Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/STA/2019 Dotyczące: zakup automatycznej linii paletyzowania worków jutowych

Data publikacji: 11.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2020

Numer ogłoszenia

1222424

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim do 15.01.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanego w pkt. 1 zapytania ofertowego lub w formie papierowej poprzez Pocztę Polską lub papierowo osobiście w siedzibie zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przemek.rudek@stamarw.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Rudek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502 649 436

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup automatycznej linii paletyzowania worków jutowych

Parametry techniczne równoważne/nie gorsze niż:
- wydajność - od 7,8 do 8,2 ton/h
- wymiary palet na których będą układane worki- 800 mm x 1200 mm
- max H (wysokość) palety - 1900 [mm]
- waga worka 25 kg +/- 5%
- max waga palety załadowanej 1500kg
- współpraca z owijarką automatyczną

Skład linii:
- zrobotyzowane stanowisko paletyzacji
- zrobotyzowana stacja depaletyzacji
- stacja rozbrylająca
- automatyczna owijarka palet
- linia transporterów

Możliwość pracy linii:
1) PALETYZACJA BEZPOŚREDNIA – wraz z automatycznym owinięciem palet
2) PALETYZACJA NA MAGAZYN ODKŁADCZY – tylko odkładanie palet na magazyn
3) DEPALETYZACJA PALET Z MAGAZYNU + ROZBRYLANIE GRANULATU + PEŁNA PALETYZACJA (z automa-tycznym owinięciem palet)
4) RÓWNOCZESNA PALETYZACJA NA MAGAZYN ODKŁADCZY ORAZ DEPALETYZACJA PALET Z MAGA-ZYNU + ROZBRYLANIE GRANULATU + PEŁNA PALETYZACJA (z automatycznym owinięciem palet)

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie u Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: częstochowski Miejscowość: Blachownia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy automatycznej linii paletyzowania worków jutowych w celu realizacji projektu dofinansowanego w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP RPO-WSL 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Kod CPV 42965110-2 - System składowania
Zakup automatycznej linii paletyzowania worków jutowych

Parametry techniczne równoważne/nie gorsze niż:
- wydajność - od 7,8 do 8,2 ton/h
- wymiary palet na których będą układane worki- 800 mm x 1200 mm
- max H (wysokość) palety - 1900 [mm]
- waga worka 25 kg +/- 5%
- max waga palety załadowanej 1500kg
- współpraca z owijarką automatyczną

Skład linii:
- zrobotyzowane stanowisko paletyzacji
- zrobotyzowana stacja depaletyzacji
- stacja rozbrylająca
- automatyczna owijarka palet
- linia transporterów

Możliwość pracy linii:
1) PALETYZACJA BEZPOŚREDNIA – wraz z automatycznym owinięciem palet
2) PALETYZACJA NA MAGAZYN ODKŁADCZY – tylko odkładanie palet na magazyn
3) DEPALETYZACJA PALET Z MAGAZYNU + ROZBRYLANIE GRANULATU + PEŁNA PALETYZACJA (z automa-tycznym owinięciem palet)
4) RÓWNOCZESNA PALETYZACJA NA MAGAZYN ODKŁADCZY ORAZ DEPALETYZACJA PALET Z MAGA-ZYNU + ROZBRYLANIE GRANULATU + PEŁNA PALETYZACJA (z automatycznym owinięciem palet)

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie u Zamawiającego.

Kod CPV

42965110-2

Nazwa kodu CPV

System składowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia od podpisania umowy z Wykonawcą jednakże nie później niż do 31.03.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca składający swoją ofertę musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie doświadczenia są referencje od co najmniej trzech kontrahentów bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego podobny zakres usług były wykonywane. Dokumenty te są obligatoryjne w celu uznania oferty za kompletną. W przypadku otrzymania niekompletnej oferty, Zamawiający może zwrócić się do oferenta o uzupełnienie oferty o niezbędne dokumenty wskazując jednocześnie termin na dokonanie uzupełnień, jednakże w przypadku nie uzupełnienia oferty do wskazanego terminu, oferta ta zostanie uznana za niekompletną i nie będzie brana pod uwagę w procesie oceny.

Dodatkowe warunki

*Oferta złożona: po terminie lub niekompletna lub nie zawierająca wymaganego oświadczenia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/STA/2019) lub nieprzygotowana na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/STA/2019) nie będzie podlegała rozpatrzeniu,
*Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/STA/2019), o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego,
*Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/STA/2019),
*W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
*Przedstawiona oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (dostawa, montaż, uruchomienie). Ceny mogą być podane w PLN lub EUR. Zamawiający w przypadku ofert w walucie EUR do przeliczeń zastosuje średni kurs NBP z dnia rozstrzygnięcia zapytania.
*Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
*Ważność oferty minimum do dnia 29.02.2020 r.
*Przedstawiona oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ceny mogą być podane w PLN lub EUR, z zastrzeżeniem że oferta musi zostać złożona w jednej walucie, a takce zaoferowana cena musi być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający w przypadku ofert w walucie EUR do przeliczeń zastosuje średni kurs NBP z dnia opublikowania wyników postępowania ofertowego;

Warunki zmiany umowy

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych
od Zamawiającego uniemożliwiających realizację planowanego projektu. Przez okoliczności niezależne od Zamawiającego należy rozumieć: klęski żywiołowe (powodzie, lawiny, sezonowe pożary itp.), katastrofy, awarie, niespodziewane wypadki, przedłużające się prace budowlane miejsca gdzie mają zostać zainstalowane maszyny, itp. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

*Punkty za kryterium „Cena usługi netto w PLN” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej (kwota netto)
------------------------------------------------- x 40 = liczba punktów
Cena oferty badanej (kwota netto)

*Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia w tygodniach” oznaczają punktowanie max. 20 pkt. za zadeklarowane najkorzystniejsze warunki terminu wykonania zamówienia, tj.

termin realizacji najkrótszy z ofert (w tygodniach)
---------------------------------------------------------------------------- x 20 = liczba punktów
termin realizacji z oferty badanej (w tygodniach)

Termin realizacji zamówienia w tygodniach liczony jest od daty podpisania umowy z Wykonawcą

*Punkty za kryterium „Termin płatności w dniach” oznaczają punktowanie max. 5 pkt. za zadeklarowane najkorzystniejsze warunki płatności w dniach ze strony Wykonawcy, tj.

Termin płatności z badanej oferty
------------------------------------------------------------- x 5 = liczba punktów
Najdłuższy termin płatności z ofert

Termin płatności w dniach liczony jest od daty wystawienia faktury.
Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych. Przy czym kryterium „Termin płatności w dniach” będzie odnosić się do każdej płatności częściowej.


*Punkty za kryterium „Czas reakcji serwisowej w godzinach” oznaczają punktowanie max. 30 pkt. za zadeklarowane najkorzystniejsze warunki czasu reakcji serwisowej ze strony Wykonawcy, tj.

Najkrótszy czas reakcji serwisowej z ofert
------------------------------------------------------------- x 30 = liczba punktów
Czas reakcji serwisowej z badanej oferty

przy czym maksymalny dopuszczalny czas reakcji wynosi 48 godzin w dni robocze.
Czas reakcji serwisowej rozumiany jest jako fizyczne dotarcie serwisanta do firmy Zamawiającego, poprzedzone zgłoszeniem mailowym.

*Punkty za kryterium „Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach” oznaczają punktowanie max. 5 pkt. za zadeklarowane najkorzystniejsze warunki okresu obowiązywania gwarancji w miesiącach zostaną przyznane wg zasady:

Gwarancja z oferty badanej (w miesiącach)
---------------------------------------------------------- x 5 = liczba punktów
Gwarancja najdłuższa ustalona przez Zamawiającego (w miesiącach)

Okres obowiązywania gwarancji w miesiącach liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (bez zastrzeżeń). Przy czym Zamawiający ustala minimalny okres gwarancyjny na 12 miesięcy a maksymalny na 48 miesięcy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE STAMAR WŁODARCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Adres

Częstochowska 62

42-262 Nowa Wieś

śląskie , częstochowski

Numer telefonu

722221008

NIP

5730114457

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji granulatu parafinowego.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-01DD/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

P.P.H.U STAMAR Włodarczyk i Wspólnicy Sp. J. informuje, że na skutek czynników niezależnych zarówno od Beneficjenta, jak i dostawcy wyłonionego w rezultacie przeprowadzonego postępowania ofertowego, niemożliwe okazało się podpisanie umowy na dostawę automatycznej linii paletyzowania worków jutowych. W związku z powyższym P.P.H.U STAMAR Włodarczyk i Wspólnicy Sp. J. unieważnia postępowanie ofertowe z dnia 11.12.2019 r. Postępowanie zostanie przeprowadzone ponownie.
Liczba wyświetleń: 664