Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem pomocnicznego sprzętu laboratoryjnego – dygestoria na potrzeby realizacji projektu w okresie od 01.2020 r. do 10.2021 r. BC/17/19

Data publikacji: 04.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2020

Numer ogłoszenia

1221203

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z uwagi na wpłynięcie pytań do treści umowy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.01.2020 r.

Opublikowano odpowiedź na pytania.
Zamawiający wprowadził zmiany w treści umowy- załącznik nr 2. Prosimy o zastosowanie wzoru umowy po zmianach.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do 08.01.2020 do godz. 12:00.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego przy ul. Duńskiej 11, 54-427 Wrocław osobiście lub drogą pocztową. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00. Data wpływu oferty do Zamawiającego zostanie potwierdzona datownikiem.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opisać następująco:
Nazwa Oferenta:……………………………..
Adres Oferenta:………………………………..
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, adres email):…………………………………………………………………..
Oferta w postępowaniu nr BC/17/19 “Wynajem pomocnicznego sprzętu laboratoryjnego – dygestoria na potrzeby realizacji projektu w okresie od 01.2020 r. do 10.2021 r.”
Nie otwierać przed dniem: 08.01.2020 r. godz. 12:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Połeć

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690811622

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem pomocnicznego sprzętu laboratoryjnego – dygestoria na potrzeby realizacji projektu
w okresie od 01.2020 r. do 10.2021 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem pomocniczego sprzętu laboratoryjnego – dygestoria na potrzeby realizacji projektu
w okresie od 01.2020 r. do 10.2021 r.

Przedmiot zamówienia

Wynajem pomocniczego sprzętu laboratoryjnego – dygestoria na potrzeby realizacji projektu
w okresie od 01.2020 r. do 10.2021 r.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem pięciu (5) dygestorii laboratoryjnych.
2. Dygestoria powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
 dygestorium ogólnego stosowania wyposażone w system VAV,
 wymiary minimum: 2000x900x2500 SxGxW [mm]
 system wspomagającego nawiewu powietrza wzdłuż blatu roboczego i ścian bocznych poprawiający przepływ powietrza przez komorę dygestorium i gwarantujący bezpieczną pracę z substancjami toksycznymi pod dygestorium przy przepływie maksimum 570 m3/h (±10%).
 moduł serwisowy z 1 zlewikiem z polipropylenu (PP) zintegrowanymi w panelu tylnym – 2 szt.
 wykładzina wnętrza – kamionka - lity spiek ceramiczny
 szyba - bezpieczne szkło hartowane
 oświetlenie - lampy energooszczędne
 blat z kamionki - lity spiek ceramiczny, podniesione dookoła obrzeże min. 2000 mm szerokości – 1 szt.
 wentylowane szafki pod dygestorium min.:
- wentylowana szafka do przechowywania odczynników – SxG [mm] min. 600x550, 3 szuflady – 1 szt.
- wentylowana szafka do przechowywania odczynników – SxG [mm] min. 800x550, uchwyt, 2 drzwi na zawiasach – 1 szt.
 media:
- woda zimna – min. 4 szt.,
- próżnia – min. 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
olejowa pompa próżniowa o wydajności pompowania (m3/h) – min. 2.0; końcowe ciśnienie całkowite bez balastu gazowego (mbar) – 2×10-3mbar; końcowe ciśnienie całkowite z balastem gazowym (mbar) – 1×10-2mbar; moc silnika (kW) – min. 0,15; klasa ochrony - IP 40;
miernik próżni zamontowanym w panelu przednim o zakresie pomiaru 1x103 – 1x10-3,
zawór gazów czystych, medium Argon – 1 szt.( materiał: mosiądz, wyposażony w: zawór odcinający, regulator ciśnienia i zawór dozujący, zakres ciśnienia: do 4 bar)
- moduł elektryczny z wyposażeniem min. 4 x gniazdko elektryczne 230 V, 16A zainstalowane w panelu przednim pod blatem – 2 szt. . łącznie 8 szt.
3. Oferowane dygestoria muszą być zgodne z normą PN EN 14175 – część 1, 2, 3 i 6, lub równoważną.
4. Dygestoria muszą być wyposażone w zmiennoprzepływowy system monitorowania i kontroli przepływu powierza zgodny z PN EN 14175 cz. 2 i 6 lub równoważną:
 System zgodny z wymaganiami z normy PN EN 14175, cz. 2 oraz 6 lub równoważnej,
 System wyposażony w przepustnicę, która reguluje ilość wyciąganego powietrza według aktualnych wymagań,
 Sygnalizacja prawidłowej pracy (prawidłowa wartość przepływu),
 Nieprawidłowa wartość przepływu powinna być sygnalizowana sygnałem świetlnym
i dźwiękowym,
 Przekroczenie dopuszczalnej wysokości podniesienia okna (500mm) powinno być sygnalizowane sygnałem świetlnym i dźwiękowym,
 Sygnały dźwiękowe i świetlne zaprojektowane w sposób zapewniający ich bezproblemowe rozpoznanie.
 Sygnały wyłączą się automatycznie po powrocie prawidłowej wartości przepływu powietrza, poziomu okna.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego BC/17/19

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego BC/17/19

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego BC/17/19

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego BC/17/19

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego BC/17/19

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego BC/17/19

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego BC/17/19

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego BC/17/19

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego BC/17/19

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego BC/17/19

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego BC/17/19

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena formalna – dokonana zostanie na podstawie załączników, dokumentów
i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. II.3. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w punkcie II.3. zostaną odrzucone.

2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

a. Kryterium - Cena – waga 90 pkt
Ilość punktów za kryterium cena zostanie obliczona przy uwzględnieniu ofert ważnych (nie odrzuconych), złożonych przez Oferentów nie wykluczonych z postępowania w/g poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):

Ilość pkt. = cena oferowana minimalna zł. netto x 90 pkt.
cena oferty badanej zł. netto


b. Kryterium – dostępność przedmiotów zamówienia od dnia zawarcia umowy

Suma ilości punktów za kryterium rozpoczęcie najmu sprzętu od dnia podpisania umowy zostanie obliczona przy uwzględnieniu ofert ważnych (nie odrzuconych), złożonych przez Oferentów nie wykluczonych z postępowania wg poniższego wzoru:

L.p. Rozpczęcie najmu od dnia zawarcia umowy Przyznana ilość punktów
1 Od 1 do 7 dnia od podpisania umowy 10
2 Od 8 do 14 dnia od podpisania umowy 7
3 Od 15 do 30 dnia od podpisania umowy 5
4 Powyżej 31 dni od podpisania umowy 0


3. Do oceny kryterium cena będą brane pod uwagę ceny oferty netto.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone
w pkt. II.2.3, II.3, II.4 , która uzyska najwyższą liczbę punktów określoną do 2 miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego BC/17/19

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Adres

Duńska 11

54-427 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48783341348

NIP

8943071259

Tytuł projektu

Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego degradera, w terapii raka jelita grubego.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0073/18-00

Inne źródła finansowania

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego BC/17/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wrocławski Park Technologiczny S.A.
Ul. Muchoborska 18,
54-424 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 15.01.2020 r.
cena oferty netto: 271 719,80 pln
Liczba wyświetleń: 173