Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3/RPO 1.4.4/NORTHMAN na dostawę narzędzi produkcyjnych – kompletu form jachtu i kompletu form flybridge’a do łodzi motorowej oraz oprzyrządowania produkcyjnego

Data publikacji: 04.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-01-2020

Numer ogłoszenia

1220996

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Aktualizacja z dn. 07.01.2020 r.
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 09.01.2020 r. do godziny 12:00. Zaktualizowano plik PDF z treścią zapytania.


Aktualizacja z dn. 30.12.2019 r.
Dodano plik PDF zawierający pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego.


Aktualizacja z dn. 12.12.2019 r.:
Zamawiający wprowadził następujące zmiany w treści zapytania:
1. W części III. Termin wykonania zamówienia skrócono termin realizacji do 330 dni.
2. W części VIII. Miejsce oraz termin składania ofert skorygowano dopisek na kopercie oraz wydłużono termin na składanie ofert do dnia 7 stycznia 2020 r. do godziny 12:00.
3. W części X. Ocena ofert rozszerzono opis kryterium terminu realizacji zamówienia dodając zapis: "[waga 10%], punktacja 0 lub 10 pkt. " oraz korygując najdłuższy czas realizacji na 330 dni (analogicznie do zmian w części III zapytania).
4. Skrócono tytuł zamówienia oraz skorygowano sekcję Skrócony opis przedmiotu zamówienia, Przedmiot zamówienia oraz, analogicznie, część II. zapytania ofertowego (opis przedmiotu zamówienia).

Reszta zapisów pozostaje bez zmian.

W związku z wprowadzonymi korektami Zamawiający zaktualizował oraz zastąpił plik PDF z treścią zapytania.

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zarówno samodzielnie jak i jako członek konsorcjum.
2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty i przystąpieniem do udziału w postępowaniu ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP oraz być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
5. Wykonawca w treści oferty powinien określić z dokładnością do 2 miejsc po przecinku ceny netto, wartości netto i brutto oraz podać wartości podatku VAT w PLN (złotych polskich). Za naliczenie prawidłowej stawki VAT odpowiedzialny jest Wykonawca.
6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
3) potwierdzenie wpłaty wadium,
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli z załączonych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wszystkich powyższych danych ze stanem faktycznym, a Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na takie sprawdzenie.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 3/RPO 1.4.4/NORTHMAN na dostawę form i oprzyrządowania produkcyjnego” osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera w siedzibie firmy NORTHMAN Krzysztof Stępniak pod adresem: ul. Przemysłowa 10, 11-600 Węgorzewo do dnia 09.01.2020 r. do godziny 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Polonis

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

87 427 03 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi produkcyjnych – kompletu form jachtu i kompletu form flybridge’a do łodzi motorowej oraz oprzyrządowania produkcyjnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: węgorzewski Miejscowość: Węgorzewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie, dostarczenie, rozładunek oraz przygotowanie do użytkowania narzędzi produkcyjnych – kompletu form jachtu i kompletu form flybridge’a do łodzi motorowej oraz oprzyrządowania produkcyjnego w związku z realizacją projektu pn.: „Internacjonalizacja działalności stoczni jachtowej NORTHMAN Krzysztof Stępniak” w ramach poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi produkcyjnych: 1 kompletu form jachtu oraz 1 kompletu form flybridge’a do łodzi motorowej, oprzyrządowania produkcyjnego do budowy seryjnej jachtu o długości z przedziału 9-11,5 metra oraz oprzyrządowania do budowy flybridge’a do łodzi motorowej. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy i klauzuli poufności Zamawiający udostępni modele cyfrowe, na podstawie których wykona formy do jachtu i flybridge’a do łodzi motorowej.

W ofercie należy podać cenę za 1 m2 formy, zatem jeśli technologia wymaga budowy modelu, w oferowanej cenie należy zawrzeć koszt wytworzenia oraz późniejszej utylizacji modelu niezbędnego do wykonania formy, a także uzbrojenie form w konstrukcje stalowe, kółka o średnicy 20 cm i nośności min. 800 kg oraz wypychacze ze śrubami umożliwiającymi odformowanie mechaniczne i pneumatyczne. Formy należy przygotować do produkcji poprzez nałożenie płynnych warstw rozdzielających na minimum 5 odformowań.

Ostateczne rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w oparciu o powierzchnie rzeczywiste wynikające z modeli cyfrowych udostępnionych Wykonawcy.

Zamawiający w ramach realizacji zamówienia dopuszcza możliwość nieodpłatnego korzystania z posiadanej frezarki CNC (jeśli Wykonawca zaznaczył tę opcję na formularzu oferty) w czasie niekolidującym z procesami produkcyjnymi Zamawiającego (2 lub 3 zmiana). Parametry minimalne frezarki pozostającej do dyspozycji Wykonawcy: wymiary 2x3m, w osi Z 0,5m, wrzeciono 7 kW, stół próżniowy, sterowanie 3D. W przypadku skorzystania z tej opcji Wykonawca zapewni kompetentną obsługę maszyny (operatora) we własnym zakresie i na własny koszt.

Wykonawca ma prawo wzięcia udziału w procesach produkcyjnych w celu pełnienia nadzoru nad pierwszymi 5 odformowaniami, za których poprawne wykonanie ponosi pełną odpowiedzialność.

Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wady ukryte form oraz zobowiązuje się do usuwania usterek wynikających z tych wad maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.

Kod CPV

34520000-8

Nazwa kodu CPV

Łodzie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
34520000-8 – Łodzie,
42400000-0 – Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części,
34900000-6 Różny sprzęt transportowy i części zapasowe,
42000000-6 Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 330 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony, rozumiany jako dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego i odebranego bez zastrzeżeń przedmiotu umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość realizacji przedmiotu umowy w nie więcej niż 5 etapach z zachowaniem uzgodnionych z Wykonawcą terminów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w realizacji zamówień na budowę form i modeli do jachtów o łącznej powierzchni min. 100 m2 i wartości łącznej nie mniejszej niż 150.000,00 euro w latach 2010-2019.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wadium:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest także wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.
2. Wadium musi być wniesione w formie pieniężnej przelewem na konto Zamawiającego: 42 1050 1025 1000 0090 3025 4297 prowadzone w banku ING Bank Śląski z dopiskiem „Wadium – zapytanie ofertowe nr 3/RPO 1.4.4/NORTHMAN”.
3. O tym, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Wniesienie wadium następuje wówczas, kiedy środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu przewidzianego na wniesienie wadium.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym terminowo we właściwej formie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania
7. Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu procedury, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zawarciu umowy.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeśli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie dotyczące wyjaśnienia treści oferty lub jej uzupełnienia, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wyjaśnień, oświadczeń lub dokumentów wymaganych w zapytaniu potwierdzających pełnomocnictwo lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w zapytaniu ofertowym, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
3) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
2) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu przedmiotu zamówienia,
3) zmian w infrastrukturze Zamawiającego,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5) zaistnienia okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy,
6) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
7) aktualizacji danych Wykonawcy lub Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby czy zmianę formy prawnej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian na drodze aneksu do umowy w trakcie realizacji zamówienia takich jak: wprowadzanie zmian parametrów/ilości i zakresu projektu, jeśli będzie o konieczne dla osiągnięcia celu projektu lub spowodowane specyfiką procesu produkcyjnego, przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian parametrów/ilości i rozszerzenia zakresu projektu, przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
3) potwierdzenie wpłaty wadium,
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli z załączonych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert pod kontem kompletności złożonej oferty oraz zgodności ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym podlega odrzuceniu.
2. Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przedstawionych poniżej kryteriów oceny ofert.
3. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
1) całościowa cena brutto [waga 90%], punktacja od 0 do 90 pkt.,
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia.
Metodologia obliczania pkt. ceny: (cena najniższa /cena oferty badanej) x 90 pkt.
2) termin realizacji zamówienia [waga 10%], punktacja 0 lub 10 pkt.
Wymagane jest podanie w formularzu ofertowym terminu realizacji w dniach.
Zamawiający wyznacza najdłuższy czas na realizację zamówienia do 330 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony.
− realizacja do 300 dni – 10 punktów,
− powyżej 300 dni – 0 punktów.
4. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.
5. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera spośród tych ofert tę z najniższą ceną. Jeśli zostały złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający wzywa Wykonawców, których te oferty dotyczą, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawców powiązanych z nim osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona przez podmiot:
− niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
− powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt. 3 rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) zawiera rażąco niską cenę, a Wykonawca nie złożył wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego w określonym czasie,
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NORTHMAN KRZYSZTOF STĘPNIAK

Adres

Przemysłowa 10

11-600 Węgorzewo

warmińsko-mazurskie , węgorzewski

Numer telefonu

874270300

Fax

874270300

NIP

8451006954

Tytuł projektu

Internacjonalizacja działalności stoczni jachtowej NORTHMAN Krzysztof Stępniak

Numer projektu

RPWM.01.04.04-28-0040/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu ani wykluczeniu.
Oferta złożona przez Markos Marek Stępak, ul. Wczasowa 28, 11-600 Węgorzewo wpłynęła do Zamawiającego w dniu 07.01.2020 r. Cena oferty - 1 633 419,09 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 244