Strona główna
Logo unii europejskiej

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca” zad. POIS 2. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Kwiatkowskiego

Data publikacji: 06.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2020

Numer ogłoszenia

1221550

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 28 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 2020-01-15 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia ( oferta musi fizycznie znaleźć się w pokoju nr 28, nie jest wystarczające nadanie jej w polskiej placówce pocztowej itp.).
Oferty zostaną otwarte w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 32 (świetlica) o godzinie 1100 w dniu 2020-01-15. Otwarcie ofert jest jawne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Leszek Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

177888970

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca” zad. POIS 2. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Kwiatkowskiego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Mielec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca.

Przedmiot zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy zrealizować budowę podziemnych odcinków osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączami do komór z rur preizolowanych z izolacją standardową i z instalacją alarmową impulsową.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany:
Opracować Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót i przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest „cena oferty”. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
Cena oferty= (Cena najniższa)/(Cena oferty badanej) x 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że złożone zostały oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W MIELCU

Adres

Grunwaldzka 3

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

17/583-77-11

NIP

8171667258

Tytuł projektu

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca

Numer projektu

POIS.01.05.00-00-0008/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Instalacji sanitarnych "EMPIS" Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Targowa 9
Data wpłynięcia oferty 2020-01-15.
Cena oferty brutto: 1 289 040,00 PLN
Liczba wyświetleń: 179