji: 17.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1223558

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

INFORMACJA Z DNIA 17 STYCZNIA 2020 r. / INFORMATION DATED 17th JANUARY 2020
W związku z wnioskami Wykonawców dot. wydłużenia terminu składania ofert o dodatkowy czas niezbędny na ich przygotowanie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w postępowaniu nr 11/3.2 POIŚ/2019 do dnia 24 STYCZNIA 2020 r. do godz. 15:00.
Jednocześnie Zamawiający zmienia treść załączonego do ogłoszenia Zapytania ofertowego nr 11/3.2 POIŚ/2019 (dalej: Zapytanie), tj. zmienia treść zapisów pkt. IX.2 Zapytania:
BYŁO: Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 15:00.
JEST PO ZMIANIE: Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 15:00.
Zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

In connection to the Contractors’ requests for extending the deadline for submitting bids by additional time necessary for their preparation, the Ordering Party extends the deadline for submitting tenders in proceedings No. 11/3.2 POIŚ/2019 to 24th January 2020 until 3 p.m.
At the same time, the Ordering Party changes the content of the Request for bids No. 11/3.2 POIŚ/2019 (hereinafter: Request) attached to the announcement, i. e. changes the content of the provisions of point IX. 2 of the Request:
WAS: The deadline for submitting the bids is 20th of January 2020 at 3 p.m.
IS AFTER AMENDMENT: The deadline for submitting the bids is 24th of January 2020 at 3 p.m.
Changes are binding on all Contractors and must be taken into account in the preparation and submission of the bid.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową/kurierem, na adres: Silva LS sp. z o. o., ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek
2. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 15:00.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 11/3.2 POIŚ/2019”
4. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/beneficiary/15701 (zakładka „Aktualne ogłoszenia”/ Zapytanie ofertowe nr 11/3.2 POIŚ/2019).

Szczegółowe informacje nt. sposobu przygotowania oferty znajdują się w części VII i VIII załączonego Zapytania ofertowego.

1. Bids representing the reply to the Request for Bid should be submitted in writing, i.e. in person or by post/courier, to the following address: Silva LS sp. z o. o., ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek
2. The deadline for submitting the bids is 24th of January 2020 at 3 p.m.
3. The bid should be submitted in a closed envelope with the note "Request for Bid no 11/3.2 POIŚ/2019”
4. The date of placing the bid shall be understood as the date of arrival of the bid to the Ordering Party to the address indicated in point 1 above.
5. The bid submitted after the given deadline will not be considered. The date and time of receipt of the bid by the Ordering Party shall be decisive.
6. The Ordering Party reserves itself the right to extend the deadline for submission of bids. Each time it publishes the relevant information in the Competitiveness Base https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/beneficiary/15701 („Current announcements” tab/ Request for Bid no. 11/3.2 POIŚ/2019).

Detailed information on how to prepare a bid can be found in parts VII and VIII of the enclosed Request for Bid.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Mocek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 518 285 175

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 (słownie: dwóch ) nowych lub zmodernizowanych lokomotyw spalinowych.

The subject of the order is the delivery of 2 (in words: two) new or modernized diesel locomotives.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Szczecinek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybranie dostawcy 2 (słownie: dwóch) lokomotyw spalinowych, które umożliwią Zamawiającemu uruchomienie usługi transportu intermodalnego. Zakup współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0034/18-00 pn.: „Dywersyfikacja działalności poprzez zakup taboru kolejowego i urządzeń przeładunkowych w celu świadczenia usług transportu intermodalnego” Działanie 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12(4)).

The purpose of the order is the selection of a supplier of 2 (in words: two) diesel locomotives which will enable the Ordering Party to start the intermodal transport service. The purchase is co-financed from the European Cohesion Fund under the project no. POIS.03.02.00-00-0034/18-00 entitled "Diversification of business through the purchase of rolling stock and reloading devices for the purpose of providing intermodal transport services", as part of Measure 3.2 - Development of maritime transport, inland waterways and multimodal connections of the Operational Program Infrastructure and Environment 2014-2020. This procurement procedure is conducted in accordance with the principle of competitiveness set out in the Guidelines of the Minister of Investment and Development of 22nd of August, 2019 in the field of eligible expenses under the European Regional Development Fund, European Social Fund and Cohesion Fund for 2014-2020 (MIiR/20142020/12(4)).

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 (słownie: dwóch) nowych lub zmodernizowanych lokomotyw spalinowych o parametrach brzegowych wskazanych w pkt. III, podpunkt 3 załączonego Zapytania ofertowego.
2. Konstrukcja, parametry techniczne i eksploatacyjne lokomotyw muszą spełniać wymagania wszystkich obowiązujących norm dotyczących lokomotyw spalinowych w zakresie niezbędnym do uzyskania bezterminowego, nieograniczonego zezwolenia w takim zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe, na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z listą Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych.
3. Lokomotywy muszą być zgodne z warunkami technicznymi i wymaganiami zapewniającymi bezpieczeństwo ruchu kolejowego, bezpieczny przewóz osób i rzeczy oraz ochronę środowiska zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm. lub starsze wydanie).
Szczegółowa specyfikacja techniczna dostarczanych lokomotyw oraz dodatkowe wymagania Zamawiającego znajdują się w części III.3 załączonego Zapytania ofertowego.

1. The subject of the order is the delivery of 2 (in words: two) new or modernized diesel locomotives with the boundary parameters indicated in part III. 3 of the attached Request for Bid.
2. The construction, technical and operational parameters of locomotives must meet the requirements of all applicable norms concerning diesel locomotives to the extent necessary to obtain indefinite, unlimited authorisation in as much it is legally obtainable for placing in service of a railway vehicle complying with the list of the President of the Office of Rail Transport on the relevant national technical specifications and standardisation documents
3. Locomotives must comply with technical conditions and requirements ensuring railway traffic safety, safe transport of people and goods and environmental protection in accordance with the Act of 28 March 2003 on railway transport (Journal of Laws of 2017, item 2117 as amended or earlier version).
Detailed technical specification of locomotives and additional requirements of the Ordering Party can be found in part III.3 of the attached Request for Bid.

Kod CPV

34611000-3

Nazwa kodu CPV

Lokomotywy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 28 miesięcy od daty podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, przy czym Zamawiający wymaga dostawy lokomotyw wg. następującego harmonogramu:
a) lokomotywa nr 1 – nie później niż w terminie 27 miesięcy od podpisania umowy
b) lokomotywa nr 2 - nie później niż w terminie 28 miesięcy od podpisania umowy
Zamówienie uważa się za wykonane w całości w dniu podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Ostatecznego drugiej lokomotywy.
Miejsce dostawy: Szczecinek

The term of the procurement implementation: maximum 28 months from the date of signing the contract with the selected Contractor, whereby the Ordering Party requires delivery of locomotives according to the following schedule:
a) locomotive no. 1 - not later than within 27 months of signing the contract
b) locomotive no. 2 - not later than within 28 months of signing the contract
The order is considered to have been made in full on the day of signing by the Parties the Acceptance Protocol of the second locomotive.
Place of delivery: Szczecinek

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W celu udokumentowania posiadania koniecznej do realizacji zamówienia wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są zobowiązani wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym czasie, co najmniej 2 (słownie: dwa) zamówienia polegające na dostawie co najmniej dwóch lokomotyw każde.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz wykonanych zamówień z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane na wzorze stanowiący Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych zamówień.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

In order to document the knowledge and experience necessary to perform the contract, Contractors applying for the contract are required to show that they have completed within 5 years before the deadline for submission of bids, and if the period of their business activity is shorter, within this shorter time, at least 2 (in words: two) contracts consisting in the delivery of at least two locomotives each.
In order to assess the fulfilment of this condition by the Contractor, the Contractor submits together with the bid a list of completed contracts with their subject, dates and entities for which the procurements were made on the template constituting Appendix No. 2 - List of completed procurements.
The assessment of the fulfilment of the conditions for participation in the procedure will be made by checking whether the documents and statements submitted by the Contractor confirm the fulfilment of the individual conditions for participation in the procedure, in accordance with the formula "meets - does not meet".
The submitted statements and documents should confirm that the Contractor meets the conditions for participation in the procedure, no later than on the day on which the deadline for submission of bids expires.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W celu udokumentowania posiadania odpowiedniej do realizacji zamówienia sytuacji finansowej, Wykonawca posiadać musi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż 6 500 000,00 PLN (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych).
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą kopię dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
W przypadku ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia podanej wartości na PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia Zapytania ofertowego, w którym kurs dla danej waluty został opublikowany.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

In order to document the possession of an appropriate financial situation for the procurement, the Contractor must have the public liability insurance in respect of the business related to the subject-matter for a guarantee sum of not less than PLN 6,500.000,00 (in words: six million five hundred thousand zlotys).
In order to assess the fulfilment of this condition by the Contractor, the Contractor submits together with the offer a copy of documents confirming that the Contractor is insured against public liability in the scope of activities related to the subject-matter for a guarantee sum determined by the Ordering Party.
In the case of insurance in a currency other than PLN, the Ordering Party will convert the given value into PLN at the average NBP exchange rate from the date of publishing the Request for Bid in the Competitiveness Base. If the average NBP exchange rate is not published on that day, the Ordering Party will take the average NBP exchange rate from the last day before the day of the publication of the Request for Bid, in which the exchange rate for the given currency was published.
The assessment of the fulfilment of the conditions for participation in the procedure will be made by checking whether the documents and statements submitted by the Contractor confirm the fulfilment of the individual conditions for participation in the procedure, in accordance with the formula "meets - does not meet".
The submitted statements and documents should confirm that the Contractor meets the conditions for participation in the procedure, no later than on the day on which the deadline for submission of bids expires.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.
4. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze 29 1750 1077 0000 0000 3978 3479, tytułem „Wadium Zapytanie ofertowe 11/3.2 POIŚ/2019”
5. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit. b - e, należy złożyć w formie oryginału w biurze Zamawiającego (ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek). Oryginał gwarancji/poręczenia winien zostać złożony odrębnie względem oferty, przed upływem terminu składania ofert.
6. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w części VI.13 załączonego Zapytania ofertowego. Gwarancja (poręczenie) powinno zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji np. w formule: „od dnia – do dnia”.
7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
Pozostałe wymagania zostały szczegółowo opisane w załączonym Zapytaniu ofertowym nr 11/3.2 POIŚ/2019.

1. The Contractor, who joins the procedure is obliged to pay a tender security deposit in the amount: 100,000.00 PLN (say: one hundred thousand zlotys).
2 . The tender security deposit may be paid in one or more of the following forms:
a) Money;
b) Bank sureties or sureties of a cooperative savings and credit fund, provided that the surety of the latter has be a cash surety; c) Bank guarantees;
d) Insurance guarantees;
e) Guarantees granted by entities referred to in Article 6b section 5 point 2 of the Act of 9 November 2000 on the establishment of the Polish Agency for Enterprise Development (Dz. U. of 2014, items 1804 and of 2015, items 978 and 1240).
3. The lodged tender security deposit has to cover the period of validity of the tender.
4. The tender security deposit lodged in cash has be transferred to the bank account of the Ordering Party, maintained by the BNP Paribas Bank Polska S.A. with the number 29 1750 1077 0000 0000 3978 3479, entitled „Wadium Zapytanie ofertowe 11/3.2 POIS/2019” ["Deposit Invitation for bids 11/3.2 POIS/2019"].
5. The deposits provided in the forms referred to in item 2 letters b - e shall be submitted in the original form at the Ordering Party’s office (ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek). The original of a guarantee/surety shall be filed separately from the bid, before the deadline for submission of bids.
6. The guarantee (surety) has to be signed by the authorized representative of the Guarantor. The signature should be affixed in a manner enabling its identification, e.g. affixed along with a personal stamp or legible (with name and surname). From the content of the guarantee (surety) should arise an unconditional obligation of the Guarantor to pay the full amount of the deposit to the Ordering Party in the circumstances specified in part VI.13 of the attached Request for Bid, upon each written request communicated by the Ordering Party within the time limit of Bidders being bound by their bids. The guarantee (surety) shall include the following elements:
a) The name of those awarding contract (Contractor), the guarantee beneficiary (Ordering Party), the guarantor (a bank or an insurance institution granting the guarantee) and the indication of their registered offices;
b) The amount of the guarantee;
c) The validity term of the guarantee e.g. as per the formula: ‘From day – To day”.
7. The deposit shall be lodged not later than the closing date for the submission of bids.
Other requirements are described in detail in the attached Request for Bid no. 11/3.2 POIŚ/2019

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin realizacji umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia przypadku siły wyższej oraz usuwania jego skutków;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie odpowiadają;
c) Zawieszenia dostaw przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia.
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmian obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni, tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.
1.3 Inne zmiany:
a) Miejsce dostaw, przy założeniu, iż nowe miejsce dostaw będzie znajdować się na terytorium Polski, a Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie nie później niż na 3 miesiące przed planowaną dostawą;
b) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia;
c) W przypadku otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1. The Ordering Party reserves itself the right to change the contract concluded with the Contractor selected during the procedure, in the event of an occurrence of one of the circumstances listed below, given the conditions of introducing changes:
1.1 The deadline of implementation may change in the following situations:
a) In the event of a force majeure, i.e. an extraordinary and external event, the occurrence and duration of which the Ordering Party or the Contractor has no influence on and which they were unable to prevent despite due diligence. In this case, the deadline for the implementation of the Agreement will be extended by the time of the occurrence of force majeure and its consequences;
b) In the event of circumstances beyond the control of the Contractor or the Ordering Party, provided that the change results from circumstances that the Contractor or the Ordering Party could not have foreseen at the stage of publication of the Request for Bid or offer and is not culpable by them. The deadline for the implementation of the Agreement will be extended by the time necessary to eliminate the circumstances for which the Ordering Party or Contractor is not responsible;
c) Suspension of the deliveries by the Ordering Party for technical or organizational reasons, which periodically prevent continuation of the making of the contractual subject, for the duration of the suspension. The Ordering Party shall inform the Contractor of the suspension indicating the reason for the suspension.
1.2 The Contractor's remuneration may be changed in the event of changes to the applicable VAT rate. In this case, the remuneration will change accordingly so that it corresponds to the updated rate of this tax for the scope covered by the Agreement, which has not yet been settled as at the change date.
1.3 Other changes:
a) Place of delivery, assuming that the new place of delivery will be located on the territory of Poland, and the Ordering Party will inform the Contractor about the change not later than 3 months before the planned delivery;
b) In the event of a change in the legal regulations in force on the date of submitting the offer by the Contractor, which will lay down new requirements as to the manner of the implementation of any subject covered by Contract;
c) In case of receiving a decision from the Intermediate Body or the Managing Authority of the Operational Program containing changes to the scope of measures, deadlines or setting additional provisions which the Ordering Party will be obliged to follow.
2. Terms of changes:
a) The initiation changes - upon request of the Contractor or the Ordering Party;
b) The justification of changes - a proper implementation of the contractual subject, reduction of costs, ensuring optimal technical and quality parameters;
c) The form of changes - an annex to the contract with the Contractor in writing otherwise null and void.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
1. Specyfikację techniczną oferowanych lokomotyw wraz z harmonogramem dostaw;
2. Harmonogram przeglądowo - naprawczy lokomotyw zgodny z zapisami Dokumentacji Systemu Utrzymania;
3. Listę wykonanych zamówień zgodnie z warunkami określonymi w części IV.2 Zapytania ofertowego;
4. Kopię polisy ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami określonymi w części IV.3 Zapytania ofertowego;
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodne z treścią Załącznika nr 3;
6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (warunki szczegółowo opisane w Zapytaniu ofertowym).
Pozostałe wymagane dokumenty zostały szczegółowo opisane w załączonym Zapytaniu ofertowym.

The completed bid Form should include:
1. Technical specification of the locomotives offered together with the delivery schedule;
2. Inspection and repair schedule for locomotives in accordance with the provisions of the Maintenance System Documentation;
3. List of completed contracts in accordance with the conditions set out in part IV.2 of the Request for Bid;
4. Copy of the insurance policy in accordance with the conditions set out in part IV.3 of the Request for Bid;
5. Statement on the lack of basis for exclusion from participation in the procedure according to the content of Appendix No. 3;
6. A copy from the relevant register or the central records and information on business activity, issued not earlier than 3 months before the deadline for bid placement (with the conditions set out in the Request for quotation).
Other required documents are described in detail in the attached Request for Bid.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV Zapytania ofertowego oraz niepodlegających wykluczeniu zgodnie z punktem V Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:
1) KRYTERIUM OCENY OFERT: "Cena brutto" (K1) WAGA PUNKTOWA: 50
2) KRYTERIUM OCENY OFERT: "Termin realizacji zamówienia" (K2) WAGA PUNKTOWA: 40
3) KRYTERIUM OCENY OFERT: "Gwarancja ogólna" (K3) WAGA PUNKTOWA: 5
4) KRYTERIUM OCENY OFERT: "Dodatkowa gwarancja na zestawy kołowe, łożyska kół, ramy wózków" (K4) WAGA PUNKTOWA: 5
Ostateczna ilość punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych przez daną ofertę w przedstawionych powyżej kryteriach (tj. K1 + K2 + K3 + K4).

Opis sposobu przyznawania punktacji, a także sposób wyboru Wykonawcy, szczegółowo określono w części X załączonego Zapytania ofertowego nr 11/3.2 POIŚ/2019.

The bids of the Contractors, which fulfil the conditions of the participation in the procedure as set out in point IV of the Request for Bid and which are not subject to the exclusion in accordance with point V of the Request for Bid shall be assessed in keeping with the following criteria:
1) BID ASSESSMENT CRITERION: "Gross Price" (K1) POINT WEIGHT: 50
2) BID ASSESSMENT CRITERION: "Deadline for completion of contract" (K2) POINT WEIGHT: 40
3) BID ASSESSMENT CRITERION: "Comprehensive warranty" (K3) POINT WEIGHT: 5
4) BID ASSESSMENT CRITERION: "Additional warranty on wheel sets, wheel bearings, bogie frames" (K4) POINT WEIGHT: 5

The final number of points will be the sum of the points obtained by a given bid in the criteria presented above (tj. K1 + K2 + K3 + K4).
Detailed description of how points are awarded and the method of selecting the Contractor is specified in part X of the attached Request for Bid no. 11/3.2 POIŚ/2019.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy:
a) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
b) którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
c) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
d) którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
e) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli;
f) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
g) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć dokumenty opisane w załączonym Zapytaniu ofertowym.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

1. From the participation in the bidding procedure those Contractors are excluded, who:
a) Are related to the Ordering Party personally or through capital. Capital or personal relations shall be understood as the interrelationship between the Ordering Party or persons authorized to assume liabilities on behalf of the Ordering Party or persons performing, on behalf of the Ordering Party, activities related to the procedure of selecting the Contractor, and the Contractor, consisting in particular in:
i. participating in an entity as a partner in a civil partnership or personal partnership,
ii. holding at least 10% of shares or stocks,
iii. officiating as a member of a supervisory body or management body, as a proxy, as an attorney,
iv. remaining in a marital relationship, in the lineal kinship or affinity; in the second kinship or the second collateral affinity; or in relations adoption, custody or guardianship;
b) Had caused damage by failing to execute an order or by performing it improperly, if the damage had been confirmed by a court decision that had become final and binding within 3 years before the procedure was initiated;
c) Are being in winding up or who have been declared bankrupt, with the exception of Contractors who, after having been declared bankrupt, have concluded an composition arrangement approved by a final and binding court order, if the arrangement does not provide for the satisfaction of creditors;
d) Are in arrears with payments of taxes, fees or social security or health insurance contributions, except when they obtained the legally required exemption, deferral, instalment payment of past due payments or suspension in full of the execution of a decision of a competent authority;
e) Have submitted untrue information that may affect the outcome of the ongoing procedure;
f) For reasons attributable to them, have not completed or improperly performed to a significant extent a former contract made with the Ordering Party, which led to the termination of the contract or award of damages;
g) Who have not demonstrated the fulfilment of the conditions of the participation in the procedure.
2. In order to demonstrate the absence of the grounds for the exclusion from the procurement procedure referred to in point 1 above, the Contractor should submit together with the bid documents specified in detail in the attached Request for Bid.
3. The bid placed by an excluded Contractor shall be deemed rejected.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SILVA LS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

+48518285246

Fax

+48943730109

NIP

6731796092

Tytuł projektu

DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ ZAKUP TABORU KOLEJOWEGO I URZĄDZEŃ PRZEŁADUNKOWYCH W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTU INTERMODALNEGO

Numer projektu

POIS.03.02.00-00-0034/18-00
Liczba wyświetleń: 159