Strona główna
Logo unii europejskiej

Sporządzenie koncepcji projektowej mobilnej instalacji stabilizacji odpadów (popiołów) poprocesowych, która będzie wykonywana we ścisłej współpracy z Zamawiającym. Koncepcja projektowa będzie zawierała podstawowe obliczenia procesowe, schemat technologiczny, ogólny wykaz podstawowych urządzeń oraz wstępny kosztorys wykonawczy instalacji

Data publikacji: 04.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2019

Numer ogłoszenia

1221260

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: norbert.komar@epi.czest.pl lub dostarczona do biura na adres: ul. Krótka 29/31, 42-200 Częstochowa. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

norbert.komar@epi.czest.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Norbert Komar

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 602-489-449

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sporządzenie koncepcji projektowej mobilnej instalacji stabilizacji odpadów (popiołów) poprocesowych, która będzie wykonywana we ścisłej współpracy z Zamawiającym. Koncepcja projektowa będzie zawierała podstawowe obliczenia procesowe, schemat technologiczny, ogólny wykaz podstawowych urządzeń oraz wstępny kosztorys wykonawczy instalacji.

Nazwy kodów robót i usług objętych zamówieniem
CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
CPV 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

2. Usługa realizowana będzie w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie ekoinnowacyjnej technologii stabilizacji odpadów poprocesowych”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, konkurs 3/1.1.1/2016 – konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: częstochowski Miejscowość: Częstochowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7 /2019 z dnia 04.12.2019 w załączeniu.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7 /2019 z dnia 04.12.2019 w załączeniu.

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7 /2019 z dnia 04.12.2019 w załączeniu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7 /2019 z dnia 04.12.2019 w załączeniu.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7 /2019 z dnia 04.12.2019 w załączeniu.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7 /2019 z dnia 04.12.2019 w załączeniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7 /2019 z dnia 04.12.2019 w załączeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7 /2019 z dnia 04.12.2019 w załączeniu.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7 /2019 z dnia 04.12.2019 w załączeniu.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7 /2019 z dnia 04.12.2019 w załączeniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7 /2019 z dnia 04.12.2019 w załączeniu.

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7 /2019 z dnia 04.12.2019 w załączeniu.

Wykluczenia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7 /2019 z dnia 04.12.2019 w załączeniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EKOLOGIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kuhna 17

42-256 Olsztyn

śląskie , częstochowski

Numer telefonu

602 489 449

NIP

9492198135

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie ekoinnowacyjnej technologii stabilizacji odpadów poprocesowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0740/16-00

Inne źródła finansowania

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7 /2019 z dnia 04.12.2019 w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 80