Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy w ramach likwidacji węzła grupowego Podchorążych 41 (nr rej. 29)

Data publikacji: 03.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1220985

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć przy użyciu platformy zakupowej pod adresem https://dlaveolii.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Helena Pietrzak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 226585694

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów na potrzeby budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: budowa s.c. i przyłączy s.c. w ramach likwidacji węzła grupowego Podchorążych 41 (nr rej. 29).
W ramach zadania: budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza – Węzły indywidualne dla Warszawy etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy (część II SIWZ) oraz specyfikacja techniczna (część III SIWZ).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla i poprawa efektywności energetycznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów na potrzeby budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: budowa s.c. i przyłączy s.c. w ramach likwidacji węzła grupowego Podchorążych 41 (nr rej. 29).
W ramach zadania: budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza – Węzły indywidualne dla Warszawy etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy (część II SIWZ) oraz specyfikacja techniczna (część III SIWZ).
Data przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 28.11.2019 r.
Termin składania ofert do 24.01.2020 r. dnia do godz. 10:45
SIWZ dostępny na stronie Internetowej zamawiającego: http://www.energiadlawarszawy.pl/onas/
zakupy/dostawy
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 400,00 PLN

Kod CPV

44163160-9

Nazwa kodu CPV

Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towary zgodnie ze zgłaszanymi przez niego
potrzebami.
2. Wykonawca będzie realizował dostawę towarów w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od
złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5, w ilościach i rodzajach towaru wskazanych każdorazowo w
Zamówieniu. Dokładny termin dostawy będzie wskazywany w Zamówieniu przesłanym Wykonawcy.
3. Na podstawie Umowy, Zamawiający może składać Wykonawcy Zamówienia nie dłużej niż w terminie
343 dni od dnia zawarcia Umowy.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową – w szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 5 zamówień polegających na dostawie materiałów preizolowanych o łącznej wartości min. 20000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), przy czym przynajmniej dwa zamówienia muszą dotyczyć rurociągów o średnicy min. 40 mm.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1Pzp przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty / oświadczenia wymagane od wykonawcy - zgodnie z z treścią Rozdziału X SIWZ. SIWZ dostępny na stronie Internetowej zamawiającego: http://www.energiadlawarszawy.pl/onas/zakupy/dostawy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami:
Okres gwarancji na materiały preizolowane - Waga: 10%
Cena - Waga: 90%

Wykluczenia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Adres

Puławska 2

02-566 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 658 50 95

Fax

22 658 53 85

NIP

5250005656

Tytuł projektu

Likwidacja węzłów grupowych wraz budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza - Węzły Indywidualne dla Warszawy ETAP II

Numer projektu

POIS.01.05.00-00-0034/16-00
Liczba wyświetleń: 70