Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa, uruchomienie i nadzór nad montażem nowego układu konfekcjonowania próbek produktu

Data publikacji: 09.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2020

Numer ogłoszenia

1221936

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 09.1.2020 w polu "Pytania i wyjaśnienia" dodano załącznik z pytaniami i odpowiedziami dla potencjalnych oferentów.

Dnia 10.12.2019 w pozycji "Wiedza i doświadczenie" zmianie uległ zapis: "Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia koniecznego do realizacji zamówienia. Na potrzeby potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego."
na
" Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia - Wykonawca realizował usługi odpowiadające charakterem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonywał dostawy wraz z montażem oraz uruchomieniem urządzeń o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia. W szczególności Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres funkcjonowania Wykonawcy jest krótszy, w okresie jego funkcjonowania winien zrealizować co najmniej 3 usługi związane z dostawą i montażem oraz uruchomieniem układu konfekcjonowania o łącznej wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Na potrzeby potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego."

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, listownie lub pocztą kurierską do dnia 15 stycznia 2020 r. do godziny 12:00 w biurze Zamawiającego, ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin, Recepcja firmy (decyduje data dotarcia oferty do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Spółki.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze lub nieścieralnym atramentem. Wskazane jest, aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, strony oferty powinny być ponumerowane.
5. Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena wyrażona w polskich złotych lub euro. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia.
7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie).
8. Wymaga się, aby oferta w wersji papierowej była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Powinna być opatrzona dopiskiem: „Zakup, dostawa, uruchomienie i nadzór nad montażem nowego układu konfekcjonowania próbek produktu NIE OTWIERAĆ DO DNIA 15.01.2020 R. DO GODZINY 12:15”
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymaga się przedłożenia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w celu ustalenia zasad reprezentacji.
11. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niebędących osobami fizycznymi, wymaga się przedłożenia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego w celu ustalenia zasad reprezentacji.
12. Postanowień zawartych w pkt. 10 i 11 powyżej nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu we właściwej ewidencji lub we właściwym rejestrze przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie ewidencji lub rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną.

Oferta musi zawierać m.in. następujące elementy:
1. Nazwę i adres Wykonawcy.
2. Datę przygotowania i termin ważności oferty.
3. Opis techniczny proponowanego rozwiązania uwzględniający parametry techniczne wskazane w przedmiocie zamówienia. Dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.
4. Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny oferty.
5. Cenę całkowitą netto i brutto (zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości).
6. Wszystkie wymagane dokumenty wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.
7. Datę/okres realizacji przedmiotu oferty.
8. Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
9. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
Oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Rachański (+48 502 199 653)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502 199 653 (K. Rachański)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, uruchomienie i nadzór nad montażem nowego układu konfekcjonowania próbek produktu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup, dostawa, uruchomienie i nadzór nad montażem nowego układu konfekcjonowania próbek produktu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na realizację zamówienia jakim zakup, dostawa, uruchomienie i nadzór nad montażem nowego układu konfekcjonowania próbek produktu.

Urządzenie powinno zawierać następujące elementy:

Minimalne wymagania układu konfekcjonowania próbek:
Układ konfekcjonowania składający się z funkcjonalnych modułów:

Moduł składający się z urządzenia do składania kartonu i przygotowania worka:
• obsługa kartonów o wymiarach nie mniejszych niż (L x W x D mm) - L-300 x W-200 x D -250 ( D - dla kartonu niezamkniętego) maksymalny wymiar kartonów (L x W x D mm) - L-610 x W-410 x D -650,
• orientacja lewostronna magazynku kartonów ( w odniesieniu do kierunku przesuwania się złożonych kartonów),
• monoblokowa konstrukcja modułu składania kartonu i wkładania worka,
• osłony obsługowe przezroczyste, otwierane, drzwi podwójnie dzielone,
• formowanie kartonu przy użyciu ssawek ,
• magazynek kartonów długości nie mniej niż 1000 mm. Konstrukcja zabezpieczająca przed wypadaniem kartonów, sygnalizacja konieczności uzupełnienia magazynku z informacją dostępna na panelu operatorskim,
• zaklejanie spodu kartonu przy pomocy taśmy klejącej, układ klejenia wyposażony w sygnalizację konieczności wymiany taśmy oraz jej zerwania,
• układ cięcia folii z rękawa i zgrzewu impulsowego worka. Zgrzew spodu worka kątowy uniemożliwiający blokowanie produktu w zagięciach narożnych,
• obsługa rękawów foliowych grubości nie mniejszej niż 15 µm. Rolka folii nie mniejsza niż 50 kg,
• wózek do załadunku folii,
• układ mechanicznego rozkładnia worka i wywijania mankietu,
• system przygotowania worka do zasypu produktu wraz z pozycjonowaniem worka,
• sygnalizacja wizualna dla każdego z modułów, sygnalizator potwierdzający kolorami statusy urządzenia,
• przenośnik rolkowy transportowy kartonów do modułu naważania napędzany motoreduktorem wyposażony w niezbędne stopery kartonu, długość nie mniejsza niż L=3500 mm,
• moduł konfekcjonowania wyposażony w szafę zasilającą oraz sterownik wraz z wyświetlaczem operatorski, sterownik umożliwiający sterowanie pracą modułu zamykania kartonu wraz z podglądem statusu pracy i powiadomień alarmowych. Moduł wyposażony w zdalny punkt dostępu umożliwiający diagnostykę. Lokalizacja szafy maksymalnie 40 metrów od urządzenia.

Moduł zgrzewania worka po napełnieniu produktem:
• moduł wyposażony w przenośnik wibracyjny napędzany motoreduktorem i jednym stoperem kartonów,
• układ wyposażony w system kontroli obecności worka,
• przygotowanie worka do zgrzewu,
• impulsowe zgrzewanie ( zamykanie) worka,
• układ zgrzewania wyposażony w szafę zasilającą oraz sterownik wraz z wyświetlaczem operatorski. Sterownik umożliwiający sterowanie pracą modułu zamykania kartonu wraz z podglądem statusu pracy i powiadomień alarmowych. Lokalizacja szafy maksymalnie 40 metrów od urządzenia,

Moduł zamykania kartonu:
• moduł wyposażony w układ składania klap kartonu wraz z pozycjonowaniem nadmiaru worka w kartonie,
• moduł zamykający wykorzystujący taśmę klejącą w rolkach,
• system detekcji konieczności uzupełnienia taśmy klejącej,
• system detekcji zamknięcia klap kartonu,
• układ zamykania wyposażony w szafę zasilającą oraz sterownik wraz z wyświetlaczem operatorski. Sterownik umożliwiający sterowanie pracą modułu zamykania kartonu wraz z podglądem statusu pracy i powiadomień alarmowych. Lokalizacja szafy maksymalnie 40 metrów od urządzenia.

Zakres prac :
• dostawa do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia,
• dostawa do siedziby Zamawiającego podstawowych części zużywalnych ( eksploatacyjnych),
• testy mechaniczne, elektryczne i rozruch urządzeń FAT oraz dostrajanie urządzeń do opakowań klienta,
• testy wydajnościowe,
• uruchomienie i montaż w siedzibie Zamawiającego,
• szkolenie personelu z obsługi urządzeń,
• dostawa DTR urządzeń, schematów elektrycznych oraz katalogu części zamiennych dla urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Dokumentacja w języku polskim.

Kod CPV

42215000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować najpóźniej do 30.11.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potrzeby potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia - Wykonawca realizował usługi odpowiadające charakterem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonywał dostawy wraz z montażem oraz uruchomieniem urządzeń o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia. W szczególności Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres funkcjonowania Wykonawcy jest krótszy, w okresie jego funkcjonowania winien zrealizować co najmniej 3 usługi związane z dostawą i montażem oraz uruchomieniem układu konfekcjonowania o łącznej wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Na potrzeby potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest posiadanie potencjału technicznego koniecznego do realizacji zamówienia. Na potrzeby potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest posiadanie odpowiednich zasobów osobowych, tj. dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego wykonaniu. Na potrzeby potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia. Na potrzeby potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest spełnienie pozostałych wymogów określonych w regulaminie postępowania ofertowego stanowiącym Załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego. Na potrzeby potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Lublinie, ul. Wrotkowska 1. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres mailowy lubella@maspex.com. Państwa dane osobowe są przetwarzane m.in. w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.
Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych osób, których dane osobowe są lub będą przez Państwa przekazywane Administratorowi danych osobowych znajdują się w Załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez wyboru ofert lub może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
2. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, w celu uzgodnienia wszystkich kwestii koniecznych do zawarcia umowy.
3. Zamawiający ma możliwość na każdym etapie Postępowania do:
a) Zmiany lub odwołania postępowania,
b) Zmiany lub odwołania warunków postępowania,
c) Zmiany treści ogłoszenia,
d) Unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
4. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia, zawarte w niniejszej zapytaniu ofertowym, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, a także wszelkie informacje prawne, organizacyjne, handlowe, technologiczne i techniczne, dotyczące Zamawiającego lub zamówienia, niepodane do wiadomości publicznej, które uczestnik postępowania uzyska w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie mogą być ujawniane przez uczestników postępowania, ani przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wyżej opisane informacje poufne mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania oferty i udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartych zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w szczególności:
a) w zakresie terminu wykonania umowy (lub „harmonogramu realizacji zamówienia”) w przypadku: (i) za istnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, (ii) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, (iii) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego (iv) wystąpienia wszelkich innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mający wpływ na realizację umowy, za które to zdarzenia nie ponosi winy żadna ze stron;
b) w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany umowy wprowadzone będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, stosując następujące zasady:

a. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
b. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane zgodnie z opisanym powyżej sposobem przygotowania oferty i elementów, które musi oferta zawierać. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.
c. W przypadku kolejnej zmiany oferty należy za napisem „ZMIANA OFERTY” podać odpowiedni numer porządkowy dokonanej zmiany.
d. Wycofanie oferty może nastąpić na podstawie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę.
Powiadomienie, powinno być opatrzone napisem „WYCOFANIE - Oferta na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „...”.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Zał. nr 1: Formularz oferty
2) Zał. nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) Zał. nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
4) Zał. nr 4: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
5) Opis techniczny proponowanego rozwiązania uwzględniający parametry techniczne wskazane w zamówieniu. Dokumenty muszą być przetłumaczone na j. polski.
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (albo informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie ewidencji lub innego rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na j. polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na j. polski.
3. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania.
4.Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.
6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.
7. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone powyżej muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
9. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
10. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający przed podpisaniem umowy z Zamawiającym będzie żądał umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, która zawierała będzie zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dodatkowego zamówienia, którego realizacja byłaby zgodna z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie uzupełniające nie może przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie z Wykonawcą i musi być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizować zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie z Wykonawcą stosowny aneks do umowy, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena 80%

Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

A = (n/b) x waga (waga = 80 pkt)
gdzie:
A– ilość punktów przyznana za kryterium cena dla badanej oferty (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
n – najniższa cena spośród ocenianych ofert;
b – cena oferty badanej.
Najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.

2. Gwarancja liczona w dniach kalendarzowych 20%
Przy ocenie tego kryterium będzie brany pod uwagę czas gwarancji udzielony na przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana w dniach kalendarzowych.
Zamawiający będzie przyznawał punkty za kryterium gwarancja w następujący sposób:
• Gwarancja udzielona na okres obligatoryjny (365 dni) – 0 punktów,
• Oferty, w których zaproponowano krótszy niż minimalny (obligatoryjny) okres gwarancji wynoszący 365 dni zostaną odrzucone.
• Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium wynosi 20 punktów.

Dla ofert, w których zadeklarowano dłuższy okres gwarancji przedmiotu zamówienia niż minimalny okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynoszący 365 dni liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana wg poniższego wzoru:


A = (b/n) x waga (waga = 20 pkt)
gdzie:
A– ilość punktów przyznana za kryterium gwarancja liczona w dniach kalendarzowych (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
n – najdłuższa gwarancja liczona w dniach kalendarzowych spośród ocenianych ofert;
b – gwarancja liczona w dniach kalendarzowych badanej oferty;
Najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najdłuższą gwarancję liczoną w dniach kalendarzowych.
Ocena zostanie zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku.

W ofercie należy starać się odnieść do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Wykonawca pominie jedno lub więcej kryteriów, w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium.
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową, zostanie powierzone zamówienie do realizacji. W przypadku uzyskania największej ilości punktów przez więcej niż jedną ofertę zostanie wybrana spośród nich oferta, która otrzymała najwięcej punktów w kryterium Cena.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca podaje cenę w złotych polskich lub euro (zostanie przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia wyboru oferenta).
3. Wykonawca podaje cenę netto i brutto zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatku VAT, który Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Z Postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu wskazanym w zapytaniu ofertowym;
c) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
i. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.9)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
ii. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
iii. skarbowe,
iv. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
d) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt c) powyżej;
e) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
f) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
g) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
j) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
k) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
l) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
m) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
Zamawiający może określić warunki udziału w Postępowaniu dotyczące m.in.:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
c) sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PZZ LUBELLA GMW SP. Z O.O. SP. K.

Adres

Wrotkowska 1

20-469 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

+48512409921

Fax

817442255

NIP

5472147612

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe jako zwiększenie potencjału naukowo-przemysłowego Działu Badań i Rozwoju PZZ Lubella w produkcji innowacyjnej żywności ekstrudowanej

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0045/15-03

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dnia 14.01.2020 do Siedziby Zamawiającego wpłynęła oferta firmy:

SPOLEX Sp. z.o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 131B
04-987 Warszawa

Cena: 261 500,00 EUR netto(1 116 055,85 zł, kurs z dnia 27.01.2020 -4,2679 zł)
Liczba wyświetleń: 273