Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem pomocnicznego sprzętu laboratoryjnego – dygestoria na potrzeby realizacji projektu w okresie od 01.2020 r. do 11.2022 r CKD/14/19

Data publikacji: 05.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2020

Numer ogłoszenia

1221330

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z uwagi na wpłynięcie pytań do treści umowy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.01.2020 r.

Opublikowano odpowiedź na pytania.
Zamawiający wprowadził zmiany w treści umowy- załącznik nr 2. Prosimy o zastosowanie wzoru umowy po zmianach.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do 09.01.2020 do godz. 12:00.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego przy ul. Duńskiej 11, 54-427 Wrocław osobiście lub drogą pocztową. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00. Data wpływu oferty do Zamawiającego zostanie potwierdzona datownikiem.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opisać następująco:
Nazwa Oferenta:……………………………..
Adres Oferenta:………………………………..
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, adres email):…………………………………………………………………..
Oferta w postępowaniu nr CKD/14/19 “Wynajem pomocnicznego sprzętu laboratoryjnego – dygestoria na potrzeby realizacji projektu w okresie od 01.2020 r. do 11.2022 r.”
Nie otwierać przed dniem: 09.01.2020 r. godz. 12:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Połeć

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690811622

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem czterech (4) dygestoriów laboratoryjnych, spełniających poniższe wymagania techniczne:
1.1. Dygestoria ogólnego stosowania wyposażone w system VAV. – 2 sztuki
1.2. Dygestorium ogólnego stosowania wyposażone w system VAV w wersji przeciwwybuchowej – 2 sztuki

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem czterech (4) dygestoriów laboratoryjnych:

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem czterech (4) dygestoriów laboratoryjnych;

1.1. Dygestoria ogólnego stosowania wyposażone w system VAV. – 2 sztuki
1.2. Dygestorium ogólnego stosowania wyposażone w system VAV w wersji przeciwwybuchowej – 2 sztuki

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego CKD/14/19

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego CKD/14/19

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego CKD/14/19

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego CKD/14/19

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego CKD/14/19

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego CKD/14/19

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego CKD/14/19

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego CKD/14/19

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego CKD/14/19

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego CKD/14/19

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena formalna – dokonana zostanie na podstawie załączników, dokumentów
i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. II.3. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w punkcie II.3. zostaną odrzucone.

2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

a. Kryterium - Cena – waga 90 pkt
Ilość punktów za kryterium cena zostanie obliczona przy uwzględnieniu ofert ważnych (nie odrzuconych), złożonych przez Oferentów nie wykluczonych z postępowania w/g poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):

Ilość pkt. = cena oferowana minimalna zł. netto x 90 pkt.
cena oferty badanej zł. netto


b. Kryterium – dostępność przedmiotów zamówienia od dnia zawarcia umowy

Suma ilości punktów za kryterium rozpoczęcie najmu sprzętu od dnia podpisania umowy zostanie obliczona przy uwzględnieniu ofert ważnych (nie odrzuconych), złożonych przez Oferentów nie wykluczonych z postępowania wg poniższego wzoru:

L.p. Rozpczęcie najmu od dnia zawarcia umowy Przyznana ilość punktów
1 Od 1 do 7 dnia od podpisania umowy 10
2 Od 8 do 14 dnia od podpisania umowy 7
3 Od 15 do 30 dnia od podpisania umowy 5
4 Powyżej 31 dni od podpisania umowy 0


3. Do oceny kryterium cena będą brane pod uwagę ceny oferty netto.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone
w pkt. II.2.3, II.3, II.4 , która uzyska najwyższą liczbę punktów określoną do 2 miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego CKD/14/19

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Adres

Duńska 11

54-427 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48783341348

NIP

8943071259

Tytuł projektu

Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0079/18-00

Inne źródła finansowania

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego CKD/14/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wrocławski Park Technologiczny S.A.
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 09.10.2019 r
cena oferty netto: 434 382,90
Liczba wyświetleń: 166