Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ŁOŻYSKA WIEŃCOWEGO NR 15/2019

Data publikacji: 27.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2020

Numer ogłoszenia

1219928

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

9.1 Oferty można składać w formie elektronicznej lub papierowej.
9.2 W przypadku złożenia oferty elektronicznej należy ją przesłać na adres e-mail: m.skalniak@tophoe.pl a w tytule należy wpisać:
„Oferta – do zapytania nr 15/2019 – NIE OTWIERAĆ przed 15.01.2020 godziną 15.30”

9.3 W przypadku złożenia oferty w formie papierowej należy ją przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:
TOPHOE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 55D,
53-611 Wrocław

Na zamkniętej kopercie należy umieścić poniższy napis:

„Oferta – do zapytania nr 15/2019 – NIE OTWIERAĆ przed 15.01.2020 godziną 15.30”


9.4 Ofertę w formie elektronicznej lub papierowej należy przesłać/dostarczyć do 15 stycznia 2020r. do godziny 15:00.
9.5 Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.skalniak@tophoe.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mieczysław Skalniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

660537998

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia są:
a) Łożysko wieńcowe z uzębieniem zewnętrznym o parametrach:
• Uzębienie zewnętrzne
o z=117
o m=4
o dp=468
o alfa=20 stopni
o y=1
o x=0
• Łożysko kulkowe jednorzędowe minimum:
o Coa=415 kN
o Cor=165 kN
o Ca=165 kN
o Cr=110 kN
o Mr=26 kNm
• Materiał 40HM ulepszony lub alternatywny wg specyfikacji Wykonawcy
• Pozostałe parametry zgodne z załącznikiem nr 5

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wrocławski Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa łożyska wieńcowego, które będzie zamontowane w mini koparce.

Przedmiot zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia są:
a) Łożysko wieńcowe z uzębieniem zewnętrznym o parametrach:
• Uzębienie zewnętrzne
o z=117
o m=4
o dp=468
o alfa=20 stopni
o y=1
o x=0
• Łożysko kulkowe jednorzędowe minimum:
o Coa=415 kN
o Cor=165 kN
o Ca=165 kN
o Cr=110 kN
o Mr=26 kNm
• Materiał 40HM ulepszony lub alternatywny wg specyfikacji Wykonawcy
• Pozostałe parametry zgodne z załącznikiem nr 5

Kod CPV

43640000-1

Nazwa kodu CPV

Części koparek

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane w okresie między 23.03.2020 a 31.03.2020r. Zamówienie zostanie przesłane do Wykonawcy do 31.01.2020. W okresie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dostarczenia podzespołów do Zamawiającego zostanie podpisany stosowny formularz odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem nr 15/2019 z 27.11.2019

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem nr 15/2019 z 27.11.2019

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem nr 15/2019 z 27.11.2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem nr 15/2019 z 27.11.2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem nr 15/2019 z 27.11.2019

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem nr 15/2019 z 27.11.2019

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem nr 15/2019 z 27.11.2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem nr 15/2019 z 27.11.2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

7.1 Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów wg kryteriów z punktu 7.5.
7.2 Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu
7.3 Obliczanie dokonywane jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
7.4 Kryteria oceny ofert i ich waga

Lp. Kryterium Waga w punktach
1 Cena netto 100

7.5 Liczba punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Kryterium 1
Oferowana łączna cena netto przedmiotu zamówienia. Waga kryterium 100pkt.

Sposób wyliczenia punktów:

Najniższa cena netto spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu
----------------------------------------------- X 100 = …….. pkt.
Cena netto badanej oferty

Maksymalnie można otrzymać za to kryterium 100 pkt.


7.6 Łączna maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.

Wykluczenia

Zgodnie z zapytaniem nr 15/2019 z 27.11.2019

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOPHOE POLSKA SP. Z O.O.

Adres

Strzegomska 55D

53-611 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

660537998

NIP

8943080985

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1219/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Z.F.M. Sp. z o.o. ZAFAMA Spółka Komandytowa
Ul. I. Paderewskiego 12B
42-400 Zawiercie
Data wpłynięcia oferty: 15.01.2020
Cena: 5300 zł
Liczba wyświetleń: 262