Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa drobnych materiałów do zdobywania i oznaczania sprawności

Data publikacji: 09.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-12-2019

Numer ogłoszenia

1222013

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na parterze w sekretariacie) lub wysłać na adres: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Orzłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 776 178

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego drobnych materiałów do zdobywania
i oznaczania sprawności w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka” - materiały harcerskie.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Szczecin, Kołobrzeg, Stargard, Police, Goleniów, Myślibórz, Koszalin, Szczecinek, Sławno, Świnoujście

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zaopatrzenie Beneficjenta (Zamawiającego) w drobne materiału od oznaczania sprawności harcerskich na potrzeby realizacji Projektu "Zachodniopomorskie Podwórka".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego drobnych materiałów do zdobywania
i oznaczania sprawności w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”. Zamówienie dotyczy dostawy artykułów harcerskich - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego
według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 39561133-3 odznaczenia

Kod CPV

39561133-3

Nazwa kodu CPV

Odznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa ww. artykułów odbywać się będzie sukcesywnie w czasie realizacji zamówienia tj. od zawarcia umowy do 31.08.2021 r., na podstawie szczegółowych zamówień jednostkowych sporządzonych przez Zamawiającego i przesłanych wykonawcy.
Termin dostawy zamówienia jednostkowego wynosi nie dłużej niż 10 dni.
Zamówienia będą wysyłane przez wykonawcę bezpośrednio na adres 13 jednostek. Wykaz jednostek wraz z adresami stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy w następującym zakresie:
1) zmiany parametrów materiałów stanowiących Przedmiot Umowy w przypadku trwałej lub czasowej niedostępności materiałów wymienionych w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego w Postępowaniu,
2) zastąpienie materiałów stanowiących Przedmiot Umowy innymi materiałami jeżeli taka potrzeba uzasadniona będzie celem Projektu,
3) zmian ilościowych materiałów wymienionych w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego w Postępowaniu jeżeli taka potrzeba uzasadniona będzie w celem Projektu,
4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach opisanych w pkt 1 -3 – poprzez zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia stosownie do cen materiałów o innych parametrach, innych materiałów lub zmian ilościowych,
5) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia stosownie do zmiany wysokości podatku,
6) zmiany sposobu wykonania umowy, terminu zapłaty wynagrodzenia oraz terminu wykonania –
w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie Projektu lub zmiany zasad lub harmonogramu płatności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3,
b) szczegółowy cennik – wg zestawienia stanowiącego załącznik 1,
c) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga kryterium 100%). Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Zachodniopomorskie Podwórka

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K007/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja Ośrodek Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie Sqadnica Harcerska, ul. Karmelicka 31; 31-131 Kraków
Data wpłynięcia: 16.12.2019
Cena: 78051,93 brutto
Liczba wyświetleń: 100