Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia usługi obejmującej wynajem mieszkań

Data publikacji: 02.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2019

Numer ogłoszenia

1220634

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania w Bazie Konkurencyjności), na adres: anna.adamczyk@ab.org.pl (z dopiskiem „05/TPBA/NM/2019”) do dnia 10.12.2019 (decyduje data wpływu).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Niekompletna oferta zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.adamczyk@ab.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Adamczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 3432837

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem mieszkań na terenie Wrocławia dla uczestników projektu „Housing first – najpierw mieszkanie”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajem mieszkań na terenie Wrocławia dla uczestników projektu „Housing first – najpierw mieszkanie”

Przedmiot zamówienia

A. Opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe zadania:
1. Wynajem mieszkania w okresie 01.01.2020-30.06.2021 r. – lokal dostosowany do osób niepełnosprawnych fizycznie
2. Wynajem mieszkania w okresie 01.01.2020-30.06.2021 r.
3. Wynajem mieszkania w okresie 16.01.2020-30.06.2021 r.
4. Wynajem mieszkania w okresie 16.01.2020-30.06.2021 r.
5. Wynajem mieszkania w okresie 01.02.2020-30.06.2021 r. – lokal dostosowany do osób niepełnosprawnych fizycznie
6. Wynajem mieszkania w okresie 01.02.2020-30.06.2021 r.
7. Wynajem mieszkania w okresie 16.02.2020-30.06.2021 r.
Wszystkie zadania obejmują m.in.:
1. Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie miasta Wrocławia.
B. Zasady świadczenia usług:
1. Mieszkanie powinno posiadać: do 50 m2, kuchnię lub aneks kuchenny, wc, łazienkę z prysznicem lub wanną.
2. Lokal powinien być przygotowany do wynajmu w tzw. systemie „pod klucz" czyli mieszkanie gotowe do zamieszkania, wykończone, z urządzoną łazienką i kuchnią. Ściany w mieszkaniu powinny być pomalowane/tapeta, podłogi położone, łazienka i kuchnia wykończone, z armaturą.
3. Lokal powinien być wyposażony w podstawowe sprzęty min. łóżko, kanapa, krzesła, stół, szafa ubraniowa, lodówka, pralka, kuchenka, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.
4. Udostępniany lokal powinien być w dobrym stanie technicznym, czysty a sprzęty w pełni sprawne.
5. Zapewnienie dostawy mediów (tj. energii, ogrzewania, wody, odbioru ścieków i śmieci, abonamentu RTV). Wynajmujący poniesie zryczałtowane koszty związane z udostępnieniem ww. mediów.
6. Wynajmujący udostępni dwa komplety kluczy (jeden dla uczestnika projektu, jeden dla Zamawiającego)
C. Ilość:
7 zadań realizowanych na terenie Wrocławia.
Każde z zadań obejmuje wynajem mieszkania wraz z mediami.

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do czerwca 2021 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. www.power.gov.pl

2) Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
Dysponują lokalem mieszkalnym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
Weryfikacja: kopia aktu własności mieszkania (dopuszczalny udział na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela), dokumentacja zdjęciowa (2-4 zdjęcia mieszkania).

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega, iż warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Nabór ofert może zostać zamknięty bez wybrania Wykonawcy. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje dotyczące ceny z każdym Wykonawcą, jeżeli zaproponowane ceny przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nie uzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania, jeśli kwoty podane w ofertach będą przekraczały środki projektowe przeznaczone na ten cel.

Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 35% od średniej arytmetycznej cen wszystkich innych (tj. z pominięciem oferty badanej) złożonych ofert spełniających warunki zapytania ofertowego. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Oferty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Dopuszczalną i akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie jest forma elektroniczna.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności, możliwe jest zwiększenie wartości tego zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą.

Warunki zmiany umowy

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów umów stosowanych u Zamawiającego.
W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Załącznik nr 2 - o braku powiązań kapitałowych i osobowych
b) Skan aktu własności mieszkania
c) Upoważnienie podpisane przez Właściciela –jeśli dotyczy.
d) Dokumentacja zdjęciowa (2-4 zdjęcia).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert nastąpi na podstawie następujących kryteriów:

Koszt usługi – cena - waga 100%.

L.p. Kryterium Waga Punkty
1 Cena 100 % 100 pkt

Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Podana cena musi obejmować również szacunkowe koszty wszelkich opłat eksploatacyjnych (czynsz, energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie, gaz, wywóz odpadów, inne).
Cenę należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Koszty eksploatacji (czynsz, energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie, gaz, wywóz odpadów, inne) należy zawrzeć w cenie wynajmu z zastrzeżeniem, że będą podlegały zmianom przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z faktycznym zużyciem.

Przyznaje się punkty według następującego wyliczenia:
Przy ocenie ofert rozpatrywane będą zaproponowane ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferent proponujący najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 100. Kolejnym oferentom punkty będą przyznawane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

Cena jednostkowa oferty najtańszej
(za jeden miesiąc)
------------------------------------------ x 100 = ilość punktów
Cena oferty badanej

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę.
Ocena końcowa oferty stanowić będzie liczbę z punktów uzyskanych w kryterium cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Ocena końcowa = Punkty za kryterium „Cena”

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta lub oferty, która(e) uzyskają najwyższą końcową ocenę, co oznacza, że Zamawiający może wybrać od jednego do maksymalnie 7 Oferentów zależnie od tego jak wiele zadań do wykonania zaoferują oferenci z najniższymi cenami. Może zdarzyć się że wybrani zostaną oferenci, których oferty cenowe będą różnić się cenami. W sytuacji kiedy dwóch oferentów złoży oferty o tej samej cenie preferowany będzie oferent, który ofertę złożył jako pierwszy (liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, m. in.:
1. zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
2. zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
3. zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
4. zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wymagać przestawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli będzie to niezbędne do uwiarygodnienia informacji zawartych w ofercie.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZARZĄD GŁÓWNY

Adres

Hugona Kołłątaja 26a

50-007 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713443735

Fax

713443735

NIP

8961001631

Tytuł projektu

Housing first- najpierw mieszkanie

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0071/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Magdalena Terecha ul. Opolska 121 H/3 Wrocław.
data: 10.12.2019
cena: 2100 PLN/1 msc
Liczba wyświetleń: 142