Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Izoterma - Doubledeck oraz 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Plandeka - Mega

Data publikacji: 27.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-01-2020

Numer ogłoszenia

1219921

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 10 grudnia 2019 r. Zamawiający opublikował pytania zadane w trakcie postępowania oraz przekazane wyjaśnienia i odpowiedzi. W konsekwencji zaktualizowano Formularz ofertowy oraz Opis przedmiotu zamówienia. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

W dniu 29 listopada 2019 r. Zamawiający opublikował sprostowanie dotyczące terminu związania ofertą oraz elementu oznakowania naczep. W efekcie zaktualizowano Zapytanie ofertowe i opis przedmiotu zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do Zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz ofertowy – podpisany przez Wykonawcę
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – podpisane przez Wykonawcę
• Załącznik nr 3: Wykaz wykonanych dostaw – podpisany przez Wykonawcę
• Załącznik nr 4: Opis przedmiotu zamówienia - parafowany przez Wykonawcę
• Załącznik nr 5: Wzór Umowy - parafowany przez Wykonawcę
• Dokumenty potwierdzające posiadanie polisy OC
• Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (a w przypadku podmiotów spoza RP - równoważne dokumenty z rejestrów zagranicznych)
• Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć (lub przesłać) w zamkniętej kopercie na adres: CLIP Intermodal Sp. z o. o., ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz - Jasin. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana do CLIP Intermodal Sp. z o. o. (adres jak powyżej) oraz posiadać oznaczenie:
„Dostawa 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Izoterma – Doubledeck oraz 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Plandeka - Mega".

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Majewski, Małgorzata Kierzek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48618975338

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Izoterma - Doubledeck oraz 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Plandeka - Mega. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Swarzędz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest umożliwienie wykonywania przez Spółkę CLIP Intermodal połączeń z wykorzystaniem naczep intermodalnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Izoterma - Doubledeck oraz 50 sztuk nowych naczep intermodalnych typu Plandeka - Mega. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru danego pojazdu.

Kod CPV

34223100-7

Nazwa kodu CPV

Naczepy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została wykonana w terminie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., przy czym w każdym miesiącu realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać co najmniej 10 sztuk fabrycznie nowych naczep intermodalnych typu Izoterma – Doubledeck oraz 10 sztuk fabrycznie nowych naczep intermodalnych typu Plandeka - Mega.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zmiany Umowy są dopuszczalne w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
b) przedłużenie terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem lit. e poniżej;
c) przedłużenie terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
d) zmiana parametrów przedmiotu Umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem lit. f poniżej;
e) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy,
 zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
f) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
g) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:
 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
h) zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu umieszczono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu ilości punktów przyznanych w oparciu o kryterium "cena".
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej x 100 = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena.

Wykluczenia

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CLIP INTERMODAL SP. Z O.O.

Adres

Rabowicka 6

62-020 Jasin

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

618975300

Fax

618181389

NIP

7773273643

Tytuł projektu

Zakup naczep intermodalnych do obsługi połączeń

Numer projektu

POIS.03.02.00-00-0063/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WIELTON S.A., ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń – oferta wpłynęła w dniu 7 stycznia 2020 r.
Cena oferty: 2 955 000,00 EUR netto.
Liczba wyświetleń: 294