Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia do rekreacji i aktywnego wypoczynku

Data publikacji: 14.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-12-2019

Numer ogłoszenia

1223148

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W wyniku zapytań przesunięto termin składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie zamawiającego PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko ul. Przemysłowej 7c; 11 – 600 Węgorzewo do dnia 24 grudnia 2019r. do godziny 12:00.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
a) złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
b) musi być sporządzona w języku polskim,
c) dokumenty obcojęzyczne załączane są do oferty wraz z tłumaczeniem,
d) powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 2) lub zawierać wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 2
e) wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty.
2. Ofertę może złożyć wspólnie kilku wykonawców, wówczas ustanawiają pełnomocnika.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia.
1) Na kopercie należy wpisać nr ogłoszenia oraz nazwę zamówienia „Dostawa wyposażenia do rekreacji i aktywnego wypoczynku”
4. Konsekwencje nieprawidłowego oznakowania na kopercie ponosi Wykonawca.
5. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
6. Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowości.
7. Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty. Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
8. Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
b) Formularz ofertowy.
9. Zmiana lub wycofanie oferty:
a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
b) Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
c) Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Łuhutko; topiko@topiko.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do rekreacji i aktywnego wypoczynku;

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Kal

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja umowy o o dofinansowanie nr RPWM.01.04.02-28-0013/17 pod nazwą: Komfortowy pakiet turystyczny na Mazurach. Wypoczynek, sport i rekreacja dla dzieci i Dorosłych. Woda, powietrze, ziemia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia

2. Pełen opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku numer 1 do zapytania.
3. Wspólny słownik zamówień:
a) CPV – 39290000-1 Wyposażenie różne;
b) CPV 37412000-9 Sprzęt do uprawniania sportów wodnych;
c) CPV 3315500-1 Przyrządy do fizjoterapii;
d) CPV 4332410-1 Urządzenia do sportów wodnych;
e) CPV 44411100-5 Wanny;
f) CPV 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw;
g) CPV 39142020-9 Meble ogrodowe;
h) CPV 37416000-7 Sprzęt wypoczynkowy;
i) CPV 34928210-3 Wiaty drewniane;
j) CPV 37535210-2 Huśtawki
k) CPV 391510000-5 Meble różne

Kod CPV

39290000-1

Nazwa kodu CPV

Wyposażenie różne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

VI. Przesłanki odrzucenia oferty:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV ust. 2 zapytania
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w części IV ust. 2 zapytania, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 maja 2020r.
XI. Dodatkowe informacje
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie wymaganych dokumentów oraz oświadczeń zawartych w ofercie.
2. Wyjaśnieniom i uzupełnieniom nie podlegają elementy podlegające ocenie w poszczególnych Kryteriach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
4. Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 20%.
5. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.

XII. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy
1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w danej części w następujących przypadkach:
1) Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
2) Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi.
3) Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.
4) Zmiany w zakresie realizacji projektu powodujące, że realizacja przedmiotu zamówienia jest nie możliwa na warunkach zawartych w zapytaniu.
2. Zamawiający unieważni postępowanie, w danej części w następujących przypadkach:
1) nie wpłynęła żadna ważna oferta;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępianiu

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępianiu

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępianiu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępianiu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępianiu

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1) w zakresie zapisów umowy w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia;
2) w zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
3) w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót;
4) w zakresie zapisów umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
5) w zakresie zmiany podwykonawców w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
6) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT;
7) w zakresie zapisów umowy w przypadku zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych;
8) w zakresie zasad płatności, w przypadku wystąpienia możliwości usprawnienia realizacji zamówienia;
9) w zakresie zmiany terminu w przypadku zawieszenia prac przez Zamawiającego.,
10) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
11) w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
12) w zakresie treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
13) W zakresie zmiany przedmiotu umowy wskazanego w ofercie, w przypadku, gdy pierwotny produkt został wycofany z rynku, jest niedostępny lub na rynku występuje produkt nowy o parametrach lepszych niż wskazane w ofercie, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może ulec zwiększeniu;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

8. Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
b) Formularz ofertowy.

Zamówienia uzupełniające

VI. Przesłanki odrzucenia oferty:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV ust. 2 zapytania
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w części IV ust. 2 zapytania, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej z części na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
1) całościowa cena brutto (waga 96 %) - od 0 - 96 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia,
metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa/cena oferowana) *96 pkt

2) Aspekty społeczne – zatrudnienie(waga 4%) – 0-4 pkt.
a) Punkty przyznawane będą przyznawane w następujący sposób:
Kryterium – aspekt społeczne – zatrudnienie PUNKTY
1 osobę bezrobotną 1 pkt.
1 osobę niepełnosprawną 1 pkt.
1 osobę do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 1 pkt.
1 osobę po ukończeniu 50. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 1 pkt.
Nie zamierzam zatrudnić: osoby bezrobotnej; osoby do 30. roku życia lub osoby po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnieni, jak również osoby niepełnosprawnej. 0 pkt.

b) Kryterium „aspekty społeczne - zatrudnienie” rozpatrywane będzie według następujących zasad:
• Wykonawca może uzyskać maksymalnie 4 pkt. w kryterium aspekty społeczne – zatrudnienie;
• przez osobę bezrobotną, należy rozumieć osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065. )
• przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) ;
c) Wykonawca w formularzu oferty może zaznaczyć maksymalnie 4 warianty zatrudnienia.
d) W przypadku zaznaczenia więcej niż 4 wariantów zatrudnienia lub niezaznaczenia żadnego z wariantów oferta zostanie odrzucona
2. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.

Wykluczenia

2. Warunek wykluczenia w każdej z części – w zakresie braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PPHU TOPIKO TOMASZ ŁOHUTKO

Adres

Przemysłowa 7 c

11-600 Węgorzewo

warmińsko-mazurskie , węgorzewski

Numer telefonu

874274777

Fax

874274777

NIP

8450004120

Tytuł projektu

KOMFORTOWY PAKIET TURYSTYCZNY NA MAZURACH. WYPOCZYNEK, SPORT I REKREACJA DLA DZIECI I DOROSŁYCH. WODA, POWIETRZE, ZIEMIA

Numer projektu

RPWM.01.04.02-28-0013/17-07

Inne źródła finansowania

POJEKT PARTNERSKI
Lider:
PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko
ul. Przemysłowej 7c;
11 – 600 Węgorzewo
NIP 8450004120
REGON 790069706
Partner A
ART EVENTS Krzysztof Gawrych
Kal 10a
11-600 Węgorzewo
NIP 8451038753
REGON 790223923
Partner B
PHU Krzysztof Dłuski
Ul. Zamkowa 22/28
11 – 600 Węgorzewo
NIP 8451255539
REGON790336544

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DOMANNY Anna Bejnar TRYGOT 23/1; 11 – 600 Węgorzewo za cenę - 261 276,60 zł brutto, wpłynęła 24.12.2019r.
Liczba wyświetleń: 150