Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 7/2019/WRPO dotyczące robót budowlanych w zakresie wykonania wewnętrznych tynków cementowo-wapiennych oraz wykonanie posadzki przemysłowej w ramach projektu pt.: Wzrost konkurencyjności firmy Morel Meble poprzez utworzenie działu B+R w Lubońcu

Data publikacji: 13.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1222883

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 17.01.2020 r. wydłużono termin składania ofert do 24.01.2020 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Kompletną, podpisaną ofertę (sporządzoną na formularzu ofertowym – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy dostarczyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera do biura Zamawiającego na adres: MOREL MEBLE S.C. MACIEJ CZAJKA, ZOFIA CZAJKA, Luboniec 18, 63-020 Zaniemyśl lub przesłać drogą elektroniczną na adres info@morel-meble.com
2. Termin składania ofert upływa w dniu: 24.01.2020 r. (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Oferty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z Oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
6. Zamawiający dopuszcza składani ofert częściowych.
7. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
9. W ramach składania wniosku o płatność oferty złożone w ramach procedury mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
10. Zamawiający zakłada możliwość negocjacji w przypadku przedstawionej najkorzystniejszej oferty, jeśli przekracza ona zarezerwowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie środki finansowe.
11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
12. Kara umowna należna Zamawiającemu od Wykonawcy za opóźnienie w usuwaniu wad
z tytułu rękojmi lub gwarancji wynosi 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@morel-meble.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Czajka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 882 119 695

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część 1:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów i wykonanie wewnętrznych tynków cementowo-wapiennych, zgodnie z projektem budowlanym Rozbudowa Zakładu o Pomieszczenia Produkcyjne Przeznaczone do Montażu Mebli i Administracyjno-Socjalne, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Część 2:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów i wykonanie posadzki przemysłowej, zgodnie z projektem budowlanym Rozbudowa Zakładu o Pomieszczenia Produkcyjne Przeznaczone do Montażu Mebli i Administracyjno-Socjalne, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: średzki Miejscowość: Luboniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania wewnętrznych tynków cementowo-wapiennych oraz wykonanie posadzki przemysłowej w ramach projektu pt.: Wzrost konkurencyjności firmy Morel Meble poprzez utworzenie działu B+R w Lubońcu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Przedmiot zamówienia

Część 1:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów i wykonanie wewnętrznych tynków cementowo-wapiennych, zgodnie z projektem budowlanym Rozbudowa Zakładu o Pomieszczenia Produkcyjne Przeznaczone do Montażu Mebli i Administracyjno-Socjalne, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Część 2:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów i wykonanie posadzki przemysłowej, zgodnie z projektem budowlanym Rozbudowa Zakładu o Pomieszczenia Produkcyjne Przeznaczone do Montażu Mebli i Administracyjno-Socjalne, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych, przy czym oferta częściowa powinna dotyczyć kompletnego przedmiotu zamówienia dotyczącego poszczególnej części.
Zamawiający informuje, że posiada stosowne pozwolenia na budowę.
Wszelkie nazwy własne oraz handlowe materiałów oraz innych elementów wymienionych
w projekcie budowlanym i innej dokumentacji mają charakter wyłącznie poglądowy. Zamawiający dopuszcza zakup materiałów innego producenta o równoważnych parametrach, spełniających tę samą funkcję.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 31.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
Spełniają warunki dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie całości przedmiotu zamówienia, we wskazanych terminach - potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie stosownego oświadczenia zawartego
w formularzu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami umowę. Termin podpisania umowy: w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia wyboru wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z powodu:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena całkowita brutto – waga 70 % (70 pkt)

Sposób przyznawania punktacji:
C = Cmin/Cnx 70 pkt
Cmin– najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów
Cn – cena całkowita brutto oferty nr „n”

2. Gwarancja – waga 15 % (15 pkt)
Sposób przyznawania punktacji:
- 15 punktów otrzymuje oferta, w której zaoferowano gwarancję od 37 do 48 miesięcy.
- 5 punktów otrzymuje oferta, w której zaoferowano gwarancję od 25 do 36 miesięcy włącznie.
- 0 punktów otrzymuje oferta, w której zaoferowano gwarancję 24 miesiące.
1. Za okres gwarancji przyjmuje się liczbę pełnych miesięcy. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
2. W przypadku, gdy w ofertach zostanie zaproponowany okres dłuższy niż 48 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 48 miesięcy.
3. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego.
4. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
Oferowany okres gwarancji należy wpisać w formularzu ofertowym.

3. Termin płatności – waga 15 % (15 pkt)
Sposób przyznawania punktacji:
- 15 punktów otrzymuje oferta, w której zaoferowano termin płatności od 30 do 45 dni.
- 5 punktów otrzymuje oferta, w której zaoferowano termin płatności od 15 do 29 dni.
- 0 punktów otrzymuje oferta, w której zaoferowano termin płatności poniżej 15 dni.

Oferowany termin płatności należy wpisać w formularzu ofertowym.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów. Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według kursu NBP z ostatniego dnia ostatecznego terminu wpływu ofert.
Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Wykluczenia

Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Do oferty prosimy załączyć stosowne oświadczenie – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MOREL MEBLE S.C. MACIEJ CZAJKA,ZOFIA CZAJKA

Adres

63-020 Luboniec

wielkopolskie , średzki

Numer telefonu

602 588 717

NIP

7861659477

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy Morel Meble poprzez utworzenie działu B+R w Lubońcu

Numer projektu

RPWP.01.02.00-30-0143/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1:
Usługi Malarsko-Szpachlarskie, 63-100 Śrem, ul. Paderewskiego 5/100
data wpłynięcia oferty: 23.01.2020 r., cena 38 103,03 zł brutto

Część 2:
SZAJ-BUD Łukasz Szajber, Mchy 14/1, 63-130 Książ Wlkp.
data wpłynięcia oferty: 24.01.2020 r., 38 622,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 161