Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa partii tlenku molibdenu VI o zawartości molibdenu wg masy suchej od min. 30% do max. 42,99%, o wadze 750 kg +/- 250 kg

Data publikacji: 27.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2019

Numer ogłoszenia

1219787

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z prośbą oferenta do ogłoszenia dodano wzory formularza ofertowego oraz oświadczeń w języku angielskim, jednocześnie wydłużony został termin składania ofert do wtorku 10.12.2019 r. do godziny 12.00.
Ponadto w związku z zadanym pytaniem wyjaśniamy, że firmy które w ciągu ostatnich trzech lat 3 zrealizowały na rzecz naszej firmy minimum 3 dostawy surowców, nie muszą dodatkowo dokumentować referencji i kryterium "wymaganego doświadczenia" zostanie uznane za spełnione.
Pozostałe warunki postępowania nie uległy zmianie.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej do biura Zamawiającego na adres:
Centrum Metal Odczynniki Chemiczne
ul. Metalurgiczna 15 E, 17D,
20 – 234 Lublin
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
g.wronski@odczynniki.com.pl
Oferty należy złożyć do godziny 12.00 w dniu 10.12.2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

g.wronski@odczynniki.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Wroński e-mail: g.wronski@odczynniki.com.pl tel.: +48 602276001 lub Zbigniew Zając zzajac@odczynniki.com.pl tel. +48 692 490 557

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 602276001 lub +48 692490557

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa partii tlenku molibdenu VI (inne nazwy: tlenek molibdenu, tlenkowy koncentrat molibdenowy, prażony koncentrat molibdenowy lub techniczny tlenek molibdenu) o zawartości molibdenu wg masy suchej od min. 30% do max. 42,99%, o wadze 750 kg +/- 250 kg.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dokonanie z zachowaniem zasad konkurencyjności wyboru dostawcy partii tlenku molibdenu VI na potrzeby badawcze projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1, Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe RPO
WL na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Dostawa partii tlenku molibdenu VI (inne nazwy: tlenek molibdenu, tlenkowy koncentrat molibdenowy, prażony koncentrat molibdenowy lub techniczny tlenek molibdenu) o zawartości molibdenu wg masy suchej od min. 30% do max. 42,99%, o wadze 750 kg +/- 250 kg.

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa powinna zostać zrealizowana w terminie maksymalnie 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji lub/i handlu substancjami chemicznymi oraz w zakresie zbierania / przetwarzania odpadów (zawierających molibden).
W postępowaniu mogą brać udział konsorcja (kilku dostawców) lub pojedyncze podmioty, które są w stanie zapewnić dostawę zgodnie ze specyfikacją zamówienia.
Ponadto:
1. Oferent musi spełniać kryteria ubiegania się o zamówienia finansowane ze środków publicznych, w tym w szczególności nie podlegać wykluczeniu z
przyczyn określonych w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Oferent musi zapewnić sposób realizacji dostawy, korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do jej realizacji.
4. Z udziału w postępowaniu zostaną wyłączone oferty, w których cena materiału (w przeliczeniu na czysty molibden) będzie znacząco odbiegała od ceny rynkowej molibdenu.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać doświadczenie w realizacji min. 3 podobnych dostaw w okresie ostatnich 3 lat (wystarczy wskazać nazwę odbiorcy i dane osoby mogącej potwierdzić prawidłowe wykonanie projektu lub listy referencyjne).

Potencjał techniczny

Brak szczególnych wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Brak szczególnych wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent musi się znajdować w sytuacji ekonomicznej pozwalającej mu na realizację dostaw. Zamawiający nie przewiduje udzielania przedpłat i zaliczek, a płatność zostanie dokonana po uzyskaniu pozytywnych wyników badań dostarczonych materiałów.
Oferent musi dysponować możliwością odbioru materiału w przypadku, gdy dostarczony materiał nie będzie zgodny ze specyfikacją ofertową (wymagane oświadczenie w tym zakresie).

Dodatkowe warunki

1. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie,
b) zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy,
c) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny,
3. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
4. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem z postępowania.
5. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona w bazie konkurencyjności ponadto oferenci zostaną powiadomieni o wyniku postępowania w formie mailowej lub listownie w zależności od sposobu złożenia oferty.
6. Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
7. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy lub na podany adres mailowy.
8. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z
podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu
zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta (zgodna ze wzorem w załączniku 1).
2. Oświadczenia o spełnieniu kryteriów udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem w załączniku 2).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena w przeliczeniu na czysty molibden.
Kryterium cenowe - 100%, oceniane według wzoru:
Pn = Cmin/Cn x 100 pkt
gdzie:
Pn – liczba punktów dla oferty nr „n”
Cmin – najmniejsza cena całkowita netto wszystkich cen zaproponowanych przez
wszystkich oferentów
Cn – cena całkowita netto oferty nr „n”
W przypadku uzyskania przez oferentów identycznej oceny, dodatkowym decydującym kryterium będą uwarunkowania środowiskowe, takie jak odległość od źródła pochodzenia (negatywny wpływ transportu na środowisko), ilość odpadów
opakowaniowych i możliwość ich zwrotu / recyclingu lub ponownego wykorzystania.

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni oferenci nie spełniający warunków udziału w postępowaniu, w tym w szczególności:
1. Podlegający wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 Prawa Zamówień Publicznych.
2. Będący powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
3. Którzy nie udokumentowali realizacji min. 3 podobnych dostaw w okresie ostatnich 3 lat (wystarczy wskazać nazwę odbiorcy i dane osoby mogącej potwierdzić prawidłowe wykonanie projektu lub listy referencyjne).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"CENTRUM METAL ODCZYNNIKI CHEMICZNE MIDAS-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Zygmunta Opackiego 46A/16

05-090 Falenty

mazowieckie , pruszkowski

Numer telefonu

602276001

Fax

+48814631787

NIP

5222787753

Tytuł projektu

Intensyfikacja produkcji nowych związków molibdenu poprzez zastosowanie metod wysokotemperaturowych

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0002/16-00

Inne źródła finansowania

Środki własne beneficjenta
Liczba wyświetleń: 177