Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie, oznaczenie i dostawa elementów zabudowy targowej i konferencyjnej (ASI.272.3.16.2019)

Data publikacji: 22.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-12-2019

Numer ogłoszenia

1219152

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w języku polskim w formie elektronicznej (przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan formularza oferty podpisanego przez Wykonawcę oraz wizualizacji elementów wystawienniczych o których mowa w pkt 2 OPZ-u-, w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ASI.272.3.16.2019) na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl.
UWAGA: Termin składania ofert Zamawiający wyznacza do 2.12.2019r. do godz : 10:00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 wraz z załącznikiem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wyjaśniania treści ofert
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania dokumentów.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru Wykonawcy. Wykonawcy składającemu ofertę nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania od czynności Zamawiającego
5. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadnienie należy złożyć w formie skanu z podpisem Wykonawcy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osoby do kontaktu, Donata Żurek i Katarzyna Witkowska adres e-mail zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, oznaczenie i dostarczenie przez Wykonawcę elementów zabudowy targowej i konferencyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy wraz z załącznikami stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 2 do niniejszego zapytania

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź, Uwaga:Zamawiający może wskazać 2 różne miejsca dostawy dla różnych elementów, z czego jedno może znajdować się w Belgii, a drugie w Polsce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zakupu jest zapewnienie spójności przekazu podczas realizowanych w ramach projektu wydarzeń promujących oferty handlowe oraz wzmocnienie wizerunku regionu jako wiarygodnego partnera biznesowego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, oznaczenie i dostarczenie przez Wykonawcę elementów zabudowy targowej i konferencyjnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy wraz z załącznikami stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 2 do niniejszego zapytania

Kod CPV

79934000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi projektowania mebli

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79932000-6 Usługi projektowania wnętrz
79933000-3 Usługi towarzyszące usługom projektowym

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji całości usługi nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia znajduje się w projekcie umowy wraz z załącznikami stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 2 do niniejszego zapytania

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:

1) Formularz ofertowy – patrz Załącznik nr 1
2) Wizualizacja/projekt wszystkich elementów wystawienniczych wymienionych w pkt 2 a-e Opisu Przedmiotu Zamówienia
Na podstawie niniejszej wizualizacji Zamawiający dokona oceny oferty pod względem:
a) zgodności z OPZ-em w zakresie tego czy przedstawiony projekt zapewnia spójność wizualną (co do formy i kolorystyki) pomiędzy poszczególnymi elementami wystawienniczymi oraz możliwość dowolnej aranżacji przestrzeni (możliwość zastosowania każdego z elementów osobno).
b) czy przedstawiony projekt zakłada zastosowanie ukrytych, niewidocznych stelaży/konstrukcji , co podlega ocenie w ramach kryterium oceny ofert „Walory funkcjonalne”

Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty Wykonawcy, który nie załączy w/w wizualizacji/projektu lub nie załączy wizualizacji/projektu w zakresie wszystkich elementów z pkt 2 OPZ-u lub projekt/wizualizacja będzie niezgodny z założeniami OPZ-u, o których mowa w pkt 2a) powyżej

Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na formularzu ofertowym danych niezbędnych do dokonania oceny oferty w ramach przyjętych kryteriów , określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania

Wykonawca oblicza Cenę brutto oferty w oparciu o tabelę zawartą w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia).
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach występujących w Formularzu Ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do Formularza Ofertowego
Podane przez Wykonawcę Ceny jednostkowe brutto , wartości brutto dla poz. 7,8,9 będą stałe, tzn. nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.
Cena jednostkowa brutto oraz Wartości brutto, Cena brutto oferty musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W cenach jednostkowych brutto, wartościach brutto oraz w cenie brutto oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia.

Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie
- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:
1.Cena brutto – Waga 50 %
2.Walory funkcjonalne – Waga 25 %
3. Waga (kg) – Waga 25 %
Oferta może uzyskać maksymalnie 24 pkt, z tym, że:
a) w kryterium Cena brutto – maksymalnie 12 pkt.
b) w kryterium Walory funkcjonalne (WF) - maksymalnie 6 pkt.
c) w kryterium Waga (kg) – maksymalnie 6 pkt.
Szczegółowy opis sposobu przyznawania punktacji został określony w Załączniku Nr 3 do zapytania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

„ŁÓDZKIE W BRUKSELI WSPIERA ŁÓDZKI BIZNES. PROMOCJA KOMPLEKSOWEJ OFERTY EKSPORTOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU”

Numer projektu

RPLD.02.02.02-10-0022/16-02

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane z projektu Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu współfinansowanego z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AROMA & VISUAL DISPLAY Dorota Banaszak
Ul. Leśna Osada 22
64-100 Leszno
za cenę 13 266,78 zł brutto
Data wpływu oferty: 1.12.2019r.
Liczba wyświetleń: 198