Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychiatrycznych na terenie Wrocławia, Gdańska, Warszawy.

Data publikacji: 17.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-12-2019

Numer ogłoszenia

1223474

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania w Bazie Konkurencyjności), na adres: anna.adamczyk@ab.org.pl (z dopiskiem „08/TPBA/NM/2019”) do dnia 30.12.2019 (decyduje data wpływu).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Niekompletna oferta zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.adamczyk@ab.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Adamczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504657701

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznego wsparcia (konsultacji, wsparcia, leczenia) na terenie Wrocławia, Gdańska, Warszawy.

A. Opis:
Przedmiotem zamówienia obejmuje poniższe zadania:
1. Usługi wsparcia psychiatrycznego (Gdańsk) – śr. 30 h/m-c
2. Usługi wsparcia psychiatrycznego (Warszawa) – śr. 30 h/m-c
3. Usługi wsparcia psychiatrycznego (Wrocław) – śr. 30 h/m-c

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa, Gdańsk, Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznego wsparcia (konsultacji, wsparcia, leczenia) na terenie Wrocławia, Gdańska, Warszawy.

Przedmiot zamówienia

A. Opis:
Przedmiotem zamówienia obejmuje poniższe zadania:
1. Usługi wsparcia psychiatrycznego (Gdańsk) – śr. 30 h/m-c
2. Usługi wsparcia psychiatrycznego (Warszawa) – śr. 30 h/m-c
3. Usługi wsparcia psychiatrycznego (Wrocław) – śr. 30 h/m-c

Wszystkie zadania obejmują m.in.:
• Współpracę z beneficjentami programu w celu wsparcia procesu leczenia oraz działań aktywizująco-włączających (praca w terenie)
• Stała współpraca z resztą zatrudnionych specjalistów, w tym udział w spotkaniach zespołu
• Prowadzenie dokumentacji zgodnie ze specyfiką usługi na potrzeby uczestników projektu
• Dokumentowanie własnej pracy
B. Zasady świadczenia usług:
1. Usługi świadczone będą głównie w miejscu pobytu osób doświadczających bezdomności.
2. Wykonawca usługi zapozna się z publikacją „Najpierw mieszkanie” i będzie stosował zawarte w niej rozwiązania.
3. Wykonawca będzie czuwał nad przestrzeganiem zasady niedyskryminacji, w tym ze względu na płeć i niepełnosprawność.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji świadczonych usług obejmującą:
a) indywidualny zakres usług specjalistycznych,
b) dokumentacji specjalistycznej związanej ze świadczonymi usługami na potrzeby uczestników;
c) kartę czasu pracy – zawierającą ewidencję wykonania zleconych usług prowadzoną na bieżąco, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu.

C. Ilość:
3 zadania realizowanych na terenie Polski, w miejscu pobytu uczestników projektu, którzy zostaną zrekrutowani w trakcie trwania Projektu.
Każde z zadań obejmuje objęcie specjalistycznymi usługami do 15 osób.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do czerwca 2021 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. www.power.gov.pl

2) Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
a) Posiadają niezbędną wiedzę tj. posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych, specjalizacja z psychiatrii.
Weryfikacja: CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie: odpis ukończenia studiów wyższych itp., dokumenty potwierdzające kwalifikacje: dyplomy, certyfikaty lub inne.
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu,
Weryfikacja: : oświadczenie oferenta na formularzu ofertowym –załącznik nr 1
c) Posiadają prawo wykonywania usług na terenie Polski,
Weryfikacja: oświadczenie oferenta na formularzu ofertowym –załącznik nr 1
d) Posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
Weryfikacja: oświadczenie oferenta na formularzu ofertowym –załącznik nr 1
e) Oferent posiada co najmniej dwuletnie, udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi bezdomności
Weryfikacja: CV, zaświadczenia, umowy, rachunki itp.

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę tj. posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych, specjalizacja z psychiatrii.
Weryfikacja: CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie: odpis ukończenia studiów wyższych itp., dokumenty potwierdzające kwalifikacje: dyplomy, certyfikaty lub inne.

Oferent posiada co najmniej dwuletnie, udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi bezdomności
Weryfikacja: CV, zaświadczenia, umowy, rachunki itp.

Dodatkowe warunki

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Warunki zmiany umowy

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów umów stosowanych u Zamawiającego.
W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Załącznik nr 2 - o braku powiązań kapitałowych i osobowych
b) Kopie dokumentów potwierdzających 2 letnie doświadczenie.
c) Kopie dokumentów potwierdzających wskazane wykształcenie (dyplomy, certyfikaty)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert nastąpi na podstawie następujących kryteriów:

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wymagać przestawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli będzie to niezbędne do uwiarygodnienia informacji zawartych w ofercie.

Rodzaje kryteriów oceny:

L.p. Kryterium Waga Punkty
1 Cena 80 % 80 pkt
2 Doświadczenie 20 % 20 pkt

Kryterium Waga
a/ cena brutto 80% - 80 pkt.
b/ doświadczenie zawodowe - 20% - 20 pkt.


Zasady oceny kryterium "cena”:
Przy ocenie ofert rozpatrywane będą zaproponowane ceny brutto za 1 h konsultacji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferent proponujący najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 80. Kolejnym oferentom punkty będą przyznawane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

Cena jednostkowa oferty najtańszej
(za jedną godzinę)
------------------------------------------ x 80 = ilość punktów
Cena oferty badanej

Zasady oceny kryterium "doświadczenie”:
Doświadczenie w pracy zawodowej z osobami doświadczającymi bezdomności, powyżej 5 lat - 20 pkt.
Doświadczenie w pracy zawodowej z osobami doświadczającymi bezdomności, poniżej 5 lat - 15 pkt.
Doświadczenie w zawodzie, pow. 10 lat – 15 pkt.
Doświadczenie w zawodzie, 5-9 lat – 10 pkt.
Doświadczenie w zawodzie, 2-5 lat – 5 pkt.
Wolontariat na rzecz osób doświadczających bezdomności powyżej 5 lat – 10 pkt.
Wolontariat na rzecz osób doświadczających bezdomności 2 lat-5 lat – 5 pkt.


Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę.
Ocena końcowa oferty stanowić będzie sumę z punktów przyznanych w kryteriach poza cenowych oraz punktów uzyskanych w kryterium cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Ocena końcowa = Punkty za kryterium „Cena” + Punkty za kryterium „Doświadczenie”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta lub oferty, która(e) uzyskają najwyższą końcową ocenę, co oznacza, że Zamawiający może wybrać od jednego do maksymalnie 3 Oferentów zależnie od tego jak wiele zadań do wykonania zaoferują oferenci z najniższymi cenami. Może zdarzyć się że wybrani zostaną oferenci, których oferty cenowe będą różnić się cenami. W sytuacji kiedy dwóch oferentów złoży oferty o tej samej cenie preferowany będzie oferent, który ofertę złożył jako pierwszy (liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, m. in.:
1. zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
2. zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
3. zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
4. zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wymagać przestawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli będzie to niezbędne do uwiarygodnienia informacji zawartych w ofercie.

Wykluczenia

3) W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZARZĄD GŁÓWNY

Adres

Hugona Kołłątaja 26a

50-007 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713443735

Fax

713443735

NIP

8961001631

Tytuł projektu

Housing first- najpierw mieszkanie

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0071/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 123