Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MT/ZW/030/2019/1.1.1_POIR – dostawa 1 kpl. urządzeń klimatyzacji

Data publikacji: 09.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2020

Numer ogłoszenia

1221978

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 20.12.2019 dokonano zmiany terminu składania ofert. Został wydłużony termin składania ofert do 31.12.2019. W związku z powyższym został zmieniony załącznik z zapytaniem ofertowym.
W dniu 20.12.2019 dokonano ponownie zmiany terminu składania ofert. Został wydłużony termin składania ofert do 10.01.2020. W związku z powyższym został zmieniony załącznik z zapytaniem ofertowym
W dniu 08.01.2020 dokonano zmiany terminu składania ofert. Został wydłużony termin składania ofert do 15.01.2020. W związku z powyższym został zmieniony załącznik z zapytaniem ofertowym.
Dodatkowo został zmieniony załącznik nr 5 (wzór umowy).

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w zapytaniu ofertowym lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: m.kin@modertrans.poznan.pl
2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2020 r. o godzinie 14:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany,
w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z Wykonawców będzie miał prawo do zmiany już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
7. Nr referencyjny - MT/ZW/030/2019/1.1.1_POIR

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.kin@modertans.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Kin

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 61 839 69 70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie dotyczy dostawy 1 kpl. urządzeń klimatyzacji dla projektu
o tytule: „Bazowa konstrukcja tramwaju nowej generacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, nr konkursu: 6/1.1.1/2017.

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowego kompletu urządzeń klimatyzacji.
Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4). Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany jest uzgodnić szczegóły realizacji z Zamawiającym. W cenie zawarte są wszystkie koszty wykonania i transport do Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie i przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu nowego kompletu urządzeń klimatyzacji zgodnie z założeniami technicznymi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowego 1 kpl. urządzeń klimatyzacji do konstrukcji bazowej tramwaju nowej generacji, przeznaczonego do ruchu po torach 1435 mm z wózkami skrętnymi.

Celem pracy jest określenie wymagań technicznych dla dostawy i odbioru urządzeń klimatyzacyjnych do pojazdu tramwajowego LF 05 AC. Urządzenia zlokalizowane będą na dachu pojazdu. Przewidziane jest po jednym urządzeniu dla przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny motorniczego. Urządzenia muszą posiadać funkcje grzewczą. Klimatyzatory muszą zostać dopasowane do istniejącego systemu kanałów nawiewno-wyciągowych.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Przekazania dokumentacji w języku polskim w formie elektronicznej
2) Przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Modertrans Poznań. Szczegóły zawarte zostały we wzorze umowy.

Warunki techniczne wykonania przekładni napędowych zawarte zostały w załączniku nr 4 – opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie w zapytaniu ofertowym lub załącznikach do niego zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) sprzętu/materiałów lub normy, aprobaty czy specyfikacje, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu/materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych i funkcji nie gorszych od podanych w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

34630000-2

Nazwa kodu CPV

Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawy do 15.06.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył nowy 1 komplet urządzeń klimatyzacji .

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku, Wykonawca przedkłada wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 2)w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw odpowiadających wymogom sformułowanym powyżej oraz dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów (referencji) potwierdzających należyte wykonanie dostaw jeżeli świadczył je na rzecz Zamawiającego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Weryfikacja spełnienia odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą.

Dodatkowe warunki

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upłynięcia terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z NCBR, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
c. nastąpiła wskutek działania siły wyższej.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA zawarte zostały we wzorze umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy „FO” (załącznik nr 1)
b. Wypełniony wykaz usług (załącznik nr 2) + dokument potwierdzający należyte wykonanie wykazanych usług (referencje).
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (załącznik nr 3)
d. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 5)

Zamówienia uzupełniające

1. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:
I. Cena - waga: 100 % (100 pkt)
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Cmin/Cn x 100 pkt
Cmin – najniższa cena netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów
Cn – cena całkowita netto badanej oferty
Oceniana będzie łączna cena netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach kryteriów oceny ofert. Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według średniego kursu NBP z dnia upływu terminu składania ofert. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
3. Wykonawca powinien złożyć oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy.
5. Oferta musi spełniać postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
6. Zaleca się ponumerowanie każdej ze stron oferty.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym przedstawienia szczegółów kalkulacji ceny oferty.
8. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
9. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została dokonana przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert.
10. W przypadku zmiany oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Oferent winien te dokumenty złożyć równocześnie ze zmianą oferty.
11. W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje.
12. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
c) oferent nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty,
d) oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu niniejszego zapytania ofertowego,

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy zamawiający i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MODERTRANS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Forteczna 2

61-362 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61 839 69 70

NIP

7822343267

Tytuł projektu

Bazowa konstrukcja tramwaju nowej generacji

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0882/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

JMN40 Jan Maciej Niciejewski, ul. Odyńca 59 m 43, 02-644 Warszawa
data wpłynięcia oferty: 15.01.2020, godz. 12.51
cena: 36 460,00 EUR (͌189 603,56 zł)
Liczba wyświetleń: 152