Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 10/POPW.01.01.02-26-0027/17 - Nagrania czytań interaktywnych do opracowanych kursów

Data publikacji: 19.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-11-2019

Numer ogłoszenia

1218374

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania lub komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
Oferta Dotyczy: Nagrania czytań interaktywnych do opracowanych kursów
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 10/POPW.01.01.02-26-0027/17
Nie otwierać przed dniem .................... r. godz. ......

4. Prosi się, by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte (zbindowane) a wszystkie strony ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

6. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

9. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

10. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres Wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, (jeżeli jest konieczne).
e) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez dostawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych dostawców.

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie, do dnia 28.11.2019, godz. 12:00

12. Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 11 zostanie zwrócona Wykonawcy.

13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.

14. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".

15. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 13 i 14.

16. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.11.2019, godz. 12:30.

17. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

18. W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego) dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty lub złożenia wyjaśnień.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Zaborski (Manager Projektu)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 697 716 661

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie usług w zakresie: Nagrania czytań interaktywnych do opracowanych kursów dla firmy ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), objętej wsparciem w ramach realizacji Projektu: „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich” o numerze POPW.01.01.02-26-0027/17 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizowanym projektem pn. „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich”, POPW.01.01.02-26-0027/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 6, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

- Nagrania czytań interaktywnych do opracowanych kursów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie usług w zakresie: Nagrania czytań interaktywnych do opracowanych kursów dla firmy ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), objętej wsparciem w ramach realizacji Projektu: „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich” o numerze POPW.01.01.02-26-0027/17 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawartym poniżej (lit. A-K):
A) zamówienie dotyczy nagrania lektorskiego w j. hebrajskim w profesjonalnym studiu lektorskim;
B) lektor biorący udział w nagraniach powinien być doświadczonym aktorem głosu, native speakerem języka hebrajskiego, z udokumentowanym doświadczeniem bądź wykształceniem na kierunku aktorskim lub szkoleniami specjalistycznymi w kierunku lektorskim, dubbingowym;
C) do produkcji nagrań wymagane jest uczestnictwo co najmniej czterech różnych głosów męskich oraz czterech różnych głosów żeńskich;
D) nagrania obejmują teksty do sekcji czytań interaktywnych w kursach e-learningowych do nauki języka hebrajskiego w sumie liczące 20 305 słów;
E) skrypt do nagrań obejmuje 52 czytań interaktywnych w języku hebrajskim ze wskazanymi bohaterami występującymi w danym tekście;
F) na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania tzw. casting list oraz przygotowanie skryptu do produkcji, wykonania nagrań poszczególnych fragmentów skryptu oraz przygotowania plików audio;
G) wymagane jest dokonanie podziału nagrań (oddzielne pliki audio) dla poszczególnych wypowiedzi osób pojawiających się w danym czytaniu interaktywnym, w tym narratora;
H) teksty do nagrań obejmują dialogi oraz teksty narracyjne;
I) teksty w skrypcie przesyłane są już po korekcie tekstu (stylistycznej oraz gramatycznej);
J) wymagane parametry plików: zapisane bez kompresji (bezstratne PCM) pliki audio w formacie WAV lub AIFF nagrane z częstotliwością próbkowania 96 kHz przy 24 bitach na próbkę. Dodatkowa obróbka: znormalizowane (dla 0 dB, "peak"), wycięta cisza na początku i na końcu każdego klipu (file format: WAV / AIFF, type: Uncompressed PCM, sampling frequency: 96 kHz, bits per sample: 24 bits; normalized (Peak));
K) maksymalny, wymagany termin dostarczenia plików audio: 23 grudnia 2019 r.

Kod CPV

80420000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi e-learning

Dodatkowe przedmioty zamówienia

92100000-2 - Usługi kinematograficzne oraz wideo
92312200-3 - Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów
92370000-5 - Usługi techników dźwięku

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 23.12.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 – 2020 z dnia 30 stycznia 2017 roku.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku działania siły wyższej.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania na drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
- w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z PARP;
- zmiany/wydłużenia terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres Wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, (jeżeli jest konieczne).
e) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez dostawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych dostawców.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych z kryteriów nr A, B.

Sposób oceny:
A. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 70 pkt.
B. Termin realizacji (najkrótszy termin) = 30 pkt.

A. Cena
Punktacja od 0 do 70 pkt.
Waga 70 %
Wykonawca w podanej cenie zawiera wszystkie koszty wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia.
Oferent podający najniższą cenę brutto uzyska największą liczbę punktów w niniejszym kryterium. Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 70. Oferowane ceny powinny odzwierciedlać całkowity koszt wykonania usługi.
K cena - Kryterium cena = (C min /C bof) x 70
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana „w górę”, do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 70 punktów

B. Termin realizacji
Punktacja od 0 do 30 pkt.
Waga 30 %
Wykonawca w podanym terminie zawarł wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia. Oferent podający najkrótszy termin realizacji uzyska największą liczbę punktów w niniejszym kryterium. Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku terminu (wyrażonego w dniach kalendarzowych, liczonego od dnia następującego po zawarciu Umowy na realizację usługi) w ofercie z najkrótszym terminem do terminu badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 30.
K ​termin​ - Kryterium termin = (T ​min​/T ​bof​) x 30
T ​min ​– najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ofert
T ​bof ​– termin realizacji wg badanej oferty
Należy określić termin, wyrażony w dniach kalendarzowych, w którym Wykonawca deklaruje przekazanie dostarczonego zgodnie z zapytaniem ofertowym przedmiotu zamówienia. Termin liczony będzie od dnia następującego po zawarciu umowy na zakup i dostawę. Za dzień przekazania przedmiotu zamówienia uważa się dzień protokolarnego odebrania: kompletnego, prawidłowo działającego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana „w górę”, do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 30 punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała w ocenie całkowitej (suma kryterium A+B) największą liczbę punktów i mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawca, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Dostawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, składa Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALEF-BET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

697 716 661

NIP

9591978066

Tytuł projektu

Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich

Numer projektu

POPW.01.01.02-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Nazwa i adres:
ELROM - Perfect Voices; 5 Druyanov St., Tel Aviv 63143, Izrael

2. Data wpłynięcia oferty:
27.11.2019; godz. 14:20

3. Cena:
17 031,22 zł brutto
Liczba wyświetleń: 155