Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa nowej, gotowej do używania wycinarki laserowej do blach

Data publikacji: 12.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1222725

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać dostarczona:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: apolanski@wikpol.com.pl
- drogą pocztową na adres: Wikpol Sp. z o.o., Konopnica 208B, 21-030 Motycz
- osobiście

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

apolanski@wikpol.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Polański

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

536171728

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zakup nowej, gotowej do użytkowania wycinarki laserowej do blach, zgodnie z kodami CPV:
38636110-6

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Konopnica 208B

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup nowej, gotowej do użytkowania wycinarki laserowej do blach

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zakup nowej, gotowej do użytkowania wycinarki laserowej do blach, zgodnie z kodami CPV:
38636110-6
o poniżej podanych parametrach:
1. Wycinarka laserowa
• Obszar roboczy:
- oś X: min. 3000 mm
- oś Y: min. 1500 mm
- oś Z: min. 100 mm
• Bezpośrednie napędy liniowe przynajmniej w jednej osi
• Przyspieszenia min. 2G
• Symultaniczna prędkość pozycjonowania dla osi X i Y – min 120 m/min
• Źródło lasera typu FIBER lub Rezonator CO2
• Sterowanie CNC
• Moc lasera min. 2500W
• Źródło lasera oraz chłodnica pochodzące od jednego producenta, ale dopuszcza się inne rozwiązania
• Konstrukcja maszyny typu ganatry, silniki po obu stronach trawersy
• Korpusy maszyny wykonane ze stali, kompozytu lub innego materiału zapewniającego stabilność pracy maszyny
• Conveyor – przenośnik taśmowy wzdłużny wewnątrz maszyny pod obszarem cięcia do transportowania małych detali i szlaki poza obszar cięcia
• Jedna głowica wyposażona w max jeden cardrige do cięcia wszystkich grubości blach
• Automatyczny system wymiennych palet
• Max waga obrabianego arkusza min. 900kg.
• Gwarancja min. 24 miesiące
• Grubości ciętej blachy
- stal zwykłej jakości do 22mm
- stal nierdzewna do 16mm
- aluminium do 8mm

Kod CPV

38636110-6

Nazwa kodu CPV

Lasery przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.07.2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają ważną polisę OC od prowadzonej działalności na sumę minimum 2.000.000,00 PLN oraz zobowiązują się utrzymać ważność polisy do końca terminu realizacji zamówienia. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna dołączenie do oferty kopii posiadanej polisy z określoną kwotą ubezpieczenia.
2. Wniosą przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 100.000,00 PLN
3. Wyrażą wolę zawarcia z Zamawiającym umowy po wyborze ich oferty.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
5. Nie zalegają z należnościami wobec skarbu Państwa i dołączą do zapytania zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US nie starsze niż trzy miesiące od daty składania oferty
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dopuszczające i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

WADIUM
1. Zamawiający wymaga, pod rygorem uznania, że Dostawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 100.000,00 PLN płatnego na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 90102031500000360200546804.
Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w formie niepieniężnej.
2. Zamawiający zwróci wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Dostawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Dostawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium w ciągu 30 dni po podpisaniu umowy.
3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmawia zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w zakresie omyłek pisarskich, terminu realizacji umowy, warunków płatności o ile wynikają one z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz parametrów technicznych urządzenia o ile będą korzystniejsze dla Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania tj. Załączniku nr 1.
2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia oferty, termin ważności oferty, wartość oferty netto, VAT, wartość oferty brutto, podpis oferenta.
3. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać:
• wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego
• wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
• zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US nie starsze niż trzy miesiące od daty złożenia oferty
• zaświadczenia o nadaniu numeru NIP Oferenta
• zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Oferenta
• odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie starszy niż 1 miesiąc (w przypadku Oferenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS
• dokumenty potwierdzające, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2.000.000,00 PLN.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Dopuszcza się składanie uzupełnienia oferty przed upływem terminu składania ofert.
7. Termin ważności oferty : min. 60 dni liczonych od daty złożenia oferty.
8. Zamawiający odrzuci w procedurze kwalifikacyjnej Oferenta, który przedstawi dokumenty:
– niekompletne,
– nieczytelne,
– niepodpisane,
– niespełniające wszystkich warunków udziału w postępowaniu
- nieposiadające wszystkich wymaganych załączników

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu będą podlegać dalszej ocenie zgodnie z poniższymi kryteriami:

1 Cena kompletnego urządzenia Max 40 pkt.
Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (najniższa cena netto wśród wszystkich otrzymanych ofert / cena netto oferenta)*40 pkt
2 Czas wymiany Palet Poniżej 12 sek 10 pkt
Od 12 do 20 sek 5 pkt
Powyżej 20 sek 1 pkt
3 Materiał z którego wykonane są korpusy maszyny: kompozyt 10 pkt
Stal lub inny materiał 1 pkt
4 Napędy maszyny Silniki liniowe we wszystkich osiach 10 pkt
Silniki liniowe w 2 osiach 5 pkt
Silniki liniowe w jednej osi lub brak silników linowych 1 pkt
5 Maksymalne symultaniczne prędkości pozycjonowania dla osi X i Y Powyżej 120 m/min. 10 pkt
od 100 do 120 m/min. 5 pkt
Poniżej 100 m/min. 1 pkt
6 Max. przyspieszenia: 3 g 10 pkt
Poniżej 3 g 1 pkt
7 Źródło lasera oraz chłodnica od jednego producenta TAK 10 pkt
NIE 1 pkt
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku oferentów, o wyborze zadecyduje najniższa cena zaproponowana przez oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Prawa zamówień publicznych (Pzp), zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień uzupełniających. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Dostawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Dostawca powiązany z Zamawiającym podlega wykluczeniu, o jego oferta nie będzie rozpatrywana.

2. Wykluczeniu podlegają także Dostawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników lub też złożyli ofertę po terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WIKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

21-030 Konopnica

lubelskie , lubelski

Numer telefonu

81 5032330

Fax

81 5032331

NIP

7120152609

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0022/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 309