Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie badań ankietowych CAPI w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”

Data publikacji: 05.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-01-2020

Numer ogłoszenia

1221306

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 09.12.2019 r. wprowadzono następujące zmiany w Zapytaniu ofertowym nr nr 1/A/DANAE/2019 z dnia 05.12.2019 r.:
- W punkcie IV.4 wykreślono zdanie: Jeden Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedno województwo.
- W punkcie VI.1 wykreślono zdanie: Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać złożona w terminie do 7.01.2020 r. do godziny 12:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:
- pisemnej na adres: Danae spółka z o.o., Bora-Komorowskiego 19B, 80-377 Gdańsk
W zamkniętej kopercie dopiskiem Absolwent – przeprowadzenie badań ankietowych. Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
lub
- elektronicznej na adres mailowy: absolwent@danae.com.pl
W tytule należy wpisać: Absolwent – przeprowadzenie badań ankietowych. Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, zawierać wszystkie załączniki i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF, preferowany jest jeden plik elektroniczny).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

absolwent@danae.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Kamieńska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań ankietowych CAPI w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/19-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Badania ankietowe w ramach projektu będą prowadzone na terenie całej Polski. Do realizacji zamówienia zostaną zaangażowani Wykonawcy, którzy w ramach danego województwa zapewnią minimum jedną osobę pełniącą funkcję regionalnego pracownika terenowego oraz minimalną liczbę ankieterów wymaganą dla danego województwa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawców badań ankietowych CAPI na poszczególne województwa: małopolskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań ankietowych CAPI w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/19-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamawiający w ramach niniejszego postępowania wyłoni Wykonawców do przeprowadzenia następujących badań:
1. Przeprowadzenie badania podłużnego CAPI uczniów ostatnich klas szkół zawodowych - 1 FALA.
2. Przeprowadzenie badania podłużnego CAPI absolwentów szkół zawodowych – 2 FALA.
3. Przeprowadzenie badania podłużnego CAPI absolwentów szkół zawodowych – 3 FALA.

Kod CPV

79315000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi badań społecznych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przeprowadzenie badania podłużnego CAPI uczniów ostatnich klas szkół zawodowych - 1 FALA - badanie realizowane będzie w okresie I-VI 2020 roku.
2. Przeprowadzenie badania podłużnego CAPI absolwentów szkół zawodowych – 2 FALA - badanie realizowane będzie w okresie I-VI 2021 roku.
3. Przeprowadzenie badania podłużnego CAPI absolwentów szkół zawodowych – 3 FALA - badanie realizowane będzie w okresie X 2021 – III 2022.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
1) Cena – waga 60 pkt;
2) Skrócenie czasu realizacji badania – waga 40 pkt;
3) Aspekt społeczny – waga 5 pkt.

Sposób oceny kryterium 1 - cena:
Na podstawie cen podanych w FORMULARZU OFERTOWYM wyliczona zostanie średnia stawka jednostkowa za godzinę pracy. Najwyższą liczbę punktów – 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą stawkę godzinową brutto (nie niższą jednak niż minimalna stawka ustawowa) za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według następującego wzoru:

Średnia stawka godzinowa brutto oferty najniższej
Liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------- x 60
Średnia stawka godzinowa brutto oferty ocenianej

Sposób oceny kryterium 2 – skrócenie czasu realizacji badania:
Zamawiający zakłada realizację badania w terenie w danym województwie przez okres 8 tygodni. Należy wskazać możliwość skrócenia czasu realizacji badań w terenie, które będzie liczone od czasu dostarczenia przez Zamawiającego próby respondentów/szkół.
a) Realizacja badań w terenie w terminie założonym przez Zamawiającego – 0 pkt
b) Skrócenie czasu realizacji badań w terenie o 1 tydzień - 10 pkt
c) Skrócenie czasu realizacji badań w terenie o 2 tygodnie - 20 pkt
d) Skrócenie czasu realizacji badań w terenie o 3 tygodnie - 30 pkt
e) Skrócenie czasu realizacji badań w terenie o 4 tygodnie - 40 pkt

Sposób oceny kryterium 3 – aspekt społeczny:
W ramach kryterium nr 3 Zamawiający przyzna odpowiednio 0 pkt – jeżeli oferta nie spełnia kryterium, 5 pkt – jeżeli oferta spełnia kryterium. Za spełnienie kryterium uważa się sytuację,
w której Wykonawca wskaże do realizacji zamówienia min. 1 osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm. 113).
Kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna maksymalnie 5 pkt niezależnie od liczby przesłanek określonych powyżej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DANAE SP. Z O.O.

Adres

Szarotki 10/16

02-609 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

221855900

Fax

258284163

NIP

8212640180

Tytuł projektu

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych - II i III runda

Numer projektu

POWR.02.15.00-00-3001/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Detective Agency CBA Veritas ul. Stołczynska 160/8 71-870 Szczecin
data wpłynięcia oferty: 07.01.2020
średnia stawka godzinowa brutto: 35,26 zł
2. Pro FUTURO Andrzej Ostrowski ul. Gdańska 116/15 90-520 Łódź
data wpłynięcia oferty: 07.01.2020
średnia stawka godzinowa brutto: 35,39 zł
3. Sefte Sp.zo.o. sp.k ul. Wyszyńskiego 43/1 50-330 Wrocław
data wpłynięcia oferty: 07.01.2020
średnia stawka godzinowa brutto: 34,98 zł
4. Marzena Koterbicka OBR Studio Plac Bawół 3/2 31-057 Kraków
data wpłynięcia oferty: 07.01.2020
średnia stawka godzinowa brutto: 35,44 zł
5. F.H.U ALGHO ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 25L
data wpłynięcia oferty: 03.01.2020
średnia stawka godzinowa brutto: 35,27 zł
6. Fokus Studio Badania Marketingowe Robert Kowalski 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 44
data wpłynięcia oferty: 07.01.2020
średnia stawka godzinowa brutto: 35,64 zł
Liczba wyświetleń: 228