Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa do Zamawiającego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem)

Data publikacji: 10.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-12-2019

Numer ogłoszenia

1222103

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

16.12.2019 r.
1) Zamawiający zmienia termin składania oraz otwarcia ofert na dzień 20.12.2019 r. Miejsce, godziny składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.
2) W sekcji "Pytania i wyjaśnienia" Zamawiający publikuje zadane w postępowaniu pytania, udzielając jednocześnie odpowiedzi.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego - Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo do dnia 20.12.2019 r. do godz. 10:00.
2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.
3) Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo; oferta na: Dostawa pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody.”
4) Otwarcie ofert jest jawne (mogą w nim uczestniczyć wykonawcy) i nastąpi w dniu 20.12.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego - Wodociągi Rewal Sp.z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo.
5) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
6) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty ani wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
7) Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od dnia składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
8) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9) Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, jeżeli zawiera rażącą niską cenę tj. w szczególności niższą od szacunkowej wartości zamówienia o więcej niż 30%.
10) Zamawiający zastrzega możliwość dodatkowych negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
11) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w sytuacji, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego;
b) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
c) wykonawca nie spełnia lub nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;
12) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
13) Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania na stronie internetowej bazy konkurencyjności. Informacja o wyniku postępowania zostanie także przesłana do wykonawców, którzy złożą oferty w ramach niniejszego zapytania. Dodatkowo zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Tomasz Sobieski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

913864172

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: gryficki Miejscowość: Pobierowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem).

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem).

2) Wymagania ogólne w stosunku do zamawianego pojazdu:
Pojazd specjalistyczny, dwufunkcyjny do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną wyposażony w system odzysku wody i w sterowanie zabudową zautomatyzowane za pomocą urządzenia sterującego w technologii CanBus podłączonego do szyny CanBus podwozia. Magistrala Can Bus ma być odpowiedzialna i ma umożliwiać zdalne i zautomatyzowane uruchamianie funkcji roboczych zabudowy oraz ich nadzór.
Pojazd typu recycler (ssąco – płuczący) wraz z zabudową ma zapewnić możliwość hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji grawitacyjnej przez typowe urządzenia rewizyjne (studnie kanalizacyjne, rewizje na przyłączach kanalizacyjnych) usuwania zatorów, pompowania ścieków (cieczy i szlamu) ze studni rewizyjnych, komór technicznych, zalanych pomieszczeń piwnicznych, czyszczenia wpustów ulicznych wód opadowych itp.

Oferowany przez Wykonawcę samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci kanalizacyjnej nie może być prototypem – Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczy samochody prototypowe (tj. samochód, w którym prototypem jest albo zabudowa, albo podwozie lub zabudowa i podwozie są prototypami jednocześnie).

1. Ilość pojazdów –1 szt.
2. Pojazd wraz z zabudową musi być fabrycznie nowy, rok produkcji od 2019 r.
3. Zabudowany pojazd musi posiadać dokumenty niezbędne do zarejestrowania jako pojazd specjalny w świetle przepisów RP.
4. Do pojazdu i zabudowy musi być załączona specyfikacja z parametrami technicznymi zastosowanych olejów, płynów, smarów itp. wraz z ich zamiennikami (minimum dwóch innych marek) oraz plan / terminarz przeglądów technicznych, instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim, katalog części zamiennych, pisemna gwarancja, dokumentacja niezbędna do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny.
5. Wykonawca załączy do oferty (na wezwanie) karty katalogowe oferowanego pojazdu (wszystkich urządzeń i podzespołów zabudowy i podwozia) potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego.
6. Emisja spalin silnika podwozia zgodna z normą Euro 6 lub wyższą – na potwierdzenie wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem umowy zaświadczenie od producenta/importera podwozia/sprzedawcy o emisji spalin zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
7. Wyposażenie obowiązkowe pojazdu zgodne z przepisami obowiązującymi w dniu wydania samochodu.
8. Pojazd musi być w pełni sprawny i wolny od wad i przygotowany do wykonywania prac związanych z jego przeznaczeniem oraz odpowiadać wszelkim wymogom obowiązującym w Polsce w zakresie: ochrony środowiska, przepisów o ruchu drogowym, przepisów BHP.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego

Kod CPV

34144000-8

Nazwa kodu CPV

Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

Szkolenia:
Przeszkolenie min 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu: Termin szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym i wyniesie minimum 5 dni roboczych, min 40 godz. szkolenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego (część teoretyczna), oraz w terenie (część praktyczna) tzn. na konkretnych robotach przy czyszczeniu kanalizacji na obszarze Gminy Rewal obsługiwanym przez spółkę

Wykonawca przeszkoli także min. 5 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie konserwacji, przeglądów oraz diagnozowania i usuwania usterek zabudowy (mechanicznych, elektrycznych, obwodów sterowania i pomiarów) w siedzibie Zamawiającego. Szkolenia przeprowadzone będą przez serwisanta autoryzowanego przedstawiciela producenta zabudowy. Termin szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym i wyniesie minimum 2 dni po 8 godzin.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy samochodu – do 31 października 2020r.
Termin realizacji szkoleń – w ciągu miesiąca od dnia dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

1) O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który wykaże, że spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu tj.:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy samochodów specjalnych do czyszczenia i udrożniania sieci kanalizacyjnych z odzyskiem wody.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

Dodatkowe warunki

Gwarancja
Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji – 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Wymagane warunki w zakresie gwarancji zostały opisane w załączniku nr 6 do ZO „projekt umowy”.

Dodatkowe postanowienia:
1. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, uzupełnień brakujących dokumentów, oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej oceny złożonej oferty.
4. Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
5. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoją ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę).
7. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
8. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
9. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.
10. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do składania ofert.
12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.
13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień – z dopiskiem „WYCOFANE”.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do umowy, w następujących przypadkach:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w sytuacji, gdy wprowadzenie zmian będzie następstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota wynagrodzenia brutto natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian;
b) wystąpienia potrzeby zmiany umowy na skutek okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub okoliczności zaistnienia Siły wyższej;
c) nastąpią zmiany w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych, funkcjonalnych pojazdu/urządzenia na parametry bardziej nowoczesne lub technicznie lub ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiającego;
d) konieczności zmian w dokumentacji lub konstrukcji pojazdu/urządzenia spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach i standardach, lub zmianami w wiedzy technicznej, gdy zmiany te nastąpiły w okresie między złożeniem oferty przez Wykonawcę a chwilą dopuszczenia do eksploatacji, w zakresie w jakim zmiany mają wpływ na realizację umowy;
e) konieczności wprowadzenia innych zmian do umowy niż wyżej wymienione, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach lub zmianami w zakresie wiedzy technicznej, technologicznej lub funkcjonalnej;
f) na zasadach określonych w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, rozdział 6.5.2 „Zasada konkurencyjności”

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

I. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ZO
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2. formularz oferty wg załącznika nr 2 do ZO
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3. Oświadczenie RODO w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ZO.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ZO.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

II. Dokumenty wymagane przez zamawiającego na wezwanie (po otwarciu ofert):
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie zobowiązany do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania wezwanie poniższych dokumentów:
1) Dowodów potwierdzających, że dostawy wykazane przez Oferenta w załączniku nr 3 do ZO zostały wykonane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
Dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2) Oświadczenie o parametrach technicznych oferowanego pojazdu wraz z kartami katalogowymi.
Należy złożyć karty katalogowe oraz oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 1 do ZO. W oświadczeniu, w kolumnach nr 2 i 3 należy wpisać odpowiednio nazwę załączonej karty katalogowej oraz numeru strony, które będą potwierdzały spełnienie danego parametru technicznego.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Karty katalogowe mogą zostać złożone w oryginale lub kopii.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium Cena – waga kryterium 100 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

cena najniższa
Cena = ------------------------------- x 100 pkt
cena oferty ocenianej

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w danym zadaniu zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, tj. oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

Wykluczenia

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) posiadaniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców.

2) Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, jeżeli zawiera rażącą niską cenę tj. w szczególności niższą od szacunkowej wartości zamówienia o więcej niż 30%.

3) Oferowany przez Wykonawcę samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci kanalizacyjnej nie może być prototypem – Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczy samochody prototypowe (tj. samochód, w którym prototypem jest albo zabudowa, albo podwozie lub zabudowa i podwozie są prototypami jednocześnie).

4) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w sytuacji, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego;
b) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
c) wykonawca nie spełnia lub nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WODOCIĄGI REWAL SP. Z O.O.

Adres

Poznańska 31

72-346 Pobierowo

zachodniopomorskie , gryficki

NIP

8571888891

Tytuł projektu

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0074/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie rozdziału 16 pkt 2 zapytania ofertowego.
Liczba wyświetleń: 322