Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania - „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Administracyjne w Jaworznie”. Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna – etap II”.

Data publikacji: 17.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-01-2020

Numer ogłoszenia

1223258

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE www.logintrade.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Ząbek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

326140163

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej z przyłączami do budynków przy ul. Energetyków 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7A w Jaworznie wraz z kanalizacją teletechniczną z rur HDPE.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawierają:
– Projekt Umowy
– Projekt Budowlano – Wykonawczy
– Cztery przedmiary robót, z podziałem na Technologię, Likwidację, Demontaż SWC, Teletechnikę,
– Wytyczne do wykonania sieci cieplnych preizolowanych SCE Jaworzno III Sp. z o.o.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej
i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej

Przedmiot zamówienia

Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej z przyłączami do budynków przy ul. Energetyków 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7A w Jaworznie, wykonanie kanalizacji teletechnicznej według Projektu z Kosztorysem, wykonanie robót demontażowych według Projektu z Kosztorysem, demontaż grupowej SWC „Administracyjne” według Projektu z Kosztorysem.

Kod CPV

45231100-6

Nazwa kodu CPV

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin końcowy do 09.10.2020r.
Wykonania sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej oraz wykonanie kanalizacji teletechnicznej
od dnia 02.04.2020r. do dnia 24.08.2020r.
Wykonania robót demontażowych oraz demontażu grupowej SWC od dnia 02.04.2020r. do dnia 09.10.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych preizolowanych oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
4. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym.
5. Posiadają aktualne ubezpieczenie firmy od zdarzeń losowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
6. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia.
7. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych
w § 4 Specyfikacji - „Wymagane dokumenty”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
8. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie). wykonali minimum 2 zamówienia polegające na budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej.

Potencjał techniczny

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym do należytego wykonania zamówienie lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Kierownik Budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do prowadzenia robót w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych oraz Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty, oświadczenia wymagane od Wykonawcy- zgodnie z treścią SWZ i załącznikami do SWZ
SWZ dostępna również na stronie internetowej SCE : http://www.sce.jaw.pl w zakładce Ogłoszenia oraz po zarejestrowaniu na platformie zakupowej LOGINTRADE poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://platforma.logintrade.net/

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium A: Cena ofertowa netto – 96 %
Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:
C = ( CN)/CB x W
gdzie:
C - liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena”,
CN - najniższa cena netto spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
CB - cena netto oferty badanej,
W - waga punktowa dla kryterium „cena ofertowa” – 96 punktów
Kryterium B: Okres gwarancji wykonanej roboty - 4 %
Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:
G = ((Go-Gmin) )/((Gmax-Gmin) ) x W
gdzie:
G – liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres Gwarancji” dla oferty,
Gmin – najniższy okres gwarancji (36 miesięcy),
Gmax – najwyższy okres gwarancji (60 miesięcy),
Go – okres gwarancji oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu,
W - waga punktowa dla kryterium „Okres gwarancji” – 4 punkty
przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, punkty w tym kryterium będą przyznawane za okres 60 miesięcy

Wykluczenia

Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
a) nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu określonych w §3 Specyfikacji,
b) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
c) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą
(o ile wymagane jest wadium);
d) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji,
e) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
f) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym Postępowaniu, chyba że wykażą,
że istniejące miedzy nimi powiazania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu tego Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu tego Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielnie Zamówienia
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SP. Z O.O.

Adres

al. aleja Tysiąclecia 7

43-603 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

NIP

6320000068

Tytuł projektu

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna - etap II.

Numer projektu

POIS.01.07.02-00-0020/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PPUR ELMAR, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17, 32-540 Chrzanów

Data wpłynięcia: 15.01.2020r., godz. 12:21

Cena wybranej oferty: 185 000,00 zł netto
Gwarancja: 60 miesięcy
Uzyskane punkty: 100 pkt
Liczba wyświetleń: 144