Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa Linii do produkcji pastylek żelowych w ramach realizacji projektu : "Poprawa konkurencyjności spółki EWA S.A. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych wytwarzania innowacyjnej kompozycji do higienizacji jamy ustnej. POIR.03.02.01-30-0006/19”.

Data publikacji: 04.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1221135

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedłużono termin składania ofert do 14 lutego 2020r godz 15.00.

Miejsce i sposób składania ofert

a) osobiście w siedzibie firmy: PPH EWA S.A., ul. Zamkowy Folwark 9; 63-700 Krotoszyn – w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA dostawa Linii do produkcji pastylek żelowych
b) pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres firmy: PPH EWA S.A., ul. Zamkowy Folwark 9; 63-700 Krotoszyn – z dopiskiem OFERTA dostawa Linii do produkcji pastylek żelowych
c) za pośrednictwem e-mail na adres: przetarg@ewa-sa.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 7 stycznia 2020 o godzinie 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie jej wysłanie)
Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z załącznikami wyszczególnionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
Dokumenty muszą być złożone w oryginale. Oferta musi być opatrzona datą.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT, cenę brutto, czas darmowych aktualizacji w miesiącach oraz termin realizacji (w dniach).


• Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie na realizację zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz ewentualnych upustów i rabatów.
• Cenę netto oraz podatek od towarów i usług należy wyszczególnić w odpowiednim miejscu w ofercie.
• Cena podlegająca ocenie będzie to łączna cena netto obejmująca wszystkie elementy wykonania zamówienia.
• Cena oferty będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej realizacji.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetarg@ewa-sa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Konrad Golczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

/62/ 725 42 21

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup urządzenia składające się z Linii do produkcji pastylek żelowych
1. Kuchnia automatycznej
2. Linia wylewająca automatyczna
3. Tunel chłodzący do scalenia wyrobów pektynowych i karagenowych .
4. Bęben do powlekania produktów spożywczych woskami spożywczymi .
5. Formy silikonowe do produkcji pastylek żelowych – 1 kpl + zapasowe (20%)
6. Formy silikonowe do produkcji pastylek żelowych – 1 kpl + zapasowe (20%)

Linia musi pracować bez użycia mąki technologicznej oraz posiadać możliwość regulacji gramatury pastylek.
Linia musi mieć możliwość produkcji w oparciu zarówno o karagen jak i pektynę.
Linia musi posiadać instrukcje w języku polskim

Szczegóły zawarte w załączniku nr 2 - Specyfikacja Wymagań Użytkownika

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: krotoszyński Miejscowość: Krotoszyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa Linii do pastylek żelujących

Przedmiot zamówienia

Zakup urządzenia składające się z Linii do produkcji pastylek żelowych
1. Kuchnia automatycznej
2. Linia wylewająca automatyczna
3. Tunel chłodzący do scalenia wyrobów pektynowych i karagenowych .
4. Bęben do powlekania produktów spożywczych woskami spożywczymi .
5. Formy silikonowe do produkcji pastylek żelowych – 1 kpl + zapasowe (20%)
6. Formy silikonowe do produkcji pastylek żelowych – 1 kpl + zapasowe (20%)

Linia musi pracować bez użycia mąki technologicznej oraz posiadać możliwość regulacji gramatury pastylek.
Linia musi mieć możliwość produkcji w oparciu zarówno o karagen jak i pektynę.
Linia musi posiadać instrukcje w języku polskim

Szczegóły zawarte w załączniku nr 2 - Specyfikacja Wymagań Użytkownika

Kod CPV

42200000-8

Nazwa kodu CPV

Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

termin realizacji do 30 czerwca 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykonali w sposób należyty co najmniej 2 dostaw linii do produkcji wyrobów żelowych odpowiadających zakresem oraz wartością przedmiotowi zamówienia. Wymóg ten należy udokumentować listami referencyjnym.

Oferta musi składać się z wszystkich dokumentów. W przypadku braku kompletności oferty, zostaje ona uznana za nieważną bez możliwości jej uzupełnienia/poprawy.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego

Potencjał techniczny

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.

Dodatkowe warunki

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie innych warunków szczegółowych.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, mających wpływ na realizację umowy;
- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy,
2. Specyfikację oferowanego rozwiązania, potwierdzającą spełnienie co najmniej minimalnych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,
3. Kopie referencji wystawionych przez kontrahentów potwierdzających pomyślną realizację zamówień na linie do wyrobów żelowych zgodne z przedmiotem zamówienia (min 3 listy referencyjne),
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych- wg wzoru zamieszczonego w postępowaniu.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena netto w PLN % 60
Okres gwarancjii w miesiącach % 10
Termin realizacji w dniach % 20
Wydajność- %10


Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

a) punkty w ramach kryterium „Cena netto w PLN” będą przyznawane wg następującej formuły:

Cn =(C min/Cr)*60%

gdzie :

Cr - cena oferty rozpatrywanej
C min - cena minimalna ze wszystkich ofert
Cn - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena netto w PLN


Punkty w ramach kryterium „Okres gwarancji” będą przyznawane według następującej formuły:

Gn=(Gmax/Gr)*10%

gdzie :

Gr — Okres gwarancji
Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych
Gn - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium Okres gwarancji
Punkty w ramach kryterium „Termin realizacji” będą przyznawane według następującej formuły:

Tn = (Tmin/Tr) *20%

gdzie :

Tr — termin realizacji ocenianej oferty
Tmin – najkrótszy termin realizacji spośród ofert ocenianych
Tn - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium termin realizacji

Punkty w ramach kryterium „Wydajnośc” będą przyznawane według następującej formuły:

Uwaga: Wydajność podajemy w kg produktu /godzinę

Ln= (Lmin/Lr)* 10 %

gdzie :

Lr — wydajność w ofercie ocenianej
Lmax – największa wydajność czas w ofercie ocenianej
Ln - ilość punktów przyznanych ofercie w ramach kryterium Wydajność


Sposób przyznawania punktacji za ocenę łączną:
ocena łączna oferty zostanie przyznana wg następującej formuły:

An = Cn + Gn + Tn + Ln

Cn — ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium „Cena netto w PLN”
Gn — ilość punktów przyznana w ofercie w ramach kryterium „Gwarancja
Tn - ilość punktów przyznanych w ramach kryterium „Termin realizacji”
Ln – ilość punktów przyznana w ramach kryterium „Wydajnośc”
An — łączna ocena oferty

W oparciu o przyznaną punktację stworzona zostanie lista rankingowa ofert. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilka ofert, o miejscu ofert na liście rankingowej zadecyduje termin ich złożenia (oferta złożona wcześniej znajdzie się wyżej na liście rankingowej)

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

Punkty za każde kryterium będą obliczane do dwóch miejsc po przecinku.
Ponadto Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim, w tym m. in.:
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji
- zasadą swobodnego przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert.
Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie portalu Baza Konkurencyjności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z procesu oceny oferty niespełniającej któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Formularza ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE EWA S.A.

Adres

Zamkowy Folwark 9

63-700 Krotoszyn

wielkopolskie , krotoszyński

Numer telefonu

627254221

NIP

6211526794

Tytuł projektu

Poprawa konkurencyjności spółki EWA S.A. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych wytwarzania innowacyjnej kompozycji do higienizacji jamy ustnej.

Numer projektu

POIR.03.02.01-30-0006/19-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 237