Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od komory B-6/L-8 do istniejącej sieci preizolowanej wraz z przyłączami do Bugaj 3 - etap II o numerze rejestracyjnym SC II 22; W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 22,74 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej. W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.

Data publikacji: 11.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1221319

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć przy użyciu platformy zakupowej pod adresem https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl w zakładce "Oferta".

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Zahorowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 226585698

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od komory B-6/L-8 do istniejącej sieci preizolowanej wraz z przyłączami do Bugaj 3 - etap II o numerze rejestracyjnym SC II 22.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla i poprawa efektywności energetycznej.

Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od komory B-6/L-8 do istniejącej sieci preizolowanej wraz z przyłączami do Bugaj 3 - etap II o numerze rejestracyjnym SC II 22; W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 22,74 km). Materiały zapewnią przebudowę 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej. W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Wzoru umowy(część II SIWZ) oraz Specyfikacja techniczna (Część III SIWZ).
Data przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 06.12.2019 r.
Termin składania ofert do dnia 24.01.2020 r., do godz. 10:45.
SIWZ dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.energiadlawarszawy.pl/o-nas/
zakupy/dostawy
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, tj. kwoty: 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) (szczegóły w Części I SIWZ).

Kod CPV

44163160-9

Nazwa kodu CPV

Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia w dniach: 364 dni od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać kolejne partie towarów w terminie 21 dni od dnia przekazania zamówienia.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową - w szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 5 zamówień polegających na dostawie materiałów preizolowanych o łącznej wartości min. 160 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym przynajmniej dwa zamówienia muszą dotyczyć rurociągów o średnicy min. 200mm.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających cze ty dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty / oświadczenia wymagane od wykonawcy - zgodnie z z treścią Rozdziału X SIWZ.
SIWZ dostępny na stronie Internetowej zamawiającego: http://www.energiadlawarszawy.pl/onas/zakupy/dostawy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium Cena brutto - Waga kryterium - 90%,
Kryterium okres gwarancji na materiały preizolowane - waga kryterium - 10%.

Wykluczenia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Adres

Puławska 2

02-566 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 658 50 95

Fax

22 658 53 85

NIP

5250005656

Tytuł projektu

Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - ETAP II

Numer projektu

POIS.01.05.00-00-0040/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 123