Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie zajęć w ramach kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, studia I stopnia w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Data publikacji: 04.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-12-2019

Numer ogłoszenia

1221151

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wiedza i doświadczenie.

Zapis przed zmianą:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze), którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają tytuł zawodowy magistra;
2. posiadają co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, kursów, prelekcji;
3. posiadają co najmniej 36 miesięczne doświadczenie praktyczne zdobyte poza szkolnictwem wyższym w obszarze objętym zamówieniem.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie w oparciu o zapisy przedłożonych dokumentów CV osób dedykowanych do realizacji Zamówienia oraz w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie wyodrębnione w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

W przypadku podmiotów gospodarczych, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. spełniającymi ww. wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu.

Zapis po zmianie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze), którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają tytuł zawodowy licencjata;
2. posiadają co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, kursów, prelekcji;
3. posiadają co najmniej 36 miesięczne doświadczenie praktyczne zdobyte poza szkolnictwem wyższym w obszarze objętym zamówieniem.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie w oparciu o zapisy przedłożonych dokumentów CV osób dedykowanych do realizacji Zamówienia oraz w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie wyodrębnione w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

W przypadku podmiotów gospodarczych, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. spełniającymi ww. wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
2. Ofertę należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej lub elektronicznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3. Ofertę należy przedstawić z uwzględnieniem waluty polskiej PLN.
4. Oferta oraz wszelkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być parafowane na każdej stronie oraz podpisane na końcu oferty przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
6. Oferta powinna być doręczona w terminie do dnia 17 grudnia 2019 r. w oryginale w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Zapytanie ofertowe Nr 3/Z116 z dnia 4 grudnia 2019 r.” na adres: Rektorat Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań w godzinach pracy Rektoratu Collegium tj.: 08:00-16:00 (liczy się data wpływu) lub w formie skanu wymaganych dokumentów drogą elektroniczną (e-mail) na adres: oferty@cdv.pl do godziny 23:59:59 z numerem ogłoszenia w tytule wiadomości.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@cdv.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jędrzej Matuszczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 27 11 183

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie zajęć w ramach kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, studia I stopnia, podczas II semestru roku akademickiego 2019/20 w Collegium da Vinci, przez praktyków posiadających doświadczenie w wybranym przedmiocie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji Zamówienia jest wyłonienie Wykonawców zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, studia I stopnia w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Zamawiający oświadcza, iż wynagrodzenie za realizację zamówienia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1

Kod CPV

80300000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolnictwa wyższego

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie marzec – lipiec 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem udziału w postępowaniu podmiotów gospodarczych jest przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Dopuszczalny jest udział osób fizycznych.

Brak złożenia wyżej wymienionego dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze), którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają tytuł zawodowy licencjata;
2. posiadają co najmniej 24 miesięczne doświadczenia w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, kursów, prelekcji;
3. posiadają co najmniej 36 miesięczne doświadczenie praktyczne zdobyte poza szkolnictwem wyższym w obszarze objętym zamówieniem.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie w oparciu o zapisy przedłożonych dokumentów CV osób dedykowanych do realizacji Zamówienia oraz w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie wyodrębnione w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

W przypadku podmiotów gospodarczych, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. spełniającymi ww. wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży Zał. nr 2 do formularza ofertowego - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:
1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
2. nie znajdują się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono ich upadłości;
3. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia wyodrębnione w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na dany przedmiot).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty.
4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania przed terminem składania ofert, a w przypadku, gdy zmiany będą miały istotny wpływ na treść składanych ofert wydłuży termin na ich składanie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego realizacji, w szczególności w przypadku gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, gdy postępowanie obarczone jest wadą, która może mieć wpływ na wynik postępowania lub gdy zaistnieją inne uzasadnione okoliczności.
8. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z przyczyny powstania nowych, uniemożliwiających podpisanie umowy okoliczności.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.
10. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień opisanych powyżej nie będzie przysługiwało oferentom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób dedykowanych do realizacji zamówienia, na etapie realizacji umowy, o ile Wykonawca przedstawi osoby, które spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania dodatkowego zamówienia, którego wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą.
3. W sytuacji, w której wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy lub Zamawiający albo Wykonawca odstąpią od zawartej umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Zawarta z takim Wykonawcą umowa może zawierać zmiany w stosunku do treści Zapytania Ofertowego oraz oferty Wykonawcy.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

● Odpis z właściwego rejestru;
● Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
● CV osób dedykowanych do realizacji zamówienia / wymagane dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia;
● Dokumenty (pełnomocnictwo) potwierdzające uprawnienia osób do podpisania oferty - jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych – dotyczy tylko podmiotów gospodarczych;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych przystąpienia do postępowania - w tym złożenie oferty wraz z wymaganymi załącznikami na kompletnych formularzach załączonych do niniejszego zapytania.

2. Wybór wykonawcy na podstawie uzyskania najwyższej liczby punktów w ramach każdej z części przedmiotu zamówienia:
● Cena brutto - waga 80%
Sposób oceny: przyznana danej ofercie liczba punktów = (Najniższa cena wśród złożonych ofert / Cena badanej oferty) x 80.
Maksymalna liczba punktów: 80.
● Doświadczenie praktyczne osoby zaangażowanej do realizacji zamówienia zdobyte poza szkolnictwem wyższym w obszarze objętym zamówieniem - waga: 20%,
Sposób oceny: przyznana danej ofercie liczba punktów będzie zgodna z poniższą metodologią:
• powyżej 36 m-cy do 48 m-cy – 5 pkt.;
• powyżej 48 m-cy do 60 m-cy – 10 pkt.;
• powyżej 60 m-cy do 72 m-cy – 15 pkt.;
• powyżej 84 m-cy – 20 pkt.
Maksymalna liczba punktów: 20.

3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. W sytuacji, w której Wykonawca dedykuje kilka osób do realizacji zamówienia ocena tego kryterium będzie wynikać z uzyskanej średniej liczby punktów tj.: ilorazu sumy punktów uzyskanych przez wszystkie osoby dedykowane przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia i liczby osób dedykowanych do realizacji Zamówienia.
6. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze spośród nich ofertę z najwyższym doświadczeniem praktycznym osoby zaangażowanej do realizacji zamówienia zdobytym z danego zakresu poza szkolnictwem wyższym.

Wykluczenia

Z postępowania będą wykluczeni Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e. powiązaniu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d.

Z udziału w zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

COLLEGIUM DA VINCI

Adres

gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

612711010

Fax

612711199

NIP

7831121773

Tytuł projektu

Wzmocnienie potencjału Collegium Da Vinci poprzez podniesienie jakości kształcenia

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z116/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. TZKE Damian Skotzke, ul. Pamiątkowa 11/16 61-512 Poznań, data wpłynięcia: 17.12.2019 r., cena: 200 zł / 1 godz. zajęć
2. LABA Natalia Mielcarek, ul. Cześnikowska 30 A 60-330 Poznań, data wpłynięcia: 17.12.2019 r., cena: 200 zł / 1 godz. zajęć
3. VIEWAPPS Maciej Markiewicz, ul. Strzałkowska 1 62-230 Witkowo, data wpłynięcia: 17.12.2019 r., cena: 200 zł / 1 godz. zajęć
Liczba wyświetleń: 150