Strona główna
Logo unii europejskiej

Prace remontowe / modernizacja 8 pokoi w domu wczasowym / Przystań Wilkasy sp. z o.o.

Data publikacji: 20.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-12-2019

Numer ogłoszenia

1218592

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, w postaci skanu podpisanych załączników na adres: recepcja@pttkwilkasy.pl do końca dnia (godzina 23:59) 06.12.2019 (decyduje data wpływu oferty) lub osobiście/pocztą/kurierem (decyduje data wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

recepcja@pttkwilkasy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Budny

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

660 411 669

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Parce remontowe /modernizacja kuchni w domu wczasowym, prace remontowe modernizacja sali wielofunkcyjnej w domu wczasowym (tzw. sala bankietowa) oraz prace remontowe / modernizacja 8 pokoi w domu wczasowym / Przystań Wilkasy sp. z o.o.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: giżycki Miejscowość: Wilkasy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przystań Wilkasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z realizacją projektu "Aktywne Wilkasy " pakiet usług turystyki wodnej (RPWM.01.04.02-28-0017/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 zwraca się w trybie zasady konkurencyjności z zapytaniem o przedstawienie oferty na realizację zamówienia:
Parce remontowe /modernizacja kuchni w domu wczasowym, prace remontowe modernizacja sali wielofunkcyjnej w domu wczasowym (tzw. sala bankietowa) oraz prace remontowe / modernizacja 8 pokoi w domu wczasowym / Przystań Wilkasy sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia

Zakres prac obejmuje:
1. OPIS TECHNICZNY – CAŁY BUDYNEK
PROJEKT REMONTU WNĘTRZA BUDYNKU NA CELE RESTAURACYJNE ORAZ CZĘŚĆ GOŚCINNĄ „KORMORAN”

I. DANE OGÓLNE ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY:
• Budynek całoroczny • Ilość kondygnacji piwnic (podziemnych) 1 • Ilość kondygnacji mieszkalnych (ponad poziomem terenu) 2 • Adres: ul. Niegocińska 1, Wilkasy 11-500 Giżycko • Usytuowanie budynku: działka o nr geodezyjnym 837/3II. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE:
• Powierzchnia użytkowa I piętro 136 m² • Powierzchnia użytkowa II piętro 112,31 m² • Powierzchnia użytkowa kuchnia i zaplecze 113,5 m²
Powierzchnia użytkowa sala bankietowa 293 m² • Powierzchnia użytkowa toalety ogólnodostępne 17,68 m² • Powierzchnia całkowita 672,5 m² • Kubatura 1843,43 m³

III. PROJEKTOWANA FUNKCJA
Struktura wewnętrzna tworząca program użytkowy budynku składa się z:
Kondygnacji parterowej, na której zaprojektowano, nie naruszając konstrukcji budynku: • Komunikację ogólną w formie korytarzy; • Kuchnię oraz zaplecze kuchenne • Łazienkę i szatnię dla pracowników • Łazienkę ogólnodostępną z podziałem na męską i damską. • Salę bankietową z wydzieloną częścią restauracyjną.
Kondygnacji mieszkalnych (dwie), na których zaprojektowano pokoje gościnne, nie naruszając konstrukcji budynku: • Po cztery pokoje gościnne z łazienkami na każdym piętrze; • Pomieszczenie socjalne z toaletą i umywalnią • Magazyn czysty i brudny
Program funkcjonalny pensjonatu jest przystosowany dla potrzeb mieszkalnych dla 31 osób;
Program funkcjonalny Sali bankietowo-restauracyjnej jest przystosowany dla potrzeb 200 osób;
IV. 1 KUCHNIA I ZAPLECZE
1) Posadzki – ceramiczne płytki podłogowe antypoślizgowe, 2) Ściany oraz sufit - płyty gipsowo – kartonowe o grubości 1,2 cm, 3) Ściany – płytki ceramiczne
4) Malowanie– malowanie białą farbą emulsyjną;
IV.2 INSTALACJE:
1) Wodociągowa – z sieci wodociągowej; 2) Kanalizacyjna – odprowadzenie ścieków do miejskiego kolektora ściekowego; 3) Elektryczna – zasilanie w energię elektryczną w systemie TN

IV.3 SALA BANKIETOWA
Posadzki – panele winylowe / panele drewnopodobne o wysokiej ścieralności 2) Ściany oraz sufit – płyty kartonowo – gipsowe o grubości 1,2 cm, w łazience ceramiczne płytki 3) Sufit i ściany – wykończenie belkami rustykalnymi 4) Malowanie – malowanie farbą emulsyjną
IV.4 INSTALACJE:
1) Wodociągowa – z sieci wodociągowej; 2) Kanalizacyjna – odprowadzenie ścieków do miejskiego kolektora ściekowego; 3) Elektryczna – zasilanie w energię elektryczną w systemie TN

IV. 5 POKOJE – 8 SZT

POKOJE I PIĘTRO – 4 sszt
1) Posadzki – wykładzina dywanowa oraz panele podłogowe/panele winylowe, w łazience ceramiczne płytki podłogowe; 2) Ściany oraz sufit – płyty gipso-kartonowe grubości 1,2 cm, w łazience płytki ceramiczne; 3) Malowanie – malowanie w odcieniach ecru farbami emulsyjnymi; 4) Tapetowanie – tapeta winylowa
POKOJE II PIĘTRO – 4 szt
1) Posadzki – wykładzina dywanowa oraz panele podłogowe, w łazience ceramiczne płytki podłogowe; 2) Ściany oraz sufit – płyty gipso-kartonowe grubości 1,2 cm, w łazience płytki ceramiczne; 3) Malowanie – w odcieniach ecru farbami emulsyjnymi; 4) Tapetowanie – tapeta winylowa
IV. 5 INSTALACJE:
1)Wodociągowa – z sieci wodociągowej; 2) Kanalizacyjna – odprowadzenie ścieków do miejskiego kolektora ściekowego; 3) Elektryczna – zasilanie w energię elektryczną w systemie TN.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 31.10.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności budowlanej. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób wraz z oświadczeniem tych osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – stanowiące załącznik nr 5.

Dodatkowe warunki

• Wniesienie wadium w wysokości 20.000 zł - wniesione w gotówce, przelewem na rachunek bankowy numer: SANTANDER BANK POLSKA 52 1090 2718 0000 0001 3399 6819 lub w formie poręczenia wadialnego. Wadium musi zostać wniesione (wpłacone, zaksięgowane na rachunku bankowym) najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert. W przypadku niewniesienia wadium w terminie oferta zostanie odrzucona. Warunek weryfikowany na podstawie wyciągu bankowego oraz danych dotyczących wpływu poręczenia wadialnego.
• Zapewnienie minimum 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie prace wykonane w ramach zamówienia, weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy.
• Zapewnienie reakcji serwisowej w ramach gwarancji – maksymalnie 48h od zgłoszenia.
• Posiadanie ważnej polisy OC prowadzonej działalności, obowiązującej przez okres realizacji zamówienia, o wartości minimum 500 000 zł, weryfikowane na postawie oświadczenia wykonawcy (złożenie oświadczenia wymagane będzie w momencie podpisania umowy).

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z § 18 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań z pkt. 5.1 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, na które składa się potwierdzenie przez Wykonawcę:
- uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym,
- niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- stabilnej sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia.
- spełnienia warunków udziału w postępowaniu
d) załącznik nr 5 Oświadczenie RODO
e) załącznik nr 6 Wykaz osób
f) potwierdzenie wpłaty wadium lub innego dokumentu równoważnego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przedłożone oferty będą podlegały ocenie na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium 1 – cena netto – waga60% = maksymalnie 60 pkt

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena netto: Wartość punktowa kryterium „Cena netto” wyliczana wg wzoru:
Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert / Wartość netto wskazana w badanej ofercie *60 pkt

Kryterium 2 - Gwarancja – waga 20% = maksymalnie 20pkt

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Okres gwarancji:
powyżej 24 do 36 m-cy - 5 pkt,
powyżej 36 do 48 m-cy - 10 pkt,
powyżej 48 do 60 m-cy 15 pkt,
powyżej 60 m-cy 20 pkt.

Zapewnienie 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy robót budowlanych w ramach zamówienia jest obowiązkowe, spełnienie kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy. Wartość zadeklarowana przez Wykonawcę znajdzie odzwierciedlenie w umowie z Wykonawcą, za jego niewykonywanie zgodnie z umową zamawiający będzie nakładał kary umowne na Wykonawcę.

Kryterium 3 – Reakcja gwarancyjna – waga 10% = maksymalnie 10pkt

Kryterium dotyczy deklarowanej przez wykonawcę reakcji gwarancyjnej liczonej od zgłoszenia do rozpoczęcia naprawy.

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Powyżej 36 do 48h – 0 pkt
powyżej 24 do 36h – 5 pkt
24h i mniej – 10 pkt

Zapewnienie reakcji serwisowej (rozpoczęcia realizacji napraw) w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w ramach zamówienia jest obowiązkowe, spełnienie kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy. Wartość zadeklarowana przez Wykonawcę znajdzie odzwierciedlenie w umowie z Wykonawcą, za jego niewykonywanie zgodnie z umową zamawiający będzie nakładał kary umowne na Wykonawcę.

Kryterium 4 – Klauzule społeczne – waga 10% = maksymalnie 10pkt

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Za zatrudnienie w okresie realizacji zamówienia jednej z osób wymienionych powyżej oznacza przyznanie 10 pkt.
Zastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: 10%, tj. osoby posiadające nw. status, tj.:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015r. poz. 573 oraz z 2016r. poz. 749).

Wykluczenia

Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:
a) otwarcia w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości,
b) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZYSTAŃ WILKASY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Niegocińska 1

11-500 Wilkasy

warmińsko-mazurskie , giżycki

Numer telefonu

660411669

NIP

8451981381

Tytuł projektu

"Aktywne Wilkasy " pakiet usług turystyki wodnej

Numer projektu

RPWM.01.04.02-28-0017/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AD-PROJEKT sp. z o.o., ul. Gen. Grota-Roweckiego 2/68, 10-693 Olsztyn, NIP: 7393928859, REGON: 383669924, data wpłynięcia: 06.12.2019 r. cena 528 000,00 netto, 649 440,00 brutto
Liczba wyświetleń: 267