Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa przygotowania i dostawy posiłków do żłobka „Czas na maluchy” w miejscowości Trzyciąż.

Data publikacji: 02.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2019

Numer ogłoszenia

1220768

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego ołoszenia :
5. PRZYGOTOWANIE OFERTY
5.1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosi się do przedmiotu zamówienia.
5.2. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
5.3. Złożona oferta powinna zawierać:
1 Cena najniższa oznacza najniższą całkowitą cenę brutto, określoną w złożonych ofertach i niepodlegających
odrzuceniu, w razie rozbieżności między ceną określoną liczbowo a ceną słownie Zamawiający weźmie pod uwagę cenę wpisaną słownie.

a) Pełną nazwę, adres, NIP i dane kontaktowe Oferenta,
b) cenę brutto liczbowo i słownie,
c) okres gwarancji (minimum 12 miesiący) oraz warunki gwarancji,
d) termin realizacji (w dniach kalendarzowych),
e) oświadczenie o uwzględnieniu w cenie oferty wszystkich kosztów wykonania usługi,
f) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w zapytaniu,
g) oświadczenie o znajomości Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
h) miejscowość i datę sporządzenia oferty,
i) datę ważności oferty,
j) pieczęć i podpis oferenta,
k) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 3.5. zapytania ofertowego. Oświadczenia muszą być złożone na drukach stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.
Oferta musi być ważna co najmniej do 21.12.2019 r.
5.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
5.5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5.6. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
5.7. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
5.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

6. PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO
6.1. W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną treść odpowiedzi merytoryczną Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

7.1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Biura Zamawiającego lub jej otrzymania na adres mailowy wskazany w pkt 7.2
Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2019r. do godz. 9:00.

7.2. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać:
7.2.1. osobiście w Biurze Zamawiającego, UG w Trzyciążu, 32-353 Trzyciąż 99, pok. 12 lub
7.2.2. za pośrednictwem poczty na adres Biura Zamawiającego, UG w Trzyciążu, Trzyciąż 99, pok. 12 lub
7.2.3. pocztą elektroniczną na adres: zlobek_trzyciaz@wp.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zlobek_trzyciaz@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Kyzioł

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

733779139

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa przygotowania i dostawy posiłków do żłobka „Czas na maluchy” w miejscowości Trzyciąż
Miejsce realizacji: Trzyciąż 70A,32-353
Trzyciąż.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Trzyciąż 70A

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Utworzenie żłobka „Czas na maluchy” w miejscowości Trzyciąż w gminie Trzyciąż –
W zakresie przygotowania i dostawy poziłków w ramach zadania nr 2 opisanego we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z umową o dofinansowanie
Projektu nr. RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19

Przedmiot zamówienia

Usługa przygotowania i dostawy posiłków do żłobka „Czas na maluchy” w miejscowości Trzyciąż
Miejsce realizacji: Trzyciąż 70A,32-353
Trzyciąż.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

01.01.2020-31.12.2020 (codziennie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających
wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym

KRYTERIA OCENY PUNKTACJA SPOSÓB OCENY
Cena brutto 100 punktów 100x cena najniższa/cena badana

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert zostanie
przeprowadzona w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby
punktów decyduje niższa cena.
W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała wartość określoną w budżecie projektu dla tego zamówienia, Zamawiający może wycofać się ze złożenia zamówienia lub podjąć negocjacje z oferentem w celu uzgodnienia jego ostatecznej
wartości.
W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, które zostały przez Zamawiającego na początku realizacji projektu zbadane i zmierzone, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał oferenta przeprowadzonych dostaw. Za rażąco niską cenę Zamawiający rozumie przypadek gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
W takim przypadku Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała „rażąco niską cenę” złożenia wyjaśnień/dokumentów dotyczących ceny. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wyjaśnienia w formie korespondencji elektronicznej (mail na wskazany przez Wykonawcę adres w ofercie). Niedostarczenie wymaganej dokumentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA TRZYCIĄŻ

Adres

32-353 Trzyciąż

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

123894001

NIP

6372024112

Tytuł projektu

Czas na maluchy - żłobek w Trzyciążu.

Numer projektu

RPMP.08.05.00-12-0046/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres:
BMD Catering Spółka z o.o.
Ul. Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz .
Data Wpływu:
09.12.2019r.
Godz. 11:57
Cena:
12,00 zł
Liczba wyświetleń: 153