Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie okładzin kamieniarskich i klinkierowych w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w ramach inwestycji pn.: w dotacji ze środków EFRR: „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap IV – okładziny kamieniarskie i klinkierowe)”; w dotacji ze środków NFRZK: „Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (etap IV – okładziny kamieniarskie i klinkierowe 2020)"

Data publikacji: 06.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2020

Numer ogłoszenia

1221771

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Kraków, dn. 20 grudnia 2019 r.

INFORMACJA O ZMIANIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
I ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT W RAMACH CAŁOSCI ZAMÓWIENIA (WSZYSTKICH CZĘŚĆI)

W dniu 18 grudnia 2019 r., Urząd Konserwatorski zaproponował zmianę zaakceptowanej wcześniej płytki klinkierowej, wskazując jako lepszą - płytkę ręcznie formowaną, o wymiarach 20x20cm. Przekazano również fotografię pokazującą wymagany wygląd płytki. Uznano, że płytki o takim wzorze bardziej odpowiadają charakterowi wybranych wnętrz, w których na szerokiej komisji konserwatorskiej zalecono zastosowanie klinkieru zamiast wcześniej proponowanej przez projektantów posadzki kamiennej.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w dokumentacji postępowania dotyczącej Części III – „Dostawa i montaż posadzek klinkierowych”. Zmiany dotyczą wyłącznie wymagań odnośnie wzoru i parametrów płytek klinkierowych, zawartych na 2-4 stronie opisu.
WPROWADZA SIĘ NOWY ZAPIS W OPISIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
Płyty klinkierowe
 Klinkier (terracotta) o wymiarach 20x20cm,
 Grubość płytek. ok 1cm na nakrywach i 2cm na pozostałych powierzchniach. Jeżeli wszystkie płytki będą miały grubość 1 cm należy przewidzieć grubszą warstwę kleju w miejscu gdzie przewidziano płytki 2 centymetrowe
 Płytka ręcznie formowana, o powierzchni zróżnicowanej (nierównej) i nierównych krawędziach,
 Kolorystyka tonalna (jak na poniższej fotografii)
 Antypoślizgowość min. R9 lub USRV 60
 Odporna na ścieranie
 Mrozoodporna (o małej nasiąkliwości)
 Nadająca się do ogrzewania podłogowego
 Odpowiednia dla obiektów użyteczności publicznej (potwierdzonej certyfikatem lub deklaracją własności użytkowych).

Wzór jak na fotografii załączonej w pliku PDF z informacją o zmianach (załącznik Informacja o zmianie z 20.12.2019).

- i jednocześnie dokonuje się stosownej korekty w Regulaminie Konkursu Ofert z dnia 06 grudnia 2019 r., sformułowanie: „Dotyczy pomieszczeń 1.10 (bez pochylni i schodów), 1.12, 1.13, 1.19, 1.21 (bez schodów) Płytki kwadratowe w wymiarze 25x25cm (dopuszczalnym 30x30cm).”, znajdujące się na 4 str. RKO, zastępując zdaniem: „Dotyczy pomieszczeń 1.10 (bez pochylni i schodów), 1.12, 1.13, 1.19, 1.21 (bez schodów) Płytki kwadratowe w wymiarze 20x20cm.”
W pozostałym zakresie opis zakresu prac oraz specyfikacja pozostają bez zmian.

Jednocześnie, w związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert w zakresie wszystkich części Zamówienia, z dnia 08 stycznia 2019 r., na dzień 15 stycznia 2019 r.
W rezultacie, w Regulaminie Konkursu Ofert z dnia 06 grudnia 2019 r.,
1) sformułowanie: „Nie otwierać przed dniem: 8 stycznia 2020 r., przed godz. 15:00.”, znajdujące się na 11 str. RKO, Rozdział X pkt. 1 ppkt. 13 lit. c., zastępuje się zdaniem: „Nie otwierać przed dniem: 15 stycznia 2020 r., przed godz. 15:00.”;
2) sformułowanie: „Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 8 stycznia 2020 r., o godz. 15.00.”, znajdujące się na 11 str. RKO, Rozdział XI „Składanie ofert” pkt. 2, zastępuje się zdaniem: „Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 15 stycznia 2020 r., o godz. 15.00.”;
3) sformułowanie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 stycznia 2020 r. o godz. 15:15 w Opactwie Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, 31-979 Kraków, ul. Klasztorna 11, w sali rozmównicy.”, znajdujące się na 11 str. RKO, Rozdział XI „Otwarcie ofert” pkt. 1, zastępuje się zdaniem: „Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 15 stycznia 2020 r., o godz. 15.00.”.

Miejsce i sposób składania ofert

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Składanie ofert:
1. Ofertę należy dostarczyć na adres: Opactwo Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, 31-979 Kraków, ul. Klasztorna 11, na furtę klasztorną, w godz. 8.00-15.00.
2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 15 stycznia 2020 r., o godz. 15.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
Otwarcie ofert:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 15:15 w Opactwie Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, 31-979 Kraków, ul. Klasztorna 11, w sali rozmównicy.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert nastąpi ogłoszenie kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest publiczne i jawne.
4. Na potwierdzenie publicznego otwarcia ofert zostanie sporządzona lista osób w nim uczestniczących.
5. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące wybranych przez wykonawców zakresów (części) zamówienia oraz ceny zaoferowane przez wykonawców za wykonanie danej części zamówienia.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wykonawca składa ofertę, według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego RKO.
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7) Treść oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów i oświadczeń musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami RKO i powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
8) Cena oferty musi być podana w PLN i tylko w takiej walucie będą prowadzone wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.
9) Oferta powinna być:
 kompletna, tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w RKO i być zgodna z jego treścią,
 podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.
10) W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
11) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
13) Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie nieprzeźroczystej. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje wg wzoru:
a) OFERTA na: <<Wykonanie okładzin kamieniarskich i klinkierowych w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w ramach inwestycji pn.:
- w dotacji ze środków EFRR: „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap IV – okładziny kamieniarskie i klinkierowe)”;
- w dotacji ze środków NFRZK: „Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (etap IV – okładziny kamieniarskie i klinkierowe, 2020)”.>>.
b) Nie otwierać przed dniem: 15 stycznia 2020 r., przed godz. 15:00.
c) Nazwa i adres wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. O. Mateusz Mariusz Kawa OCist, 2. Arch. Małgorzata Leonowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

O. Mateusz Mariusz Kawa OCist tel. 601 405 458, Arch. Małgorzata Leonowicz tel. 695 602 550

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szeregu opisanych poniżej prac tj. prac wykończeniowych w zakresie małej architektury, obejmujących dostawę i montaż okładzin kamiennych i klinkierowych, wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych posadzek kamiennych i klinkierowych – przy Klasztorze należącym do Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym - dla zadania realizowanego w ramach inwestycji nazwanej na wstępie. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04 listopada 2014r.

2. Zamówienie podzielono na trzy części:
CZEŚĆ I – DOSTAWA I MONTAŻ ZEWNĘTRZNYCH OKŁADZIN KAMIENNYCH I KLINKIEROWYCH
CZĘŚĆ II – DOSTAWA I MONTAŻ POSADZEK I OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH Z KAMIENIA MORAWICA (w muzeum i bibliotece)
CZĘŚĆ III – DOSTAWA I MONTAŻ POSADZEK KLINKIEROWYCH ( wyłącznie w muzeum)

Szczegółowy zakres prac (ze względu na limit znaków i max wielkość załączników) znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem : http://skozk.pl/nfrzk-p-9-08-01-2020/

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szeregu opisanych poniżej prac tj. prac wykończeniowych w zakresie małej architektury, obejmujących dostawę i montaż okładzin kamiennych i klinkierowych, wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych posadzek kamiennych i klinkierowych – przy Klasztorze należącym do Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym - dla zadania realizowanego w ramach inwestycji nazwanej na wstępie. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04 listopada 2014r.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego:
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami;
- ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK (promesa nr 9);
stąd Zamawiającego obowiązują zasady wyboru wykonawcy opisane w :
- Umowie o dofinansowanie ze środków EFRR;
- Umowie o dofinansowanie ze środków NFRZK.

Szczegółowy zakres prac (ze względu na limit znaków i max wielkość załączników) znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem : http://skozk.pl/nfrzk-p-9-08-01-2020/

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szeregu opisanych poniżej prac tj. prac wykończeniowych w zakresie małej architektury, obejmujących dostawę i montaż okładzin kamiennych i klinkierowych, wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych posadzek kamiennych i klinkierowych – przy Klasztorze należącym do Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym - dla zadania realizowanego w ramach inwestycji nazwanej na wstępie. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04 listopada 2014r.

2. Zamówienie podzielono na trzy części:
CZEŚĆ I – DOSTAWA I MONTAŻ ZEWNĘTRZNYCH OKŁADZIN KAMIENNYCH I KLINKIEROWYCH
CZĘŚĆ II – DOSTAWA I MONTAŻ POSADZEK I OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH Z KAMIENIA MORAWICA (w muzeum i bibliotece)
CZĘŚĆ III – DOSTAWA I MONTAŻ POSADZEK KLINKIEROWYCH ( wyłącznie w muzeum)

Szczegółowy zakres prac (ze względu na limit znaków i max wielkość załączników) znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem : http://skozk.pl/nfrzk-p-9-08-01-2020/

3. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe „LEONOWICZ ARCHITEKCI, ul. Kujawska 1/43, 30–042 Kraków, z której wyciąg – w zakresie obejmującym prace objęte niniejszym zamówieniem – stanowi załącznik do niniejszego RKO.
4. Zakres prac w ramach poszczególnych części może ulegać nieznacznym modyfikacjom, stosownie do uwag i zaleceń kierownika budowy, komisji konserwatorskich, badacza architektury, inwestorskiego nadzoru konserwatorskiego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Kod CPV:
454000000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45262511-6 Roboty kamieniarskie

6. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia na siebie i realizacji obowiązków szczegółowo opisanych w treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

7. Realizacja zamówienia musi być zgodna z wydawanymi na bieżąco zaleceniami komisji konserwatorskich, badacza architektury, inwestorskiego nadzoru konserwatorskiego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego a także z uzyskanymi przez Zamawiającego pozwoleniami konserwatorskimi i budowlanymi (wszystkie pozwolenia są ostateczne i wykonalne)

Szczegółowy zakres prac (ze względu na limit znaków i max wielkość załączników) znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem : http://skozk.pl/nfrzk-p-9-08-01-2020/

Kod CPV

45400000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV:
454000000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45262511-6 Roboty kamieniarskie

Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe „LEONOWICZ ARCHITEKCI, ul. Kujawska 1/43, 30–042 Kraków, z której wyciąg – w zakresie obejmującym prace objęte niniejszym zamówieniem – stanowi załącznik do niniejszego RKO.

Zakres prac w ramach poszczególnych części może ulegać nieznacznym modyfikacjom, stosownie do uwag i zaleceń kierownika budowy, komisji konserwatorskich, badacza architektury, inwestorskiego nadzoru konserwatorskiego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Szczegółowy zakres prac (ze względu na limit znaków i max wielkość załączników) znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem : http://skozk.pl/nfrzk-p-9-08-01-2020/

Harmonogram realizacji zamówienia

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do:
- Dla części I (dostawa i montaż zewnętrznych okładzin kamiennych i klinkierowych) do dnia 30.VI. 2020 r.
- Dla części II (dostawa i montaż posadzek i okładzin wewnętrznych z kamienia) do dnia 30.IV. 2020 r.
- Dla części II (dostawa i montaż wewnętrznych posadzek klinkierowych) do dnia 30. IV.2020 r.
oraz dla wszystkich części w okresie gwarancji i rękojmi na wykonane prace, nie krótszym niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Zamawiający zastrzega konieczność wstrzymania prac i zabezpieczenia terenu, na którym są prowadzone w okresie świąt kościelnych, a także na czas uroczystości odpustowych związanych z obchodami święta Podwyższenia Krzyża Świętego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ze względu na limit znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie w odniesieniu do każdej jego części znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) - w szczególności w części V RKO

Wiedza i doświadczenie

Ze względu na limit znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie w odniesieniu do każdej jego części znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) - w szczególności w części V RKO

Potencjał techniczny

Ze względu na limit znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie w odniesieniu do każdej jego części znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) - w szczególności w części V RKO

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ze względu na limit znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie w odniesieniu do każdej jego części znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) - w szczególności w części V RKO

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ze względu na limit znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie w odniesieniu do każdej jego części znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) - w szczególności w części V RKO

Dodatkowe warunki

VII. UWAGI DOTYCZĄCE FORMY SKŁADANYCH DOKUMENTÓW
1. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
2. Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
3. Wykonawcy, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, będą wzywani przez Zamawiającego do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający będzie wzywał także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez Zamawiającego.
4. Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści oferty firmy i adresy podwykonawców, którzy będą brali udział w wykonaniu zamówienia, a także wskazać zakres powierzonych podwykonawcom czynności.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w zakresie danej części zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w RKO.
2. Zamawiający zawrze z wykonawcą umowę w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego RKO.
3. Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany stawić się w ww. miejscu i terminie.
4. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do uzyskania ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR). Postanowienia polisy powinny przewidywać możliwość przeniesienia uprawnień z polisy na Zamawiającego.
XVI. INFORMACJA O ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH
Zamawiający wskazuje, że wzór umowy stanowiący załącznik do RKO zawiera istotne postanowienia umowne w szczególności w przedmiocie:
1. Kary umowne.
2. Zasady zmian osób uczestniczących w realizacji zamówienia wskazanych w treści oferty.
3. Zasady zmian podwykonawcy/ów wskazanych w treści oferty.
4. Bezgotówkowy sposób regulowania należności.
5. Termin i zasady udzielanej gwarancji i rękojmi.
XVII. DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z treścią RKO;
b) jej treść nie odpowiada treści RKO;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. W żadnym z tych przypadków Zamawiający nie zwraca oferentom kosztów udziału w postępowaniu.
3. W przypadku, gdy kwota najkorzystniejszej oferty co do danej części zamówienia będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na realizację tej części, Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania co do danej części bez wyboru oferty z tej przyczyny lub negocjacji ceny z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w zakresie danej części zamówienia.
4. Potencjalni wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym RKO, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego wykonawcy.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Ze względu na limit znaków pozostałe informacje w tym zakresie znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO)

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy wskazano we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do RKO

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2. Dokumenty stanowiące ofertę:
1) Formularz ofertowy (zgodnie z zał.nr 4 do RKO);
2) Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (zgodnie z zał.nr 5 do RKO);
3) Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia (zgodnie z zał.nr 6 do RKO);
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (zgodnie z zał. nr 7 do RKO);
5) Oświadczenie o braku powiązań (zgodnie z zał. nr 8 do RKO);
6) Oświadczenie o posiadanych środkach lub zdolności kredytowej;
7) Polisa ubezpieczeniowa;
8) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z zał. nr 10 do RKO);
9) Pozostałe dowody wiarygodności i wystarczających kwalifikacji dopuszczające wykonawcę do udziału w przetargu (Rozdział V i VI RKO).


Pozostałe informacje w tym zakresie, w szczególności WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ze względu na limit znaków znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami:
Kryteria oceny ofert:
1) Cena – o wadze 60% (C);
2) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – o wadze 40% (Doś);

Ze względu na limit znaków informacje w tym zakresie znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO)

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się:
1) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale V RKO.
3) wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
W celu uniknięciu konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta nie będzie brana pod uwagę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OPACTWO OJCÓW CYSTERSÓW W KRAKOWIE-MOGILE

Adres

Klasztorna 11

31-979 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

12/6442331

Fax

12 / 6441045

NIP

6781312877

Tytuł projektu

Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile

Numer projektu

RPMP.06.01.01-12-0089/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego:
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami;
- ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK (promesa nr 9);
stąd Zamawiającego obowiązują zasady wyboru wykonawcy opisane w :
- Umowie o dofinansowanie ze środków EFRR;
- Umowie o dofinansowanie ze środków NFRZK.
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) na gruncie art. 3 ust. 1 ustawy PZP, lecz ze względu na wartość przedmiotu zamówienia stosował będzie tryb konkurencyjny.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, zgodnie z niniejszym Regulaminem Konkursu Ofert (dalej jako: „RKO”) - w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W części I:

Nazwa i adres Wykonawcy ADAM RYBAK "ARKAM" PRACOWNIA KAMIENIARSKA KONSERWACJI KAMIENIA>>, ul. Półłanki 84, 30-740 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 15.01.2020
Cena: 300.206,10 (słownie: trzysta tysięcy dwieście sześć złotych 10/100) brutto

W części II
Nazwa i adres Wykonawcy Jan Sędzik Przerób kamienia na materialy budowlane "SKALNEX">>, Czasław 197, 32-415 Raciechowice
Data wpłynięcia oferty: 14.01.2020
Cena: 116.634,75 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 75/100) brutto

W części III
Nazwa i adres Wykonawcy HENRYK PUKA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -USŁUGOWE PUKA>>, ul. Kazimierza Wielkiego 136, lok. 8, 30-082 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 15.01.2020
Cena: 60.885 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto

Po przeprowadzonych negocjacjach, Pan Henryk Puka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HENRYK PUKA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -USŁUGOWE PUKA wyraził gotowość zawarcia umowy na warunkach ujętych w RKO za cenę brutto 57.810 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych) brutto a Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ww. kwoty zaproponowanej przez Wykonawcę
Liczba wyświetleń: 374