Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup drobnych elementów systemu na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym” z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – Serwomechanizmy cyfrowe Zadanie nr 2 – Anteny omnikierunkowe Zadanie nr 3 – Wtyki serwomechanizmu Zadanie nr 4 – Kable silikonowe. Nr sprawy: 33/2019/BK/AutoInvent

Data publikacji: 02.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2019

Numer ogłoszenia

1220702

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2019 r. do godziny 9:00.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność.
4. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Sobieraj

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32/3570952

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnych elementów systemu, na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A.
Serwomechanizmy cyfrowe
Anteny omnikierunkowe
Wtyki serwomechanizmu
Kable silikonowe

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup drobnych elementów systemu, na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A.
Serwomechanizmy cyfrowe
Anteny omnikierunkowe
Wtyki serwomechanizmu
Kable silikonowe

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnych elementów systemu na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A. Przedmiotowe zamówienie podzielone jest na 4 zadania:
Zadanie nr 1 – Serwomechanizmy cyfrowe
Zadanie nr 2 – Anteny omnikierunkowe
Zadanie nr 3 – Wtyki serwomechanizmu
Zadanie nr 4 – Kable silikonowe
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla Zadania 1, 2, 3 i 4 zawiera załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d do Zapytania ofertowego – „Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne urządzenia”.
31300000-9

Kod CPV

31300000-9

Nazwa kodu CPV

Drut i kabel izolowany

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zadanie nr 1 - 31711500-8 - Części podzespołów elektronicznych
Zadanie nr 2 - 32352000-5 – Anteny i reflektory
Zadanie nr 3 - 31224100-3 – Wtyki i gniazda
Zadanie nr 4 - 31300000-9 – Drut i kabel izolowany

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty podpisania Zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę stanowią:
1) wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
2) wypełniony i podpisany odpowiednio dla Zadania, na które Wykonawca składa ofertę „Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne urządzenia” – odpowiednio załącznik nr 2a, 2b, 2c i 2d do Zapytania ofertowego,
3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych -– załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
4) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika,

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium – cena,

a) waga kryterium 100%.
b) oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:
C min
Ilość punktów w kryterium ceny = ---------- x 100 x 100%,
C i
gdzie:
C min – oferta z najniższą ceną
C i – cena ocenianej oferty

2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
3. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia, w tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
4. Zamawiający odrzuci ofertę gdy jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zawiera błędy w obliczeniu ceny, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów oraz gdy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdz. III ust. 2 Zapytania ofertowego
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
w przypadku gdy Wykonawca będzie z Zamawiającym powiązany osobowo lub kapitałowo.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Wymagana forma złożenia oświadczenia – oryginał.
W przypadku nie złożenia do oferty w/w oświadczenia Wykonawca będzie podlegać wykluczeniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, ma zostać wykazane przez każdego z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JSW INNOWACJE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Ignacego Paderewskiego 41

40-282 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

(32) 357 09 85

NIP

9541026027

Tytuł projektu

System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania objętości składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0231/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 72