Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup licencji na system informacji prawnej z dostępem on-line dla nielimitowanej liczby użytkowników po iP Sieci, a także 10 stanowisk indywidualnych z logowaniem za pomocą loginu i hasła na okres 45 miesięcy w ramach projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej"

Data publikacji: 17.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-01-2020

Numer ogłoszenia

1220488

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Jeśli opis nie wskazuje inaczej podane parametry są parametrami minimalnymi. Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji na System Informacji Prawnej z dostępem on-line dla nielimitowanej liczby użytkowników po iP Sieci, a także 10 stanowisk indywidualnych z logowaniem za pomocą loginu i hasła na okres 46 miesięcy.
Zawartość Systemu musi być aktualizowana nie rzadziej niż raz w tygodniu;
Wykonawca dostarczy w dniu uruchomienia Systemu dokument licencyjny wystawiony przez producenta Systemu.
System musi umożliwiać zdalny dostęp poprzez przeglądarkę internetową i być zgodny z przeglądarkami Firefox 40.0 lub nowszą, Internet Explorer 10.0 lub nowszą oraz Google Chrome 78.0 lub nowszą
Akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim z kompletem tekstów pierwotnych – od 1918 roku aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim,

Dnia 23.12.2019 naniesiono zmiany dotyczące:
1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia (*wymagane): Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji na System Informacji Prawnej z dostępem on-line dla nielimitowanej liczby użytkowników po iP Sieci, a także 10 stanowisk indywidualnych z logowaniem za pomocą loginu i hasła na okres 45 miesięcy.
2. Cel zamówienia (*wymagane) w części dotyczącej okresu trwania z 46 miesięcy na 45 miesięcy.
3. Przedmiot zamówienia (*wymagane) w części dotyczącej okresu trwania z 46 miesięcy na 45 miesięcy.
W punkcie III. Specjalistyczne słowniki języków obcych (co najmniej 6). (zmiana z 10) i dodany zapis:
„Zamawiający wymaga co najmniej 6 specjalistycznych słowników w tym angielsko-polski, polsko-angielski, niemiecko-polski, polsko-niemiecki, rosyjsko-polski i polsko-rosyjski.”
Do punktu IV przedmiotu zamówienia dodaje się następujący zapis "Zamawiający dopuszcza jako równoważne systemy informacji prawnej, które zawierają przepisy z zakresu systemu prawa prywatnego, systemu prawa karnego, systemu prawa handlowego oraz systemu prawa administracyjnego, System Prawa Medycznego, System Prawa Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza w związku z tym rozwiązanie równoważne, które zawierają przepisy systemu prawa prywatnego, systemu prawa karnego, systemu prawa handlowego oraz systemu prawa administracyjnego, System Prawa Medycznego, System Prawa Unii Europejskiej mino, że nie będą pogrupowane w konkretne systemy prawa. Po przeprowadzonej analizie Zamawiający ustalił, że przepisy prawa prywatnego, prawa karnego, prawa handlowego oraz prawa administracyjnego, prawa medycznego, prawa Unii Europejskiej są niezbędne do dalszej prawidłowej realizacji projektu finansowanego ze środków Funduszu Europejskiego."
4. Harmonogram realizacji zamówienia (*wymagane):
zmianiono Termin: od stycznia 2020 do 30 września 2023 r.
5. Termin składania ofert (*wymagane): termin przedłużony do 07.01.2020 r.
6. Zmian dokonano także w załączniku nr 3.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 07 stycznia 2020 r. poprzez email: i.dawidowicz@wsge.edu.pl lub pocztą/osobiście na adres siedziby Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów. Oferty złożone po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 780 10 07 wew. 23.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.dawidowicz@wsge.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ilona Dawidowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 780 10 07 wew. 23.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji na System Informacji Prawnej z dostępem on-line dla nielimitowanej liczby użytkowników po iP Sieci, a także 10 stanowisk indywidualnych z logowaniem za pomocą loginu i hasła na okres 45 miesięcy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Józefów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedmiotowego zamówienia jest zakup licencji na System Informacji Prawnej z dostępem on-line dla nielimitowanej liczby użytkowników po iP Sieci, a także 10 stanowisk indywidualnych z logowaniem za pomocą loginu i hasła na okres 45 miesięcy, niezbędnych do dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Z dostępu do systemu, będą korzystać również Studenci WSGE w Bibliotece lub podczas zajęć.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji na System Informacji Prawnej z dostępem on-line dla nielimitowanej liczby użytkowników po iP Sieci, a także 10 stanowisk indywidualnych z logowaniem za pomocą loginu i hasła na okres 45 miesięcy.
Zawartość Systemu musi być aktualizowana nie rzadziej niż raz w tygodniu;
Wykonawca dostarczy w dniu uruchomienia Systemu dokument licencyjny wystawiony przez producenta Systemu.

System musi umożliwiać zdalny dostęp poprzez przeglądarkę internetową i być zgodny z przeglądarkami Firefox 40.0 lub nowszą, Internet Explorer 10.0 lub nowszą oraz Google Chrome 78.0 lub nowszą.
System musi zawierać Akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim z kompletem tekstów pierwotnych – od 1918 roku aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim,
Licencja zawiera:
I. Bazę Aktów Prawnych zawierającą poniższe moduły (jeżeli dyscyplina prawa jest wersjowana – najwyższa wersja):
1. Prawo cywilne;
2. Postępowanie;
3. Prawo rodzinne;
4. Prawo spółek handlowych;
5. Prawo rynku kapitałowego;
6. Prawo nieruchomości;
7. Unia Europejska;
8. Prawo pracy;
9. Prawo administracyjne;
10. Prawo podatkowe;
11. Zamówienia publiczne;
12. Prawo karne;
13. Postępowanie karne;
14. Prawo gospodarcze;
15. Prawo upadłościowe;
16. Prawo medyczne;
17. Prawo samorządowe;
18. Prawo własności intelektualnej;
II. Translator, czyli tłumaczenia aktów prawa polskiego na języki obce (m.in. angielski, niemiecki);
III. Specjalistyczne słowniki języków obcych (co najmniej 6).
„Zamawiający wymaga co najmniej 6 specjalistycznych słowników w tym angielsko-polski, polsko-angielski, niemiecko-polski, polsko-niemiecki, rosyjsko-polski i polsko-rosyjski.”

IV. Dostęp do Systemów Prawa (dostęp do co najmniej 6 Systemów Prawa)
1. System Prawa Prywatnego;
2. System Prawa Karnego;
3. System Prawa Handlowego;
4. System Prawa Administracyjnego;
5. System Prawa Medycznego;
6. System Prawa Unii Europejskiej.
Zamawiający dopuszcza jako równoważne systemy informacji prawnej, które zawierają przepisy z zakresu systemu prawa prywatnego, systemu prawa karnego, systemu prawa handlowego oraz systemu prawa administracyjnego, System Prawa Medycznego, System Prawa Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza w związku z tym rozwiązanie równoważne, które zawierają przepisy systemu prawa prywatnego, systemu prawa karnego, systemu prawa handlowego oraz systemu prawa administracyjnego, System Prawa Medycznego, System Prawa Unii Europejskiej mino, że nie będą pogrupowane w konkretne systemy prawa. Po przeprowadzonej analizie Zamawiający ustalił, że przepisy prawa prywatnego, prawa karnego, prawa handlowego oraz prawa administracyjnego, prawa medycznego, prawa Unii Europejskiej są niezbędne do dalszej prawidłowej realizacji projektu finansowanego ze środków Funduszu Europejskiego.

V. Praktyczne wyjaśnienia z zakresu:
1. Kadr i płac;
2. BHP;
3. Zamówień publicznych;
4. Finansów i księgowości.

VI. Dostęp do niżej wymienionych czasopism:
1. ADR Arbitraż i Mediacja;
2. Edukacja Prawnicza;
3. Iustitia;
4. Monitor Prawa Handlowego;
5. Monitor Prawniczy;
6. Monitor Podatkowy;
7. Monitor Prawa Pracy;
8. Nieruchomości;
9. Prawo Mediów Elektronicznych;
10. Prawo Zamówień Publicznych;
11. Studia Prawa Prywatnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 Zapytania Ofertowego.
Wyciąg z wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na żądanie w Biurze Projektu (05-410 Józefów ul. Sienkiewicza 4, pok. 5).
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/powtarzających się/dodatkowych.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego, w m. Józefów
Termin: od stycznia 2020 do 30 września 2023 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Są zarejestrowanym przedsiębiorcą - weryfikowane na podstawie wyciągu CEIDG lub wydruku KRS.
2. Dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 4
3. Dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem ekonomicznym i finansowym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Warunki zmiany umowy

1. Z wyłonionym Wykonawcom zostanie podpisana umowa.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
2) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3) w innych przypadkach, jednak nie dłużej niż o 15 dni.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w ogłoszeniu, a wynikających ze stwierdzonych wad opisu przedmiotu zamówienia, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
2) jeżeli system kreślony w Formularzu cenowym przestanie być dostępny na rynku lub zostanie wycofany z produkcji po zawarciu Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili składania Oferty, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu równoważnego lub o lepszych parametrach, spełniającego wymagania określone dla Przedmiotu Umowy, o ile Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę Sprzętu zamiennego;
3) pojawienia się na rynku systemu nowszej generacji;
4) pojawienia się nowszej technologii pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy.
4. Strony są uprawnione do innych zmian Umowy niż określone w ust. 1 i ust. 2 w niżej określonym zakresie:
1) zmian wynikających ze zmiany wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie;
2) innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy;
3) zmiany Przedmiotu Umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych;
4) zmiany postanowień umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy;
5) wystąpienia zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub w procesach biznesowych w trakcie realizacji Umowy, jeżeli zmiany takie istotnie wpływają na zakres i termin prac Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a w razie ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;
6) zmiany załącznika nr 3 do umowy – Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie ich aktualizacji i dostosowania do potrzeb Zamawiającego;
7) wystąpienie siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;
8) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy albo odstąpienia od Umowy;
9) gdy, w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia postanowień Umowy, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
10) działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
5. Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% wartości Umowy brutto określonej w paragrafie 4 ust. 1 załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1)
2. Oświadczenie o nie powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Załącznik Nr 2)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i ekonomicznym pozwalającym na realizację zamówienia (Załącznik nr 4)
5. Wyciągu CEIDG lub wydruku KRS

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

• Cena – 80 pkt
• Szkolenie dla pracowników z obsługi programu – 20 pkt.


I. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru

Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x 80 pkt
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

II. W celu przyznania punktów w ramach kryterium „Szkolenie dla pracowników” oferent zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia.

Wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:
Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zakazuje się składania ofert cząstkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE

Adres

Sienkiewicza 4

05-410 Józefów

mazowieckie , otwocki

Numer telefonu

227801007

Fax

227801007

NIP

5321823156

Tytuł projektu

Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z028/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
data wpłynięcia oferty: 19.12.2019
cena: 135 300,00 zł
Liczba wyświetleń: 216