Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego dla maksymalnie 10 UP

Data publikacji: 21.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-11-2019

Numer ogłoszenia

1218715

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert: Navigator International Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.
2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: zapytanie@navigator.edu.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego i certyfikacji w ramach projektu „Podkarpacie z POWERem!” nr POWR.01.02.01-18-0013/18”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być złożona do dnia 29 listopada 2019 r. do godziny 09:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
8. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim.
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba (np. pełnomocnik), Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytanie@navigator.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Fedirko

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma Navigator International Sp. z o.o. na terenie województwa podkarpackiego realizuje projekt „Podkarpacie z POWERem!”, nr projektu POWR.01.02.01-18-0013/18 (wartość całego projektu 954.057,00 zł) planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Egzaminu zewnętrznego prowadzącego do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji zgodnie z aktualną Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji oraz Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi egzamin zewnętrzny dla maksymalnie 10 UP (1 egzamin certyfikujący dla 1 UP).

Przedmiot zamówienia

W związku z powyższym planujemy zorganizowanie egzaminu zewnętrznego dla maksymalnie 10 UP (1 egzamin certyfikujący dla 1 UP) po szkoleniu „Pracownik administracyjno-gospodarczy z elementami obsługi komputera”.

Grupę docelową projektu stanowią 84 osoby młode, w wieku 18-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, z następujących grup: bierne zawodowo w szczególności, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET) oraz osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych (z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1) zamieszkujące wyłącznie na terenie woj. podkarpackiego (powiaty: leżajski, jarosławski, przeworski, przemyski, łańcucki), w tym, osoby o niskich kwalifikacjach oraz zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Egzamin certyfikujący odpowiedni dla danego szkolenia, zostanie przeprowadzony przez zewnętrzny podmiot do tego uprawniony, niezależny od podmiotu realizującego szkolenia oraz w stosunku do Zamawiającego, mający na celu weryfikację kwalifikacji/kompetencji nabytych podczas projektu poprzez uzyskanie certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje/kompetencje. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby osób uczestniczących w egzaminach w zależności od końcowej frekwencji Uczestników.
Egzamin będzie weryfikować wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe zdobyte przez UP podczas wyżej wymienionego szkolenia zawodowego.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji usługi: listopad - grudzień 2019 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wykluczenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Aleja Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226520854

Fax

226520854

NIP

5272619549

Tytuł projektu

Podkarpacie z POWERem!

Numer projektu

POWR.01.02.01-18-0013/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k. , Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, 28.11.2019 r., cena: 500 zł
Liczba wyświetleń: 100