Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/RPOWZ 1.5 /2019 na „DOSTAWĘ LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PANCERZENIA I EKRANOWANIA KABLI, WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

Data publikacji: 03.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2020

Numer ogłoszenia

1220954

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 03.01.2020. r na adres:
"DRUT-PLAST CABLES" Sp. z o.o.
ul. GEN TADEUSZA KUTRZEBY, nr 16 G, lok. 137,
61-719, POZNAŃ,
Polska
lub przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów lub dokumenty podpisane elektronicznie) na adres:
przetargi@drutplast.com.pl
Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@drutplast.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Żywica

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 693 835 680

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia.
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego STANOWI DOSTAWA LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PANCERZENIA I EKRANOWANIA KABLI, WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”
Miejsce dostawy:
1. KRAJ: POLSKA
2. Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
3. Powiat: WAŁECKI
4. Gmina MIROSŁAWIEC;
5. Miejscowość: Mirosławiec
6. kod pocztowy 78-650
7. Ulica: Parkowa / 23

WYMOGI FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNE STAWIANE LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PANCERZENIA I EKRANOWANIA KABLI:
1. możliwość wykonania pancerza lub ekranu w postaci oplotu na kablach oraz jednoczesnego owinięcia tego kabla taśmami stalowymi, miedzianymi lub uszczelniającymi nad i pod pancerzem lub ekranem;
2. średnica oplatanych i owijanych kabli o średnicy maksymalnej niemniej niż 60 mm;
3. otwór przelotowy przez maszynę nie mniejszy niż 100 mm;
4. minimalna średnica drutów na oploty nie większa niż 0,1 mm;
5. maksymalna średnica drutów na oploty nie mniejsza niż 0,3 mm;
6. materiały na oploty – drut stalowy i miedziany;
7. minimalna grubość owijanych taśm nie większa niż 0,1 mm
8. maksymalna grubość owijanych taśm nie mniejsza niż 0,8 mm;
9. maksymalna szerokość owijanych taśm niemniej niż 60 mm;
10. ilość taśm jednocześnie wykorzystywanych do owijania – 2szt;
11. maksymalna średnica krążków z taśmą nie mniejsza niż 600 mm;
12. maksymalna prędkość linii nie mniejsza niż 30 m/min.

WYMAGANE ELEMENTY SKŁADOWE LINII:
1. układ zdawczy dla szpul o średnicy maksymalnej nie mniejszej niż 2200 mm i masie 5 ton) -1 szt.;
2. odciąg podający gąsienicowy o sile ciągnienia nie mniejszej niż 10 kN – 2 szt.;
3. owijarka do taśm na 2 taśmy w krążkach o średnicy maksymalnej nie mniejszej niż 600 mm i o grubości minimalnej nie większej niż 0,1 i grubości maksymalnej nie mniejszej niż 0,8 mm oraz szerokości maksymalnej niemniej niż 60 mm, maksymalna prędkość obrotowa owijarek nie mniejsza niż 500 obr/min – 2 szt.
4. oplatarka pozioma na minimum 36 szpul z pasemkami z drutów stalowych lub miedzianych, maksymalna prędkość obrotowa oplatarki nie mniejsza niż 20 obr/min – 1 szt.
5. odciąg odbierający gąsienicowy o sile ciągnienia min 10 kN – 2 szt.;
6. nawijarka dla szpul o średnicy maksymalnej nie mniejszej niż 2200 mm i masie 6 ton) 1 szt.
7. pasemkarka do nawijania pasemek na szpule w oplatarce - 1 szt.
8. szpule do oplatarki – min 200 szt.
9. System sterowania z panelem dotykowym kolorowym o przekątnej niemniej niż 15’’ z komunikacją w języku polskim dla obsługi. System sterowania linią powinien umożliwiać:
• wprowadzanie, modyfikowanie i zapisywanie receptur na produkowane półwyroby zawierających istotne dla procesu produkcyjnego parametry (średnice wyrobów, gęstość owijania, gęstość krycia oplotu i prędkość linii)
• gromadzenie i udostępnianie (eksport) danych niezbędnych do statystycznej analizy procesu i zarządzania procesami wytwarzania.
Oprogramowanie sterujące powinno być dostarczone z przeniesieniem praw własności intelektualnej, aby możliwa była jego archiwizacja i modernizacja, przez zamawiającego bez konieczności angażowania twórcy oprogramowania.

10. Wszystkie komponenty linii powinny zostać zestawione z wzajemną kompatybilnością parametrów wyżej niewymienionych, umożliwiającą efektywną pracę całej linii zgodnie z przedstawionymi wyżej oczekiwaniami.
Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim.
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania.
Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Mirosławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup jednej LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PANCERZENIA I EKRANOWANIA KABLI, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego. Tytuł projektu: Uruchomienie w Mirosławcu przez firmę Drut-Plast Cables Sp. z o.o. produkcji specjalizowanych dla budownictwa okrętowego kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych z możliwością bieżącego badania obciążalności prądowej, lokalizacji uszkodzeń oraz transmisji danych. Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-S023/18

Przedmiot zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia: CPV: 42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia.
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego STANOWI DOSTAWA LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PANCERZENIA I EKRANOWANIA KABLI, WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”
Miejsce dostawy:
1. KRAJ: POLSKA
2. Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
3. Powiat: WAŁECKI
4. Gmina MIROSŁAWIEC;
5. Miejscowość: Mirosławiec
6. kod pocztowy 78-650
7. Ulica: Parkowa / 23
WYMOGI FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNE:
1. możliwość wykonania pancerza lub ekranu w postaci oplotu na kablach oraz jednoczesnego owinięcia tego kabla taśmami stalowymi, miedzianymi lub uszczelniającymi nad i pod pancerzem lub ekranem;
2. średnica oplatanych i owijanych kabli o średnicy maksymalnej niemniej niż 60 mm;
3. otwór przelotowy przez maszynę nie mniejszy niż 100 mm;
4. minimalna średnica drutów na oploty nie większa niż 0,1 mm;
5. maksymalna średnica drutów na oploty nie mniejsza niż 0,3 mm;
6. materiały na oploty – drut stalowy i miedziany;
7. minimalna grubość owijanych taśm nie większa niż 0,1 mm
8. maksymalna grubość owijanych taśm nie mniejsza niż 0,8 mm;
9. maksymalna szerokość owijanych taśm niemniej niż 60 mm;
10. ilość taśm jednocześnie wykorzystywanych do owijania – 2szt;
11. maksymalna średnica krążków z taśmą nie mniejsza niż 600 mm;
12. maksymalna prędkość linii nie mniejsza niż 30 m/min.

WYMAGANE ELEMENTY SKŁADOWE LINII:
1. układ zdawczy dla szpul o średnicy maksymalnej nie mniejszej niż 2200 mm i masie 5 ton) -1 szt.;
2. odciąg podający gąsienicowy o sile ciągnienia nie mniejszej niż 10 kN – 2 szt.;
3. owijarka do taśm na 2 taśmy w krążkach o średnicy maksymalnej nie mniejszej niż 600 mm i o grubości minimalnej nie większej niż 0,1 i grubości maksymalnej nie mniejszej niż 0,8 mm oraz szerokości maksymalnej niemniej niż 60 mm, maksymalna prędkość obrotowa owijarek nie mniejsza niż 500 obr/min – 2 szt.
4. oplatarka pozioma na minimum 36 szpul z pasemkami z drutów stalowych lub miedzianych, maksymalna prędkość obrotowa oplatarki nie mniejsza niż 20 obr/min – 1 szt.
5. odciąg odbierający gąsienicowy o sile ciągnienia min 10 kN – 2 szt.;
6. nawijarka dla szpul o średnicy maksymalnej nie mniejszej niż 2200 mm i masie 6 ton) 1 szt.
7. pasemkarka do nawijania pasemek na szpule w oplatarce - 1 szt.
8. szpule do oplatarki – min 200 szt.
9. System sterowania z panelem dotykowym kolorowym o przekątnej niemniej niż 15’’ z komunikacją w języku polskim dla obsługi. System sterowania linią powinien umożliwiać:
• wprowadzanie, modyfikowanie i zapisywanie receptur na produkowane półwyroby zawierających istotne dla procesu produkcyjnego parametry (średnice wyrobów, gęstość owijania, gęstość krycia oplotu i prędkość linii)
• gromadzenie i udostępnianie (eksport) danych niezbędnych do statystycznej analizy procesu i zarządzania procesami wytwarzania.
Oprogramowanie sterujące powinno być dostarczone z przeniesieniem praw własności intelektualnej, aby możliwa była jego archiwizacja i modernizacja, przez zamawiającego bez konieczności angażowania twórcy oprogramowania.

10. Wszystkie komponenty linii powinny zostać zestawione z wzajemną kompatybilnością parametrów wyżej niewymienionych, umożliwiającą efektywną pracę całej linii zgodnie z przedstawionymi wyżej oczekiwaniami.

Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim.
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania.

Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy: nie później niż do 15.01.2021 r.
Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony pomiędzy stronami.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

4.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny warunku udziału w postępowaniu.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

4.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia i wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokonał co najmniej jednej dostawy LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PANCERZENIA I EKRANOWANIA KABLI.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu wykonanych dostaw, do którego wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w oświadczeniu dostaw. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

NIE DOTYCZY

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

NIE DOTYCZY

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

NIE DOTYCZY

Dodatkowe warunki

4.3. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy, która zostanie zawarta pomiędzy stronami określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Przesłanki zmiany umowy określone są we wzorze umowy.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień,
b) w przypadku siły wyższej,
c) w przypadku uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub modyfikacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu zamówienia spełniającej co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) zwiększona zostanie funkcjonalność przedmiotu zamówienia,
b) obniżone zostaną koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia,
c) zmniejszony zostanie negatywny wpływ przedmiotu zamówienia na środowisko,
d) zmniejszona zostanie cena przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana wynagrodzenia:
a) zostanie dokonana zmiana lub modyfikacja przedmiotu zamówienia,
b) przedmiot zamówienia zostanie wyposażony w elementy dodatkowe,
c) zmian dotyczących sposobu i kosztów transportu.
4. Zmiana miejsca spełnienia świadczenia.
5. Zmiany dotyczące warunków gwarancji.
6. Zmiany dotyczące sposobu i kosztów transportu, w szczególności zmiany nakładające na Zamawiającego obowiązek transportu.
7. Zmiany wysokości płatności końcowej, terminów płatności, zmiany terminów i wysokości płatności częściowych oraz udzielenia, terminów płatności i wysokości zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Inne zmiany dopuszczalne zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"
9. Strona inicjująca zmianę złoży drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany powołujący się na choćby jedną ze wskazanych powyżej przesłanek.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

11. Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:
1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z załącznikami, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie dostaw wskazanych w niniejszym załączniku.
5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. Pełnomocnictwo w przypadku podpisu oferty przez osobę niewskazaną w dokumencie rejestrowym jako upoważnionej do reprezentowania wykonawcy. (jeśli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

12. Zamówienia Uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert.
L.p. 1.
Nazwa kryterium: CENA NETTO
WAGA: 80%
Sposób przyznawania punktów.
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący:
Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100

L.p. 2.
Nazwa kryterium: Okres gwarancji,
WAGA: 20%
Sposób przyznawania punktów.
Do 24 miesięcy – 0 pkt
25-35 miesięcy – 10 pkt
36 miesięcy i więcej – 20 pkt
UWAGA:
1. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZAOFEROWANIA GWARANCJI KRÓTSZEJ NIŻ 1 ROK. OFERTY Z OKRESEM GWARANCJI KRÓTSZYM NIŻ 1 ROK ZOSTANĄ ODRZUCONE. WARUNKI GWARANCJI OKREŚLA UMOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt, w tym:
• maksymalnie 80 punktów w kryterium cena netto (według wzoru wskazanego powyżej)
• i maksymalnie 20 punktów w kryterium okres gwarancji.
W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzielił gwarancji w wymiarze 1 roku.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Wykluczenia

4.3. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"DRUT-PLAST CABLES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

gen. Tadeusza Kutrzeby 16G/137

61-719 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

+48672589777

NIP

7811787233

Tytuł projektu

Uruchomienie w Mirosławcu przez firmę Drut-Plast Cables Sp. z o.o. produkcji specjalizowanych dla budownictwa okrętowego kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych z możliwością: bieżącego badania obciążalności prądowej, lokalizacji uszkodzeń oraz transmisji danych.

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-S023/18-00

Inne źródła finansowania

NIE DOTYCZY

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:
PUCH Sp. z o.o.; ul. Szczecińska 55 , 72-123 Kliniska Wielkie - oferta wpłynęła 30.12.2019.
Liczba wyświetleń: 193