Strona główna
Logo unii europejskiej

Dzierżawa powierzchni oraz leasing wyposażenia służącego do badań

Data publikacji: 23.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1221484

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposoby składania ofert:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: DEMETER Sp. z o.o. 03-909 Warszawa, Dąbrówki 6/3 (w godzinach pracy biura w dni robocze: 9.00-17.00),
b) lub pocztą, listem poleconym, kurierem na adres Zamawiającego: DEMETER Sp. z o.o. 03-909 Warszawa, Dąbrówki 6/3 (w godzinach pracy biura w dni robocze: 9.00-17.00),
c) lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: krzysztof.nowak@profile.com.pl

Opakowanie i oznakowanie ofert:
a) Oferty składane osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysyłane pocztą, listem poleconym lub kurierem na adres Zamawiającego należy złożyć:
- w jednej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie,
- opisanej: Oferta: "Dzierżawa powierzchni oraz leasing wyposażenia służącego do badań”
- opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
b) Oferty składane pocztą elektroniczną:
- w tytule emaila należy podać: "Dzierżawa powierzchni oraz leasing wyposażenia służącego do badań”
c) W przypadku ofert, które będą wysyłane pocztą lub kurierem, liczy się data wpływu oferty do
siedziby Zamawiającego.
d) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.nowak@profile.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Nowak, krzysztof.nowak@profile.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 287 802

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa powierzchni pod pólko badawcze oraz leasing wyposażenia, tj. urządzeń i instalacji służących do badań biotechnologicznych. Pólko z wyposażeniem będzie miejscem prowadzenia prac rozwojowych w projekcie "Innowacyjna technologia efektywnego ekonomicznie i ekologicznie zagospodarowywania osadów ściekowych z wykorzystaniem grzybów strzępkowych przez ich osuszanie z wartością dodaną w postaci przetwarzania osadów na biopaliwo stałe".

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który zapewni dzierżawę powierzchni pod pólko badawcze oraz leasing urządzeń i instalacji służących do badań biotechnologicznych. Pólko będzie miejscem prowadzenia prac rozwojowych w ww. projekcie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Dzierżawę powierzchni pod pólko badawcze o pow. ok. 0,5 ha z dostępem do mediów i drogi dojazdowej, położone na terenie objętym ważnym pozwoleniem pozwalającym na gospodarkę odpadami w zakresie osadów ściekowych.
2. Leasing elementów instalacji i wyposażenia pólka:
- osłona instalacji badawczej przed wpływem warunków atmosferycznych obejmująca 4 moduły o wymiarach nie mniej niż 6 – 7 m szer., 15 m długości i 3 m wys. Wykonawca zaproponuje rozwiązanie techniczne, przy czym układ modułów może być inny niż podany, jednak z zachowaniem minimalnej wymaganej powierzchni.
- doki betonowe lub inne rozwiązanie pozwalające na lokowanie pryzm osadów i dające możliwość ich napowietrzania metodami mechanicznymi, z materiału odpornego na korozję wywoływaną przez grzyby, z instalacją na odprowadzanie odcieków.
- drogi dojazdowe i utwardzony plac na składowanie o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 560 mkw.
- kontener lub kontenery mające funkcje socjalne, laboratoryjno-produkcyjne i magazynowe.
- myjnia do traktora z pługiem (wybetonowany basen, karcher + odpływ).
- media – woda, elektryczność, ścieki.
- ogrodzenie, oświetlenie, system monitoringu i nadzoru (kamery).

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia przewidziany jest od momentu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, co nastąpi w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, do 6 czerwca 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Możliwość prowadzenia gospodarki odpadami w zakresie osadów ściekowych na podstawie pozwolenia środowiskowego lub innego dokumentu uprawniającego do takiej działaności.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcą może być podmiot, który:

1. wytworzył przynajmniej dwa urządzenia do badań naukowych z wykorzystaniem biotechnologii za min. 1 mln zł (netto) każde,
2. posiada w zespole co najmniej jedną osobę dysponującej wiedzą na temat technologii objętej zgłoszeniem patentowym P.415013.

Potencjał techniczny

Wymagane jest posiadanie prawa do powierzchni o powierzchni ok. 0,5 ha z dostępem do mediów i drogi dojazdowej, umożliwiającej umieszczenie na niej instalacji i urządzeń badawczych zgodnych z opisem podanym wyżej w sekcji "Przedmiot zamówienia" i prowadzenie badań z wykorzystaniem osadów ściekowych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent przedstawi zespół wykonawczy w którym przynajmniej jedna osoba spełnia warunek dysponowania wiedzą w zakresie technologii objętej zgłoszeniem patentowym P.415013

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie (załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

1. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie "spełnia/nie spełnia" na podstawie złożonej oferty wraz z załącznikami.
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
2. Oferta musi obejmować oba wskazane w "Opisie zamówienia" elementy, tj. dzierżawę powierzchni i leasing instalacji i wyposażenia badawczego.
ZASTRZEŻENIA:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
2. W każdym czasie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do prowadzenia dalszych negocjacji z Oferentem lub Oferentami w przypadku tej samej najkorzystniejszej ceny netto lub gdy cena znacznie przewyższy możliwości Zamawiającego.
4. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi. Zmiana może dotyczyć np.: terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmiany zakresu usługi.
3. Wszelkie istotne zmiany umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania:
1. załącznik numer 1 - formularz ofertowy.
2. załącznik nr 2 - Oświadczenie.
3. załącznik nr 3 - pozwolenie środowiskowe (lub równoważne) dla oferowanej nieruchomości pozwalające na gospodarowanie osadami ściekowymi.
4. załącznik nr 4 -cCv’s członków zespołu wykonawczego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium najniższej ceny. Wybrana będzie oferta z najniższą łączną ceną wykonania.

W ofercie musi być podana:
- cena łączna usługi będącej przedmiotem zamówienia (netto oraz z uwzględnieniem VAT),
- cena za dzierżawę (netto oraz z uwzględnieniem VAT),
- cena za leasing (netto oraz z uwzględnieniem VAT).

Ceny muszą dotyczyć całego okresu dzierżawy i leasingu (od podpisania umowy, co nastąpi nie później niż 14 dni po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania, do 6 czerwca 2020), nie dopuszcza się składania ofert na część tego okresu (co obejmuje też np. wskazywanie ceny za miesiąc lub inny okres).

Przedmiotem oceny będzie wyłącznie łączna cena usługi.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w taki stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DEMETER SP. Z O. O.

Adres

Dąbrówki 6

03-909 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

501 287802

NIP

5252555504

Tytuł projektu

Innowacyjna technologia efektywnego ekonomicznie i ekologicznie zagospodarowywania osadów ściekowych z wykorzystaniem grzybów strzępkowych przez ich osuszanie z wartością dodaną w postaci przetwarzania osadów na biopaliwo stałe

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0071/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. PMX Sp. z o.o., Ul. Ogrodowa 83, 43-170 Łaziska Górne
2. 21.01.2020 r
3. 880 000 zł netto
Liczba wyświetleń: 86