Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.

Data publikacji: 16.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-02-2020

Numer ogłoszenia

1222899

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Aktualizacja 10.02.2020 r. – Zamawiający zaktualizował plik „Pytania i odpowiedzi” o pytania 105-119.

Aktualizacja 05.02.2020 r. – Zamawiający zaktualizował plik „Pytania i odpowiedzi” o pytania 89-104 oraz zaktualizował odpowiedź na pytanie 3.

Aktualizacja 31.01.2020 r. – Zamawiający zaktualizował plik „Pytania i odpowiedzi” o pytania 31-88.

Aktualizacja 21.01.2020 r. – Zamawiający zamieścił plik „Pytania i odpowiedzi”

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w języku polskim, spełniającą warunki określone w SIWZ, składa się w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem: „PRZETARG – Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego - NIE OTWIERAĆ”. Oferta przesyłana jest na adres Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. ze wskazaniem Kancelarii Głównej lub dostarczona osobiście do Kancelarii Głównej bud. 110, pokój nr 4 (budynek Dyrekcji Generalnej Grupy Azoty ZAK S.A.) do dnia 17.02.2020 r., do godz. 14.00). Oferty otrzymane po podanym terminie zostaną odesłane oferentom nieotwarte.
W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Spółki do dnia 17.02.2020 r., do godz. 14.00. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.
Zmawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE, jednakże obowiązującą formą jest złożenie oferty w formie pisemnej w sposób opisany powyżej. Oferent, który złoży ofertę jedynie w formie elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE, zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego dostarczenia jej w formie pisemnej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dawid Abramowicz - sprawy proceduralne/ Wiesław Chmielarz, Iwona Morawiec - sprawy techniczne

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 481 20 48/77 481 20 58, 77 481 22 63

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego, zwanego dalej Centrum, na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. w formule „Zaprojektuj-zbuduj” (EPC).
W ramach inwestycji Zamawiający planuje realizację budynku laboratoryjno-biurowego wraz z halą pilotażową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna powierzchnia zabudowy zespołu budynków dwukondygnacyjnych niepodpiwniczonych wynosi ok. 1400 m2.
Głównym założeniem funkcjonowania Centrum jest realizacja prac badawczych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego, zwanego dalej Centrum, na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. w formule „Zaprojektuj-zbuduj” (EPC).
W ramach inwestycji Zamawiający planuje realizację budynku laboratoryjno-biurowego wraz z halą pilotażową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna powierzchnia zabudowy zespołu budynków dwukondygnacyjnych niepodpiwniczonych wynosi ok. 1400 m2.
Głównym założeniem funkcjonowania Centrum jest realizacja prac badawczych.
W ramach realizacji zamówienia, Zamawiający dostarczy Wykonawcy Koncepcję programowo-przestrzenną (wstępny projekt techniczny) zwaną dalej Projektem.
Do obowiązków Wykonawcy inwestycji będzie należało w szczególności:
• Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym kompletnych Projektów Budowlanych niezbędnych do otrzymania prawomocnego Pozwolenia na Budowę (PnB) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji i innych niezbędnych dokumentów formalno-prawnych wymaganych przepisami prawa;
• Reprezentowanie Zamawiającego przed wszelkimi urzędami i jednostkami administracyjnymi
w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń, decyzji i opinii związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę i wykonaniem prac projektowych;
• Wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do sporządzenie dokumentacji projektowej
w tym m. in. wykonanie inwentaryzacji istniejącego drzewostanu, uzyskanie map dla celów projektowych, prac geodezyjnych, prac pomiarowo-badawczych, ekspertyz, opinii
i innych niezbędnych;
• Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na wycinkę drzew w obszarze Inwestycji;
• Sporządzenie Kart/-y Informacji o Przedsięwzięciu, jeśli będzie konieczna;
• Uzyskanie wszelkich niezbędnych prawomocnych decyzji środowiskowych lub przedstawienie Zamawiającemu dokumentów świadczących o braku konieczności uzyskiwania takich decyzji zgodnie z aktualnymi stosownymi aktami prawnymi z zakresu ochrony środowiska. Wszelkie uzgodnienia w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska należy prowadzić przy współudziale Biura Ochrony Środowiska Grupy Azoty ZAK S.A.;
• Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym kompletnych projektów wykonawczych wszystkich niezbędnych przekładek istniejących sieci w obrębie Inwestycji;
• Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym kompletnych projektów wykonawczych wszystkich niezbędnych przyłączy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Inwestycji;
• Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym wszelkich niezbędnych kompletnych projektów wykonawczych , obejmujących wszystkie branże wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami oraz ewentualnymi zjazdami na drogi publiczne;
• Sporządzenie Planu Organizacji Robót;
• Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
• Dokonanie opłat skarbowych i administracyjnych;
• Wycinka drzew na terenie planowanej inwestycji;
• Budowa Centrum wraz z podłączeniem i przebudową, gdzie jest to konieczne, istniejących sieci zewnętrznych;
• Zagospodarowanie terenu;
• Udzielenie gwarancji jakościowej na wykonane prace oraz zamontowane urządzenia wg wymagań Zamawiającego zgodnie z pkt III.33 SIWZ;
• Przekazanie Centrum do użytkowania.

Zamawiający:
- nie dopuszcza składania ofert częściowych;
- wymaga wniesienia wadium;
- wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia;

Szczegółowe informacje w załączniku SIWZ.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Oczekiwany termin realizacji zadania to 31.03.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Oferent dysponuje samodzielnie, bądź przy wykorzystaniu podwykonawców, niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia i wykażą się wykonaniem w okresie po 1 stycznia 2009 r. co najmniej jednego zadania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości minimum 10 milionów złotych netto, w którym powierzchnie laboratoryjne zajmują co najmniej 30% powierzchni netto budynku. Oferty podmiotów, które nie wykażą doświadczenia w realizacji zadań o charakterze podobnym do przedmiotu przetargu zostaną odrzucone.

Potencjał techniczny

Oferent dysponuje samodzielnie, bądź przy wykorzystaniu podwykonawców, niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia i wykażą się wykonaniem w okresie po 1 stycznia 2009 r. co najmniej jednego zadania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości minimum 10 milionów złotych netto, w którym powierzchnie laboratoryjne zajmują co najmniej 30% powierzchni netto budynku. Oferty podmiotów, które nie wykażą doświadczenia w realizacji zadań o charakterze podobnym do przedmiotu przetargu zostaną odrzucone.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Zapoznały się z klauzulą informacyjną uczestników postępowania przetargowego zgodnie z wymogami zapisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), dostępną na stronie Zamawiającego pod adresem: http://grupaazoty.com/ochrona-danych.html - „Klauzula informacyjna dla oferentów”
2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt VI SIWZ oraz załączą oświadczenia stanowiące Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych);
4. Spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Nie wszczęto wobec niego postępowania o ogłoszenie upadłości/ restrukturyzacji lub, co do których nie ogłoszono upadłości/ restrukturyzacji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta spełniająca wymagania określone w SIWZ sporządzana jest według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
Do oferty należy załączyć:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub kopia potwierdzona jw.
3. Dowód wniesienia wadium.
4. Wykaz zamówień zrealizowanych po 01.01.2009 r., zgodnie z pkt VII.4 SIWZ, sporządzony według wzoru z Załącznika nr 7 do SIWZ.
5. Referencje dotyczące zamówień z wykazu, potwierdzające ich wykonanie w sposób należyty.
6. Oświadczenie oferenta według Załącznika nr 4 do SIWZ.
7. Oryginał Oświadczenia o poufności.
8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
9. Kserokopię polisy OC spełniającej wymagania określone w pkt VII.5 SIWZ.
Oferta powinna być podpisana przez osobę/ y upoważnioną/ e do reprezentowania oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną wybrane w następującej procedurze:
1. Zamawiający zweryfikuje oferty pod kątem spełnienia wymogów określonych w SIWZ. W przypadku stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą być również poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić lub nieuzupełnione) zostaną odrzucone.
2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria z przypisanymi im wagami:
 cena - 90%,
 termin realizacji zadania - 5%,
 termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę - 5%.
Sposób przyznawania punktacji :
 W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną netto. Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:
Wc = [ Cmin/Cr ] x 100 x 90%(waga),
gdzie:
Wc–liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „Cena”,
Cmin – cena najtańszej oferty,
Cr – cena oferty rozpatrywanej,
 W zakresie kryterium „termin realizacji zadania” najwyżej punktowana będzie oferta
z najkrótszym terminem realizacji przedmiotu zamówienia (w tygodniach). Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:
Wt = [ Tmin/Tr ] x 100 x 5%(waga),
gdzie: Wt–liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „termin realizacji”,
Tmin- najkrótszy zaproponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia ( w tygodniach),
Tr – termin realizacji (w tygodniach) w ofercie rozpatrywanej,
 W zakresie kryterium „termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę” najwyżej punktowana będzie oferta z najkrótszym terminem złożenia wniosku (w tygodniach). Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:
Wt = [ Tmin/Tr ] x 100 x 5%(waga),
gdzie: Wt–liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę”,
Tmin- najkrótszy zaproponowany termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę ( w tygodniach),
Tr – termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę (w tygodniach) w ofercie rozpatrywanej.

3. Zamawiający zakwalifikuje do etapu negocjacji wszystkich oferentów, których oferty spełniają wymagania zawarte w SIWZ.
4. Negocjacje zostaną przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej. Oferent jest związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże oferty przez innego oferenta. W przypadku braku złożenia oferty w trakcie aukcji oferent pozostaje związany ofertą pierwotną. Po zakończeniu aukcji oferent jest zobowiązany do potwierdzenia pisemnie swojej oferty. Warunki handlowe w rewizji oferty nie mogą być mniej korzystne niż warunki zaoferowane podczas aukcji elektronicznej.
5. W przypadku, gdy aukcja nie przyniesie pożądanych efektów, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia z maksymalnie trzema oferentami, którzy uzyskali najwyższą punktację w aukcji, dalszych negocjacji w formie aukcji elektronicznej, bezpośrednich lub pisemnych.
6. Po negocjacjach na podstawie bilansu kryteriów oceny ofert Zamawiający wybierze oferenta, z którym zawrze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/ nie wykonali umowy;
2. oferentów, którzy na dzień składania oferty pozostają z Grupą Azoty ZAK S.A. w sporze dotyczącym roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów);
3. oferentów, w stosunku, do których (i) otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, (ii) wobec których ogłoszono upadłość oraz (iii) oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Spółek Grupy Azoty;
4. oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela;
5. oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych
w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;
6. oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności,
z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;
7. oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
8. oferentów, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
9. oferentów powiązanych osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferenta, a oferentem, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A.

Adres

Mostowa 30A/SKR. P 163

47-220 Kędzierzyn-Koźle

opolskie , kędzierzyńsko-kozielski

Numer telefonu

695380809

NIP

7490005094

Tytuł projektu

Centrum Innowacji Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn Spółka Akcyjna

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0355/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum firm:
- "INVEST-BUD" Kompleksowa Realizacja Inwestycji Patryk Moszek, ul. Młyńska, 47-208 Pokrzywnica - lider konsorcjum,
- "WEMA" Kompleksowe Roboty Budowlane i Wykończeniowe Józef Moszek, ul. Młyńska, 47-208 Pokrzywnica - członek konsorcjum.
Data wpływu oferty: 17.02.2020 rok
Cena po rewizji: 21 500 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 719