Strona główna
Logo unii europejskiej

Oferta pracy na stanowisku Instruktor Reintegracji Zawodowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kluczborku w ramach projektu „Aktywni- Samodzielni Szczęśliwi- aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”

Data publikacji: 05.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-12-2019

Numer ogłoszenia

1221414

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą pod adresem: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja”, 46-200 Kluczbork ul. Zamkowa 6. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem : Nabór na stanowisko: instruktora reintegracji zawodowej zapytanie ofertowe 7/2019. W terminie do dnia 18.12.2019 r. do godziny 10:00. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja”.

Aplikacje które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Kwiring - Pondel / Sobania Katarzyna

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608870638/ 77 418 76 13

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Oferta pracy na stanowisko Instruktora Reintegracji Zawodowej/ Instruktora Zawodu w pracowni uniwersalnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kluczborku w ramach Projektu pn. Aktywni - Samodzielni- Szczęśliwi – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością i z zaburzeniami psychicznymi, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kluczborski Miejscowość: Kluczbork

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością bądź osób z zaburzeniami czynności psychicznych,zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych i ubóstwa,zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest oferta pracy na podstawie umowy o pracę na stanowisko Instruktora Reintegracji Zawodowej/ Instruktora Zawodu w pracowni uniwersalnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kluczborku.
Pełny wymiar czasu pracy.
Zatrudnienie na czas określony od dnia 27.12.2019 r. - 15 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy o pracę.

Kod CPV

85312510-7

Nazwa kodu CPV

Usługi rehabilitacji zawodowej

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres zatrudnienia: od 27.12.2019 - 15 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy o pracę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż ma Obywatelstwo polskie; pełną zdolność do czynności prawnych, i korzysta w pełni z praw publicznych oraz posiada wymagane kwalifikacje a tym samym spełni warunki naboru.

Wiedza i doświadczenie

Posiada:
a) wykształcenie min. zawodowe (mile widziane średnie);
b) doświadczenie zawodowe w pracy z osobą z niepełnosprawnością – dopuszczalny wolontariat (minimum 3 miesiące);

Wymagania dodatkowe:
a) Mile widziane umiejętności z zakresu pracy na stanowisku ceramik, rękodzielnictwo lub pokrewne, uzdolnienia artystyczne;
b) Umiejętność kierowania zespołem;
c) Umiejętność pracy w zespole z osobami niepełnosprawnymi;
d) Kreatywność, samodzielność, empatia, cierpliwość;
e) Odpowiedzialność za organizację pracy zespołu, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane dokumenty:
1) podanie o pracę;
2) kwestionariusz osobowy zgodnie z załącznikiem nr 1;
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
a w przypadku stażu pracy - kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku trwającego zatrudnienia.

Dodatkowe dokumenty:
1) udokumentowanie posiadanego doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi (umowy wolontariackie, zaświadczenia).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kandydaci zostaną ocenieni pod względem formalnym. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie. Dopuszcza się możliwość indywidualnej rozmowy przed podjęciem decyzji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "NADZIEJA"

Adres

Zamkowa 6

46-200 Kluczbork

opolskie , kluczborski

Numer telefonu

774187613

Fax

774187613

NIP

7511626661

Tytuł projektu

Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością i z zaburzeniami psychicznymi,dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Numer projektu

RPOP.08.02.00-16-0019/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Marzena Olejnik
Wierzchy 77a
46-250 Wołczyn
data wpływu: 13.12.2019 r.
Liczba wyświetleń: 421