Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawy sprzętu komputerowego oraz projektorów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

Data publikacji: 25.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2019

Numer ogłoszenia

1219404

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz podpisanymi załącznikami należy przygotować w formie pisemnej, zgodnej ze wzorami stanowiącymi załącznik do zapytania ofertowego, z podaniem wartości netto, VAT i kwoty brutto i przesłać ją lub złożyć osobiście na adres:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
62-500 Konin, ul. Wodna 1
z dopiskiem:
Oferta do zapytania ofertowego nr DG.260.18.2019 – „Dostawa sprzętu komputerowego oraz projektorów do ZSCKU w Koninie”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Mijakowska-Klarecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

63 242-89-43 w.44

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz projektorów do ZSCKU w Koninie, dotyczącego projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Konin Miejscowość: Konin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz projektorów do ZSCKU w Koninie, dotyczącego projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania
1. Komputer - 2 szt.
2. Monitor - 2 szt.
3. Zestaw głośników - 1 szt.
4. Projektor interaktywny - 2 szt.
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
38652100-1 - projektory
30213300-8 – komputery
30231300-0 – monitory ekranowe

Kod CPV

30213300-8

Nazwa kodu CPV

Komputer biurkowy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 27.12.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Dodatkowe warunki

a) z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) z postępowania wykluczeni są ponadto Wykonawcy, którzy:
- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie, chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności;
- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;

Warunki zmiany umowy

zawarte w umowie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) spośród ofert spełniających wszystkie wymogi Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
i najkrótszym terminem realizacji zamówienia.
b) przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: „Cena brutto” (C) – waga 90% (max. 90 pkt.)
Kryterium: „Skrócenie czasu realizacji” (S) – waga 10% (max.10 pkt.)

Kryterium CENA (BRUTTO):
Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona według poniższego wzoru:
C min.
C= ------------ x 90 % 1 % - 1 punkt
C bad.
gdzie:
C – liczba punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej brutto

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 90 punktów.

Kryterium SKRÓCENIE CZASU REALIZACJI:

Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium skrócenie czasu dostawy przyzna punktację
w następujący sposób:
• skrócenie czasu dostawy o 3 dni robocze - 3 pkt
• skrócenie czasu dostawy o 5 dni roboczych - 6 pkt
• skrócenie czasu dostawy o 7 dni roboczych - 10 pkt
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium jaką można uzyskać to 10 pkt. Skrócenie czasu należy podać w pełnych dniach. Przez skrócenie czasu Zamawiający rozumie wskazanie liczby dni, o które Wykonawca skróci czas dostawy poniżej wymaganego terminu dostawy tj. 27.12.2019r.
Minimalny czas, po skróceniu, nie może jednak być krótszy niż 7 dni roboczych. Skrócony czas nie może być skrócony o więcej niż o 7 dni.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaproponuje skrócenia czasu tzn. w druku oferty wpisze „0” (zero) lub zostawi puste miejsce, ewentualnie wstawi kreskę lub inny symbol to otrzyma za to kryterium „0” (zero) punktów.
W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje skrócenie czasu o czas dłuższy niż dopuszczalne 7 dni, Zamawiający jako skrócenie czasu uzna skrócenie o 7 dni i na podstawie tej liczby obliczy punkty.

Najkorzystniejsza oferta

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbą punktów przyznawanych według ustalonych kryteriów wg poniższego wzoru:
P = C + S
gdzie:
P - łączna liczba punktów przyzna badanej ofercie
C - ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium CENA(BRUTTO)
S - ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium SKRÓCENIE CZASU REALIZACJI
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

wykluczenia opisano w dodatkowych warunkach

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO KONIN

Adres

Plac Wolności 1

62-500 Konin

wielkopolskie , Konin

Numer telefonu

63 2401 111

Fax

63 2429 920

NIP

6652899834

Tytuł projektu

Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI

Numer projektu

RPWP.08.01.02-30-0061/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

dk COMPUTERS
ul. Chopina 17f
62-510 Konin
data wpływu: 03.12.2019r.
cena: 18.966,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 307