Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa przeprowadzenia Treningu kompetencji społeczno-zawodowych dla maksymalnie 36 UP

Data publikacji: 22.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-12-2019

Numer ogłoszenia

1219083

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert: Navigator International Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.
2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: zapytanie@navigator.edu.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór podwykonawcy Treningu kompetencji społeczno-zawodowych w ramach realizacji projektu „Podkarpacie z POWERem!” nr projektu POWR.01.02.01-18-0013/18. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być złożona do 02.12.2019 r. do godziny 9:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba (np. pełnomocnik), Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytanie@navigator.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Fedirko

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa podkarpackiego realizuje projekt „Podkarpacie z POWERem!” numer POWR.01.02.01-18-0013/18 (wartość projektu 954 057,00 zł).

W ramach projektu planujemy zrealizowanie usługi Treningu kompetencji społeczno-zawodowych dla maksymalnie 36 Uczestników/czek Projektu (UP) – grupa 2, 3 i 4 w miejscowości Jasło.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: jasielski Miejscowość: Jasło

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi Trening kompetencji społeczno-zawodowych dla maksymalnie 36 Uczestników/czek Projektu (UP) .

Przedmiot zamówienia

Trening kompetencji społeczno-zawodowych będący przedmiotem postępowania obejmuje łącznie 96 godziny zegarowe, w wymiarze 32 godziny na grupę maksymalnie 12-osobową (w formie 8 spotkań grupowych po 4 godziny każde, średnio 2-3 razy w tygodniu) w terminach dostosowanych do sytuacji rodzinnej i osobistej Uczestników/czek Projektu.
Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.

Celem Treningu kompetencji społeczno-zawodowych jest:

Wzmocnienie motywacji i zwiększenie wiary we własne możliwości UP przez doskonalenie w zakresie umiejętności społeczno-zawodowych. Dzięki udziałowi w zajęciach grupowych UP wzmocnią wiarę we własne możliwości oraz wzbogacą umiejętności przydatne w rozmowie z pracodawcą.

Program Treningu kompetencji społeczno-zawodowych:

Tematyka spotkań będzie dostosowana do indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb UP i będzie obejmowała m. in. zagadnienia:
a) zarządzanie czasem,
b) trening motywacyjny,
c) trening komunikacji i skutecznej autoprezentacji,
d) znaczenie mowy ciała,
e) rolę pozytywnego myślenia w poszukiwaniu/zmianie pracy,
f) mocne i słabe strony UP,
g) asertywność i jej znaczenie w sferze prywatnej oraz zawodowej,
h) radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
i) metody rekrutacji i selekcji kandydatów,
j) standardy obowiązujące w pisaniu CV i listów motywacyjnych.

Zajęcia zostaną zrealizowane z zastosowaniem filmu ,,Twój horyzont” oraz ,,Podręcznika umiejętności youth – coacha”. Warunkiem ukończenia wsparcia przez UP jest min. 80 % frekwencja.

Kod CPV

80570000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji usługi: grudzień 2019 r.- styczeń 2020 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wykluczenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Aleja Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226520854

Fax

226520854

NIP

5272619549

Tytuł projektu

Podkarpacie z POWERem!

Numer projektu

POWR.01.02.01-18-0013/18-00
Liczba wyświetleń: 140