Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa elementów złącznych: śrub, nakrętek, podkładek, część 5- pakiet wg wykazu, w granicach +/-25%.

Data publikacji: 02.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2020

Numer ogłoszenia

1219358

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać mailem, pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres ul. Portowa 18 w Gliwicach (44- 102) z dopiskiem Włodzimierz Kozub nr ogłoszenia 1219358.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

htsprojekt@onet.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Włodzimierz Kozub

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

724 992 970

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym ("Zapytanie Ofertowe") jest dedykowany na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" Prace B+R związane z opracowaniem i wytworzeniem zestawu prototypowych urządzeń technologicznych w konkursie 1/4.1.4/2017 realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Opracowanie i budowa zestawu prototypowych urządzeń technologicznych do budowy innowacyjnego układu technologicznego do uszlachetniania kruszyw mineralnych wraz z przeprowadzeniem ich testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”. Hydro-Tech-Sort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaprasza do złożenia oferty na " Dostawa elementów złącznych: śrub, nakrętek, podkładek, część 5- pakiet wg wykazu, w granicach +/- 25%." . Koszt ten stanowi koszt kwalifikowany zakupu /wykonania usługi dla elementów/ komponentów służących do budowy zestawu prototypowych urządzeń technologicznych do uszlachetniania kruszyw mineralnych w ramach kategorii kosztowej Pozostałe koszty bezpośrednie (Op).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup elementów do wykonania przez Zamawiającego zestawu prototypowych urządzeń technologicznych do budowy innowacyjnego układu technologicznego do uszlachetniania kruszyw mineralnych.

Przedmiot zamówienia

Dostawa elementów złącznych: śrub, nakrętek, podkładek, część 5- pakiet wg wykazu, w granicach +/- 25%. zawarty w Formularzu ofertowym 44 1219358 . Termin dostawy do 2 tygodni od otrzymania zamówienia. Przedmiot niniejszego zapytania ofertowego obejmuje swoim zakresem koszt kwalifikowany w ramach projektu i dotyczy zakupu elementów służących do budowy prototypów na potrzeby badań w środowisku laboratoryjnym ( element kosztów operacyjnych projektu ).
Postępowanie ofertowe - konkurs. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku: Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami). Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.

Kod CPV

14000000-1

Nazwa kodu CPV

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak.

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa elementów złącznych: śrub, nakrętek, podkładek, część 5- pakiet wg wykazu, w granicach +/- 25%. zawarty w Formularzu ofertowym 44 1219358 . Termin dostawy do 2 tygodni od otrzymania zamówienia. Okres składania zamówień 6 miesięcy od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz którzy świadczą usługi w tożsamym zakresie.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy : złożyli ofertę z terminem dostawy przedmiotu zamówienia nie dłuższym niż 2 tygodnie (liczonym od dnia złożenia zamówienia).
Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. . Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik Spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został
określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostaję dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą określenia: spełnia/ nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Potencjał techniczny

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym tj. maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na pracownikach innych podmiotów do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują potencjałem ekonomicznym i zdolnościami finansowymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Dodatkowe warunki

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. b) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. c) Wymagane podanie cen jednostkowych wszystkich pozycji zamawianych elementów w pakiecie.
d) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferty niespełniające wymagań określonych w Informacjach o ogłoszeniu zostaną odrzucone. e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. e) Zamawiający może w każdym czasie: zmienić specyfikację Przedmiotu Zakupu, a także warunki niniejszego postępowania ofertowego oraz odwołać niniejsze Zapytanie Ofertowe, co następuje z chwilą ogłoszenia nowego Zapytania Ofertowego lub informacji o jego odwołaniu. f) Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w PLN lub EUR. W przypadku oferty cenowej w EUR, do określenia wartości zakupu dla kryterium wyboru oferty, uwzględniona będzie cena wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego w relacji EUR- PLN, z dnia wystawienia oferty.

Warunki zmiany umowy

1) Umowa z Wykonawcą będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego ogłoszenia oraz przedstawioną ofertę.
2) Wprowadzanie zmian do Umowy z Wykonawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:
a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, która nastąpiła po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia- maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
c) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia- maksymalnie o czas jej występowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta Wykonawcy musi być sporządzona na piśmie i zawierać następujące dokumenty: • Formularz ofertowy, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik ogłoszenia i zawierać informacje konieczne do oceny oferty.

Zamówienia uzupełniające

Brak.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/wykluczeniu, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, w oparciu o poniższe kryteria:
a) Kryterium 1 - Cena całkowita netto (waga 80%),
b) Kryterium 2 - Termin realizacji zamówienia ( w pełnych tygodniach/ liczba tygodni (waga 20%).
Ad 1a) Kryterium 1- Cena całkowita netto: Maksymalna ilość punktów do otrzymania przez Wykonawcę w ramach tego kryterium wynosi 80 punktów. Punkty przyznane Wykonawcy za to kryterium będą wynikały z poniższego wzoru:
Pk 1 = Cn/Co x 100 pkt x 80 %, gdzie:
Pk1 - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę,
Cn - najniższa cena całkowita netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Ad 2a) Kryterium 2- Termin realizacji zamówienia: Maksymalna ilość punktów do otrzymania przez Wykonawcę w ramach tego kryterium wynosi 20 punktów. Punkty przyznane Wykonawcy za to kryterium będą wynikały z poniższego wzoru:
Pk 2 = Tn/To x 100 pkt x 20 %, gdzie:
Pk2 - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę,
Tn - najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
To - termin realizacji zamówienia analizowanej oferty,
100 pkt - czynnik stały,
20 % - procentowa waga kryterium ceny.
2. Końcową ocenę stanowi suma punktów pozyskanych według wymienionych wyżej kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jezeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

Kryterium wejścia jest termin dostawy- nie dłuższy niż 2 tygodnie od otrzymania zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HYDRO-TECH-SORT SP.Z O.O.

Adres

Portowa 18/nd

44-102 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

724928909

NIP

9691604276

Tytuł projektu

Opracowanie i budowa zestawu prototypowych urządzeń technologicznych do budowy innowacyjnego układu technologicznego do uszlachetniania kruszyw mineralnych wraz z przeprowadzeniem ich testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0053/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DELTAMET S.C. Katarzyna Rucińska- Marzec, Paweł Marzec, 41- 800 Zabrze, ul. Pokoju 27. Data wpłynięcia oferty 15.01.2020 r. Cena neto oferty 1 101,00 PLN za całość.
Liczba wyświetleń: 133