Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3/2.3.1 POIR/2019 w procedurze zasady konkurencyjności na: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Data publikacji: 05.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2019

Numer ogłoszenia

1221279

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający informuje, że w dniu 10.12.2019 r. zamieszcza aktualne na dzień 10.12.2019 r. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. Konieczność zamieszczenia ww. plików wynikła z błędnego ologowania poprzednich plików w nagłówku.
Z uwagi na brak zmian, za wyjątkiem ologowania, w treści plików, termin składania ofert nie ulega zmianie.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia: 13.12.2019 r. do godz. 9:00 drogą e-mail na adres: kontakt@fpd.pl (skany podpisanych dokumentów) w temacie wiadomości należy podać „Oferta na dostawę 12 szt. Urządzeń wielofunkcyjnych”, Zapytanie ofertowe nr 3/ 2.3.1 POIR/ 2019”
2. Wykonawca zawsze może złożyć ofertę w formie papierowej, w takim przypadku oferta oraz wymagane dokumenty winny być dostarczone do Zamawiającego w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu z opisem: „Oferta na dostawę 12 szt. Urządzeń wielofunkcyjnych”, Zapytanie ofertowe nr 3/ 2.3.1 POIR / 2019” do upływu składania ofert, przy czym za datę złożenia rozumie się datę i godzinę wpływu do siedziby Zamawiającego na adres: FPD Sp. z o.o. ul. Żurawia 5, 25-653 Kielce, woj. Świętokrzyskie we wskazanym w pkt. 1. terminie.
3. Przy czym datą złożenia jest data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 1. niniejszego rozdziału.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@fpd.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Rynk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

794 544 544

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ilości 12 szt.
Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących urządzeń wielofunkcyjnych składającego się na przedmiot zamówienia zawiera załączniki nr 1 do zapytania ofertowego. Warunki realizacji zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Rozwój firmy FPD Sp. z o.o. w oparciu o inwestycje i pakiet usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w celu stworzenia nowej, innowacyjnej usługi „CyberKsięgowy” w ramach zawartej umowy o dofinansowanie nr: POIR.02.03.01-26-0004/18-00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ilości 12 szt.
Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących urządzeń wielofunkcyjnych składającego się na przedmiot zamówienia zawiera załączniki nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

42962000-7

Nazwa kodu CPV

Urządzenia drukujące i graficzne

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji: maksymalnie 3 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców spełniających następujące warunki:
1. Posiadają zdolność techniczną gwarantującą wykonanie przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający ustala, że w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą że:
a) wykonali, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie dostawy urządzeń wielofunkcyjnych i/lub drukarek o war¬tości nie mniejszej niż: 200 000 zł brutto każda,
2. Na dowód spełnienia warunku opisanego w pkt 1 a), Wykonawca wraz z ofertą przedkłada:
a) wykaz wykonanych dostaw, minimum 2 dostawy urządzeń wielofunkcyjnych i/lub drukarek, każda o wartości minimum 200 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie - załącznik nr 4;
b) dowody określające, czy dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 2. lit. a) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie wykonawcy;

Nie spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (polski złoty) /zł/.
4.Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
5.Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 Wytycznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
a) nastąpi konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi,
b) nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych,
c) nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego,
d) nastąpi konieczność poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
e) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
f) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania,
g) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/ zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu projektu wynikające z przebiegu jego realizacji w granicach dopuszczalnych sekcją 6.5.2 pkt 20) Wytycznych, tj.:
1/ zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2/ zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie umowie w przypadku zamówień na dostawy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami musi być wypełniony/złożony w sposób czytelny w języku polskim.
3. Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
b) Wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
c) Wykaz wykonanych dostaw, wraz z dowodami określających czy te dostawy zostały wykonane należycie – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
d) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów, Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o czym mowa w rozdziale V pkt 7, 8, 9 – Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego;
e) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
4. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę/podmiot, którego dany dokument dotyczy, a każda strona oferty zaparafowana.
5. Kserokopie dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca,w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 Wytycznych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert, według niżej wymienionych kryteriów:
a. Cena brutto oferty – 70%
b. Termin realizacji – 15%
c. Okres udzielonej gwarancji – 15%.
2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
a) Kryterium: Cena (wskaźnik C) liczony ze wzoru:
C = (Najniższa cena brutto spośród ważnych ofert/Cena brutto badanej ważnej oferty) x 70 % x 100
b) Kryterium: Termin realizacji (wskaźnik T), ocena dokonana zostanie na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia (Załącznik nr 2) w następujący sposób:
-termin realizacji 3 miesiące – 0 pkt,
-termin realizacji 2 miesiące – 10 pkt,
-termin realizacji 1 miesiąc – 15 pkt.
UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu realizacji w pełnych miesiącach. W przypadku podania termin realizacji w miesiącach plus ilość dni nie dających wyliczyć pełne miesiące (na potrzeby zapytania ofertowego przyjmuje się, że 1 miesiąc jest równy 30 dni), Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z zapisami zapytania ofertowego.
c) Kryterium: Okres udzielonej gwarancji (wskaźnik G), ocena dokonana zostanie na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia (Załącznik nr 2) w następujący sposób:
G = (Okres udzielonej gwarancji badanej ważnej oferty/Najdłuższy okres udzielonej gwarancji spośród ważnych ofert) x 15 % x 100
UWAGA:
•minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wynoszącego mniej niż 24 miesiące, oferta będzie podlegać odrzuceniu;
•maksymalny okres gwarancji może wynosić: 48 miesięcy, licząc od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji, do oceny punktacji Zamawiający uwzględni okres 48 miesięcy, przy zastrzeżeniu, że do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę, przez który Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z warunków gwarancji i rękojmi.
•Wykonawca zobowiązany jest do podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach plus ilość dni nie dających wyliczyć pełne miesiące (na potrzeby zapytania ofertowego przyjmuje się, że 1 miesiąc jest równy 30 dni), Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z zapisami zapytania ofertowego.
3. Obliczenie liczby punktów dla poszczególnych ofert na podstawie przyjętych kryteriów:
LP – całkowita liczba punktów obliczona wg wzoru: LP = C + T + G
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała najwyższy wynik).
5. Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt.

Wykluczenia

1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym w skrócie IPZO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W przypadku Wykonawcy, który jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowym, o czym mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału, taki Wykonawca zostanie wykluczony z zapytania ofertowego, a tym samym oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Żurawia 5

25-653 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

794544544

NIP

6572837794

Tytuł projektu

Rozwój firmy FPD Sp. z o.o. w oparciu o inwestycje i pakiet usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w celu stworzenia nowej, innowacyjnej usługi „CyberKsięgowy”.

Numer projektu

POIR.02.03.01-26-0004/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W przedmiotowym postępowaniu do dnia 13.12.2019 r. na adres kontakt@fpd.pl wpłynęła 1 oferta złożona przez:
Computer Project Union “CPU” J.Nowicki; oferta złożona drogą e-mail na adres kontakt@fpd.pl w dn. 13.12.2019 r. o godz. 08.55

Zamawiający informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na dostawę 12 szt. Urządzeń wielofunkcyjnych, prowadzonego w procedurze zasada konkurencyjności, wybrano najkorzystniejszą ofertę
złożoną przez:
Computer Project Union “CPU” J.Nowicki
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
za łączną cenę oferty netto:
netto: 368 400,00 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100)
Liczba wyświetleń: 121