Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OTWORÓW DO ZATŁACZANIA HYDROMIESZANINY, dla Przedsiębiorstwa Wiertniczo – Inżynieryjnego ,,HYDROWIERT” Sp. z o.o. w Osieku, w ramach realizacji Projektu nr RPSW.01.02.00-26-0019/18 pod nazwą „ Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi tamponowania pustek poeksploatacyjnych za pomocą hydromieszaniny w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo oraz zrównoważony rozwój energetyczny”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 10.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2020

Numer ogłoszenia

1222309

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wskazany w I.4, na formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem 1 z dopiskiem w tytule wiadomości elektronicznej: „Oferta na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OTWORÓW DO ZATŁACZANIA HYDROMIESZANINY”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zamawiającego wskazany w pkt I.4.
3. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
Oferent zawsze może złożyć ofertę w formie papierowej, w takim przypadku oferta oraz wymagane dokumenty winny być dostarczone do Zamawiającego w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu z opisem: „Oferta na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OTWORÓW DO ZATŁACZANIA HYDROMIESZANINY” do upływu składania ofert, przy czym za datę złożenia rozumie się datę wpływu do siedziby Zamawiającego na jego adres: Przedsiębiorstwo Wiertniczo – Inżynieryjne „Hydrowiert” Sp. z o.o., 28 – 221 Osiek, ul. Połaniecka 10, we wskazanym w pkt. 5.1. terminie.
5. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania jest Pan Rafał Adamiec
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt I. 4, stosownie do dopuszczonego przez zamawiającego sposobu składania ofert.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2020 r.
3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2020 r. w siedzibie zamawiającego.
6. Zmiana i wycofanie oferty: Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie musi być dostarczone w sposób opisany w sposób wskazany w pkt VII zapytania ofertowego, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
7. Oferty złożonej po terminie nie otwiera się i nie bierze pod uwagę w postępowaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

hydrowiert@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Adamiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509310172

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY DO WYKONYWANIA OTWORÓW DO ZATŁACZANIA HYDROMIESZANINY

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: staszowski Miejscowość: Połaniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy materiałów do wykonywania 3 otworów do zatłaczania w ramach realizacji projektu Projektu nr RPSW.01.02.00-26-0019/18 pod nazwą „ Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi tamponowania pustek poeksploatacyjnych za pomocą hydromieszaniny w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo oraz zrównoważony rozwój energetyczny.”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1 Rura 323, 9 m 60 metrów
2 Rura 7 5⁄8 ‘’ 140 metrów
3 Centralizator 323, 9 m 4
4 Centralizator 7 5⁄8 ‘’ 6
5 Głowica zabezpieczająca 1
6 Gryzer 444,5 1
7 Gryzer 250, 8 1
8 Gryzer 151 1

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy materiałów do wykonywania 3 otworów do zatłaczania w ramach realizacji projektu Projektu nr RPSW.01.02.00-26-0019/18 pod nazwą „ Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi tamponowania pustek poeksploatacyjnych za pomocą hydromieszaniny w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo oraz zrównoważony rozwój energetyczny.”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1 Rura 323, 9 m 60 metrów
2 Rura 7 5⁄8 ‘’ 140 metrów
3 Centralizator 323, 9 m 4
4 Centralizator 7 5⁄8 ‘’ 6
5 Głowica zabezpieczająca 1
6 Gryzer 444,5 1
7 Gryzer 250, 8 1
8 Gryzer 151 1

Kod CPV

44164300-0

Nazwa kodu CPV

Wyroby rurowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin odbioru końcowego przedmiotu zmówienia (termin realizacji umowy): od stycznia 2020 do dnia 31.07.2021 r.
Termin odbioru końcowego przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W takim przypadku termin ostateczny wykonania zamówienia nie ulega zmianie.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca podaje wyliczoną wartość brutto i netto, przy uwzględnieniu wszystkich elementów wchodzących w jej zakres.
3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia łącznie z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich i jest ceną ostateczną i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi (o zaokrągleniu drugiej cyfry po przecinku w „dół” lub w „górę” decyduje trzecia cyfra po przecinku).
5. Wyliczoną cenę oferty wykonawca podaje liczbowo i słownie w odpowiedniej części Formularza ofertowo. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Wskazana cena podlega ocenie jako kryterium wyboru.
6. Wskazana w ofercie cena brutto stanowić będzie wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu umowy.
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (polski złoty).
8. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZO-INŻYNIERYJNE "HYDROWIERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Połaniecka 21

28-221 Osiek

świętokrzyskie , staszowski

Numer telefonu

515199218

NIP

8661379667

Tytuł projektu

Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi tamponowania pustek poeksploatacyjnych za pomocą hydromieszaniny w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo oraz zrównoważony rozwój energetyczny.

Numer projektu

RPSW.01.02.00-26-0019/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ogłoszenia: 1222309

Przedsiębiorstwo Wiertniczo – Inżynieryjne „Hydrowiert” Sp. z o. o. unieważnia zapytanie ofertowe w ramach projektu numer RPSW.01.02.00-26-0019/18 pod nazwą: „Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi tamponowania pustek poeksploatacyjnych za pomocą hydromieszaniny w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo oraz zrównoważony rozwój energetyczny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPOWŚ na lata 2014-2020 realizowanego przez firmę Przedsiębiorstwo Wiertniczo – Inżynieryjne „Hydrowiert” Sp. z o.o.

UZASADNIENIE

Postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia (omyłkę zamawiającego polegającą na błędnym umieszczeniu załączników do zapytania ofertowego).

W związku z powyższym, w celu zachowania konkurencyjności i zapewnienia jednakowej oceny ofert przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie zostanie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej www.hydrowiert.com w późniejszym terminie.
Liczba wyświetleń: 202