Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/2019

Data publikacji: 21.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-12-2022

Numer ogłoszenia

1218845

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Nie dotyczy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

export@pumice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Sierocka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 54 230 91 11

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (beneficjenta) na rynku w Hongkongu 2019 rok.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Włocławek Miejscowość: Włocławek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przeprowadzenia niniejszej usługi doradczej jest:
- poznanie specyfiki rynku Hongkong / Chiny (z uwzględnieniem oceny szans i zagrożeń);
- poznanie uwarunkowań formalno-prawnych związanych z procedurą rejestracji produktów;
- poznanie uregulowań formalnych dotyczących dystrybucji i zwyczajów rynku w Hongkongu;
- przygotowanie do wejścia Beneficjanta na rynek w Hongkongu.

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia Beneficjenta na rynku w Hongkongu poprzez przygotowanie Beneficjenta do wejścia na rynek w Hongkongu w 2019 roku.

Celem przeprowadzenia niniejszej usługi doradczej jest:
- poznanie specyfiki rynku Hongkong / Chiny (z uwzględnieniem oceny szans i zagrożeń);
- poznanie uwarunkowań formalno-prawnych związanych z procedurą rejestracji produktów;
- poznanie uregulowań formalnych dotyczących dystrybucji i zwyczajów rynku w Hongkongu;
- przygotowanie do wejścia Beneficjanta na rynek w Hongkongu.

Elementy usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia Beneficjenta na rynku w Hongkongu 2019 rok:
- omówienie kultury biznesowej na rynku w Hongkongu;
- omówienie aspektów prawnych (na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów handlowych z kontrahentami chińskimi oraz z Hongkongu, jakie dokumenty są wymagane przy eksporcie produktów z branży kosmetycznej z Polski do Hongkongu);
- omówienie barier administracyjnych i prawnych;
- zwyczaje kulturowe w kontaktach handlowych z kontrahentami z Hongkongu;
- określenie potencjału rynku w Hongkongu dla branży kosmetycznej – możliwości szukania odbiorców na tym rynku, ryzyko związane z działalnością handlową w Hongkongu;
- elementy pomocnicze dotyczące nawiązywania współpracy z partnerami z Hongkongu: negocjacje;
- wymiar czasowy – 5 godzin.

Kod CPV

79411100-9

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin realizacji zamówienia to 30.11.2019 rok potwierdzony protokołem odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena oraz termin płatności faktury.
W ramach postępowania przedmiotowego będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100 punktów.
Zamawiający uzna ofertę za najkorzystniejszą jeżeli nie będzie podlegała odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

Sposób oceny:
Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 80 pkt.
Termin płatności faktury 30 dni = 20 pkt.
Suma kryterium cena oraz termin płatności faktury będzie czynnikiem rozstrzygającym.


Nazwa kryterium: cena
Punktacja od 0 do 80 pkt.
Waga kryterium: 80%

Wyliczenie punktacji będzie odbywać się w następujący sposób:

Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 pkt., pozostałe oferty będą punktowane według wzoru:
cena oferty z najniższą ceną / cena rozpatrywanej oferty x 80 pkt
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 80 punktów.


Nazwa kryterium: termin płatności faktury
Punktacja od 0 do 20 pkt.
Waga kryterium: 20%

Oferent oferujący termin płatności faktury 30 dni otrzyma 20 punktów.
Oferent oferujący termin płatności faktury 7 dni – 29 dni otrzyma 10 punktów.
Oferent oferujący termin płatności faktury poniżej 7 dni otrzyma 0 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

I.M.P.A. RAFAŁ GOŁĘBIOWSKI

Adres

Aleja Kazimierza Wielkiego 6D

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

54 230 91 11

Fax

54 235 52 51

NIP

8882647497

Tytuł projektu

Dalszy rozwój eksportu firmy I.M.P.A. na nowych rynkach perspektywicznych

Numer projektu

POIR.03.03.03-04-0008/17-00
Liczba wyświetleń: 267