Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 3/2019/2.1 - Homogenizator do produkcji żelu alginianowego (1 szt.)

Data publikacji: 17.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1223198

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.01.2020 r. do godz. 10:00 w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
a) drogą pocztową (przesyłka rejestrowana) lub kurierem na adres Zamawiającego (PROMAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o., ul. Cerefisko 2, 42-400 Zawiercie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta dot. przedmiotu zamówienia: Homogenizator do produkcji żelu alginianowego (1 szt.)
Nie otwierać przed terminem składania ofert

b) osobiście w siedzibie Zamawiającego (PROMAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o., ul. Cerefisko 2,
42-400 Zawiercie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem wskazanym w pkt.1 a). Biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
c) pocztą elektroniczną – przesłanie skanów podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami/dokumentami na adres: j.nowak@promar.pl

O terminie złożenia decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty.

2. Oferty wysłane pocztą należy nadać ze stosownym wyprzedzeniem, aby mogły być dostarczone przed upływem terminu podanego w punkcie 1 powyżej (data i godzina).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.nowak@promar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

572 501 330

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego homogenizatora do produkcji żelu alginianowego (1 szt.) na potrzeby firmy PROMAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o. Oddział Zawiercie ul. Cerefisko 2, 42-400 Zawiercie.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: 42-400 Zawiercie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Dostawcy fabrycznie nowego Homogenizatora do produkcji żelu alginianowego (1 szt.)

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego homogenizator do produkcji żelu alginianowgo - składającego się z 90% wody i 10% mieszanki składników sypkich – na potrzeby firmy PROMAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o. ODDZIAŁ ZAWIERCIE, zawierający poniższe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne o parametrach nie gorszych niż:
• Wydajność homogenizatora: powyżej 60 kg/h;
• Praca w trybie ciągłym;
• Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej – elementy mające bezpośredni kontakt z produktem stal AISI 316, w przypadku pozostałych części dopuszczalna stal AISI 304;
• Klasa ochronności min. IP 65;
• Konstrukcja urządzenia umożliwiająca łatwe mycie (bez zakamarków np. niepełne spoiny spawów lub źle wypolerowane) oraz kontrolę czystości poprzez pobieranie wymazów;
• Brak „martwych stref” mieszania w urządzeniu;
• Pompa z głowicą homogenizującą z płynną regulacją obrotów, umożliwiająca „rozdrabnianie” i jednoczesne przepompowanie gotowego produktu;
• Mieszadło z płynną regulacją obrotów, umożliwiające sporządzenie jednorodnego roztworu wodnego;
• Precyzyjny dozownik umożliwiający pobranie potrzebnej ilości wody do procesu produkcji żelu alginianowego;
• Zewnętrzny zasobnik o poj. min. 15 l do ciśnieniowego dozowania składników w formie proszku;
• Pompa próżniowa do odpowietrzania produktu końcowego;
• Pompa do opróżniania zbiornika z produktu końcowego;
• Panel kontrolny operatora zapewniający stałą i pełną kontrolę nad procesem homogenizacji;
• Panel operacyjny umożliwiający: zapis receptur; zapis parametrów ostatnich procesów; bieżący podgląd procesu mieszania i dozowania.

Homogenizator powinien zapewnić otrzymanie powtarzalnego produktu końcowego – żel alginianowy – o następujących parametrach:
 Temperatura: <35°C;
 Lepkość: 3,5 – 4,5 [mPas] przy rozcieńczeniu 1:1;
 pH: 5,0 – 5,30;
 Konsystencja: jednolita homogenna, niezapowietrzona, niezanieczyszczona.

2. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia

• Wykonawca musi uzgodnić termin dostawy z przynajmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem z osobą ds. technicznych wskazaną do kontaktu w niniejszym zapytaniu ofertowym.
• Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania)
• Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim.
• Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i stosowanie rozwiązań technologicznych o standardach nie gorszych od zaproponowanych w zapytaniu, z takim zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania muszą spełniać założenia i być zaakceptowane przez Zamawiającego.
• Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wyjaśnienie, które w sposób jednoznaczny potwierdzi, iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w zapytaniu ofertowym jako system odniesienia. Jeśli dotyczy.

Kod CPV

38436800-8

Nazwa kodu CPV

Homogenizatory z łopatkami obrotowymi

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia powinien zostać zrealizowany w całości nie później niż do dnia 31.07.2020 r.

Termin dostawy urządzenia możliwy najwcześniej 01.06.2020 r. Z uwagi na trwające Roboty Budowlane, termin ten może ulec zmianie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie
i potencjał techniczny dla realizacji zamówienia.

Celem wykazania spełnienia tego warunku udziału w Postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
do oferty oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego do
realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z metodą zero-jedynkową – tj. formułą
„spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższego warunku zostanie odrzucona i nie
będzie podlegała dalszej ocenie pod kątem kryteriów punktowanych

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oświadczą, iż oferowany przedmiot
zamówienia może być obsługiwany przez osoby z ograniczoną niepełnosprawnością

Celem wykazania spełnienia tego warunku udziału w Postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
do oferty oświadczenie o możliwości obsługiwania urządzenia w zakresie sterowania i kontroli procesu homogenizacji przez
osoby z ograniczoną niepełnosprawnością zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana zgodnie z metodą zero-jedynkową – tj. formułą
„spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższego warunku powoduje wykluczenie
Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wniosą wadium w wysokości 10 000,00 PLN w formie pieniądza wpłaconego przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli wpływ środków na rachunek bankowy Zamawiającego będzie miał miejsce przed upływem terminu składania oferty.

Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z metodą zero-jedynkową – tj. formułą „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższego warunku zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie pod kątem kryteriów punktowanych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
4. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej),
c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów,
d) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności w szczególności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości wykonania umowy,
e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
Warunki nieistotne, w szczególności:
a) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
c) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w zakresie Wykonawcy. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacja lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
b) w wyniku odstąpienia od umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego lub ewidencyjnego, a osoba podpisująca ofertę działa na podstawie dołączonego pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być dokumentem oryginalnym lub kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem.
3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie Załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.
4. Do oferty (formularza ofertowego) należy dołączyć:

a) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego do realizacji zamówienia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
c) oświadczenie o możliwości obsługiwania przedmiotu zapytania ofertowego w zakresie sterowania i kontroli procesu homogenizacji przez osoby z ograniczoną niepełnosprawnością zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
d) dokumenty potwierdzające, że oferta podpisywana jest przez osobę (osoby) uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców)
e) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik
f) wyjaśnienia, które w sposób jednoznaczny potwierdzą, iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w zapytaniu ofertowym jako system odniesienia. Jeśli dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/wykluczeniu, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, w oparciu o poniższe kryteria:

a) Kryterium Nr 1 - Cena całkowita netto (waga 60%)
b) Kryterium Nr 2 – Warunki gwarancji (w pełnych miesiącach) (waga 15%)
c) Kryterium Nr 3 – Czas reakcji serwisu (w pełnych godzinach) (waga 15%)
d) Kryterium Nr 4 – Zużycie prądu homogenizatora (w kWh) (waga 5%)
e) Kryterium Nr 5 – Urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 14001 lub równorzędnymi normami środowiskowymi (waga 5%)

Ad. a) Kryterium Nr 1 – Cena całkowita netto

Maksymalna ilość punktów do otrzymania przez Wykonawcę w ramach tego kryterium wynosi 60 pkt.

Punkty przyznane wykonawcy za to kryterium będą wynikały z wyliczenia na podstawie poniższego wzoru:


Cn
Pc = --------- x 100 pkt x 60%
Can

Pc – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę
Cn – najniższa cena całkowita netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Can – cena całkowita netto analizowanej oferty
100 pkt – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny


Ad. b) Kryterium Nr 2 – Warunki gwarancji

Maksymalna ilość punktów do otrzymania przez Wykonawcę w ramach tego kryterium wynosi 15 pkt.

Punkty przyznane wykonawcy za to kryterium będą wynikały z wyliczenia na podstawie poniższego wzoru:

Gan
PG = --------- x 100 pkt x 15%
Gn

PG – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za gwarancję
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Gan – okres gwarancji analizowanej oferty
100 pkt – wskaźnik stały
15% - procentowe znaczenie kryterium gwarancji

Ad. c) Kryterium Nr 3 – Czas reakcji serwisu – maksymalny czas jaki może upłynąć pomiędzy zgłoszeniem przez Zamawiającego usterki lub awarii a reakcją serwisu (podjęcie przez Wykonawcę działań zmierzających od usunięcia usterki/awarii)

Maksymalna ilość punktów do otrzymania przez Wykonawcę w ramach tego kryterium wynosi 15 pkt.

Punkty przyznane wykonawcy za to kryterium będą wynikały z wyliczenia na podstawie poniższego wzoru:

Sn
Pc = --------- x 100 pkt x 15%
San

Pc – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za czas reakcji serwisu
Sn – najkrótszy czas reakcji serwisu spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
San – czas reakcji serwisu analizowanej oferty
100 pkt – wskaźnik stały
15% - procentowe znaczenie kryterium czasu reakcji serwisu

Ad. d) Kryterium Nr 4 – Zużycie prądu homogenizatora (w kWh) (waga 5%)

Maksymalna ilość punktów do otrzymania przez Wykonawcę w ramach tego kryterium wynosi 5 pkt.

Punkty przyznane wykonawcy za to kryterium będą wynikały z wyliczenia na podstawie poniższego wzoru:

Zn
Pc = --------- x 100 pkt x 5%
Zan

Pc – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za czas reakcji serwisu
Zn – najmniejsze zużycie prądu homogenizatora spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Zan – zużycie prądu homogenizatora analizowanej oferty
100 pkt – wskaźnik stały
5% - procentowe znaczenie kryterium czasu reakcji serwisu

Ad. e) Kryterium Nr 5 – Urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 14001 lub równorzędnymi normami środowiskowymi (waga 5%)

W ramach kryterium Zamawiający przyzna punkty Wykonawcom, którzy zaoferują przedmiotowe urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 14001 lub równorzędnymi normami środowiskowymi.

Maksymalna ilość punktów do otrzymania przez Wykonawcę w ramach tego kryterium wynosi 5 pkt.

Ocena spełnienia powyższego kryterium zostanie dokonana zgodnie z metodą zero-jedynkową – tj. formułą „spełnia-nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, która nie spełni powyższego wymagania otrzyma 0 pkt.

Homogenizator produkowany zgodnie z normą ISO 14001 lub równorzędnymi normami środowiskowymi.
PUNKTY
TAK 5
NIE 0

2. Końcową ocenę stanowi suma punktów pozyskanych według wymienionych wyżej kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności tych osób.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

„PROMAR” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

11 Listopada 96

05-092 Łomianki

mazowieckie , warszawski zachodni

Numer telefonu

+48 797 000 379

NIP

1180010695

Tytuł projektu

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego do zastosowania osłonek alginianowych w przemyśle spożywczym wysokiej jakości

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0029/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DSI FOOD TECHNOLOGY Irena Szankin
ul. Wielkopolska 27, 81-552 Gdynia.

Data wpłynięcia oferty: 20.01.2020 r., 21.01.2020 r.
Cena: 250 000,00 PLN (netto), 307 500,00 PLN (brutto)
Liczba wyświetleń: 109