Strona główna
Logo unii europejskiej

Konkurs jest organizowany dla inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: „Zespół Pałacowy w Pęcicach – obiekt zabytkowy wzmacniający potencjał gminy Michałowice, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku”; Działania 5.3. „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020

Data publikacji: 20.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2020

Numer ogłoszenia

1218543

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

KONKURS OGŁASZANY PO RAZ DRUGI !!!
Celem konkursu jest uzyskanie rozwiązania programowo-przestrzennego, architektoniczno-krajobrazowego i roślinnego dla przedsięwzięcia polegającego na rewaloryzacji zabytkowego Parku w Pęcicach, zapewniającego zachowanie wartości historycznych i artystycznych obiektu oraz realizację potrzeb współczesnych jego użytkowników, w zakresie gwarantującym poszanowanie istniejącej substancji zabytkowej.
Konkurs jest organizowany dla inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: „Zespół Pałacowy w Pęcicach – obiekt zabytkowy wzmacniający potencjał gminy Michałowice, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku”; Działania 5.3. „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020.

Miejsce i sposób składania ofert

Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2020 roku do godziny 10:30 za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej, wyłącznie w siedzibie Fundacji Dwór Polski Pęcice, ul. Parkowa 2, 05-806 Pęcice. Za dostarczenie pracy konkursowej w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie bez potwierdzenia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. Prace konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Prace konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Koncepcja rewaloryzacji Parku w Pęcicach oraz ze wskazaniem danych podmiotu składającego dokumentację konkursową (Uczestnika Konkursu). Dane uczestnika należy umieścić w lewym górnym rogu koperty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany bądź uzupełniania złożonych prac konkursowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@dworpolskipecice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Koprzywa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 602280016

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji rewaloryzacji zabytkowego parku w Pęcicach, na podstawie której opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowo budowlana i wykonawcza.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: pruszkowski Miejscowość: Pęcice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Konkurs architektoniczny na wyłonienie najlepszej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewaloryzacji zabytkowego parku w Pęcicach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji rewaloryzacji zabytkowego parku w Pęcicach, na podstawie której opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza oraz materiały przetargowe do realizacji zadania inwestycyjnego.
Koncepcja rewaloryzacji parku w Pęcicach powinna zostać oparta na analizie materiałów archiwalnych dotyczących tego obiektu oraz na analizie jego stanu aktualnego i potrzeb współczesnych użytkowników. Koncepcja powinna obejmować zagadnienia dotyczące:
• układu przestrzennego parku z uwzględnieniem struktury właściwej dla epoki jego powstania i głównych faz przekształceń, zawierającego czytelnie wyodrębnione wnętrza parkowe, masywy drzewostanu, grupy, nasadzenia syngieltonowe (solitery), punkty i otwarcia widokowe zewnętrzne oraz wewnętrzne, dominanty i subdominanty architektoniczne, akcenty w postaci elementów rzeźbiarskich, drogi i place parkowe, spójne z kompozycją parku;
• szaty roślinnej – w tym założenia do gospodarki drzewostanem, uzupełnienie warstwy krzewów, nowe nasadzenia w warstwie drzew, lokalizację i formy przestrzenne kwietników, ogólne założenia do doboru roślinnego, właściwe dla epoki powstania parku i głównych faz przekształceń;
• układu drogowego z uwzględnieniem ciągów pieszych, pieszo-jezdnych z propozycją nawierzchni, w tym zapewnienie dostępu do istniejących i projektowanych obiektów kubaturowych;
• zagospodarowania terenów wodnych, w tym określenie sposobu umocnienia brzegów, uczytelnienie widoków z parku na wodę, punktowe wprowadzenie roślinności na brzegach, wskazanie lokalizacji niewielkiej przystani dla łódki;
• oświetlenia terenu, w tym wskazanie, które ciągi komunikacyjne i place mają zostać oświetlone, określenie typu oświetlenia;
• projektu organizacji przestrzeni wypoczynku biernego i czynnego;
• małej architektury, w tym: detalu rzeźbiarskiego, ławek, koszy na śmieci, mostów, rzeźb parkowych, murków, schodów terenowych; elementów ścieżek edukacyjnych - o ile takie są planowane przez uczestników konkursu;
• obiektów kubaturowych oraz uwzględniać odtwarzany tunel z dworu w stronę stawu (na który Inwestor posiada pozwolenie na budowę) .
• szacunkowych kosztów realizacji poszczególnych elementów (załącznik nr V do Regulaminu).

Kod CPV

71220000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi projektowania architektonicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
• 71400000-2 – usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu,
• 71420000-8 – architektoniczne usługi zagospodarowania terenu,
• 71421000-5 – usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz,
• 90721100-8 – usługi ochrony krajobrazu.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Uzyskanie materiałów szczegółowych –„materiały wyjściowe” dotyczących miejsca, które jest przedmiotem realizowanego konkursu (tj.: rys historyczny, mapy, inwentaryzacja zieleni itp.), jest możliwe od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 09.12.2019r. w godzinach 10.00-15.00 (od poniedziałku do piątku), po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności (załącznik numer VIII do Regulaminu) w siedzibie Zamawiającego i uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
2. Odbycie wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego będzie możliwe od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 17.12.2019r., w godzinach 10.00-15.00 (od poniedziałku do piątku). Termin wizyty należy umówić wcześniej telefonicznie z Zamawiającym. Wizja lokalna jest konieczna do złożenia pracy konkursowej, a jej odbycie będzie potwierdzone protokołem.
3. Prace konkursowe należy składać najpóźniej do dnia 15.01.2020 roku do godziny 10:30 w siedzibie Fundacji Dwór Polski Pęcice ul. Parkowa 2, 05-806 Pęcice;
4. Rozstrzygnięcie i publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 24.01.2020r.
5. Ponieważ konkurs jest ogłaszany po raz drugi Zamawiający postanawia, iż Uczestnicy konkursu, którzy pobrali materiały o których mowa w punkcie 4.2. w dacie wskazanej regulaminu konkursu ogłoszonego w dniu 24.09.2019r. – pierwsze ogłoszenie konkursu, ) zostają zwolnieni z obowiązku ponownego pobierania „materiałów wyjściowych” oraz ponownego odbycia obowiązkowej wizji lokalnej. Tym samym Zamawiający uznaje, że Uczestnicy konkursu spełnili przedmiotowe wymogi konkursu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

-Uczestnikiem konkursu nie może być ten który podlega wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych, które mają odpowiednie zastosowanie. Uczestnik konkursu w celu potwierdzenia ww. warunku składa oświadczenie o treści zgodnej z treścią Załącznika VII do Regulaminu Konkursu.
- Uczestnik konkursu zapewnia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń określone przez polskie prawo budowlane (w przypadku uczestników wspólnie biorących udział w konkursie np. zespołów projektowych wymóg ten musi spełniać przynajmniej jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie). Określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia osób, których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (np. w przypadku kwalifikacji zawodowych nabytych poza granicami RP). Uczestnik konkursu w celu potwierdzenia ww. warunku składa oświadczenie o treści zgodnej z treścią Załącznika III do Regulaminu Konkursu.
- Uczestnik konkursu zapewnia co najmniej jedną osobę posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu architektury krajobrazu lub pokrewne (np. mgr inż. ogrodnictwa, mgr inż. terenów zieleni itp.) mającą doświadczenie projektowe w obiektach zieleni zabytkowej (przynajmniej 2 opracowane projekty wykonawcze dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków o powierzchni powyżej 1 ha/ każdy i wartości dokumentacji projektowej nie niższej niż 20.000,-zł netto/ każda, w okresie nie dłuższym niż 10 lat od daty złożenia oświadczenia). Uczestnik konkursu w celu potwierdzenia ww. warunku składa oświadczenie o treści zgodnej z treścią Załącznika III ( wykaz osób i wykaz opracowanych projektów wykonawczych) do Regulaminu Konkursu.

Wiedza i doświadczenie

Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z Regulaminem Konkursu (wymogi jak ujęte w punkcie powyżej: uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności)

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

I. Oświadczenie uczestnika konkursu o spełnieniu warunków udziału w konkursie.
II. Pełnomocnictwo.
III. Wykaz osób i opracowanych projektów wykonawczych (wraz z listami referencyjnymi na potwierdzenie tego faktu).
IV. Oświadczenie dotyczące przysługiwania praw autorskich
V. Oświadczenie uczestnika konkursu o braku podstaw do wykluczenia.
VI. Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przyjmuje się następujące kryteria oceny projektowanych rozwiązań:
Kryteria oceny Waga
• Zastosowanie rozwiązań właściwych w konserwacji i restauracji 30 % (maks. 30 pkt)
zabytkowych parków i zieleni zabytkowej (poprawność konserwatorska)

• Walory kompozycyjne, architektoniczne i estetyczne oraz dostosowanie 30 % (maks. 30 pkt)
do otoczenia

• Funkcjonalność 20 % (maks. 20 pkt)
• Realność przyjętych rozwiązań 20 % (maks. 20 pkt)
Razem: 100 % = 100 pkt

Wykluczenia

Uczestnikami konkursu nie mogą być:
• członkowie Komisji Konkursowej,
• osoby biorące udział w definiowaniu warunków konkursowych,
• osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu konkursu,
• osoby biorące bezpośredni udział w organizacji i rozstrzygnięciu konkursu,
• osoby wykluczone z uczestnictwa na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA DWÓR POLSKI

Adres

Parkowa 2

05-806 Pęcice (wieś)

mazowieckie , pruszkowski

Numer telefonu

728961027

Fax

0

NIP

5342521710

Tytuł projektu

Zespół Pałacowy w Pęcicach- obiekt zabytkowy wzmacniający potencjał turystyczny gminy Michałowice

Numer projektu

RPMA.05.03.00-14-5971/16-00

Inne źródła finansowania

Środki własne zamawiającego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

- Pierwsze miejsce w konkursie: Kępka Architektura Krajobrazu;
- Drugie miejsce: Pracownia Projektowania Przestrzennego Dorota Pape;
- Trzecie miejsce: Ogród Park Krajobraz s.c. Jakub Zemła, Tomasz Zwiech.
Liczba wyświetleń: 234