Strona główna
Logo unii europejskiej

Ocena wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie mazowieckim

Data publikacji: 18.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1218191

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert: 21.01.2020 r., godz.: 10:00.
Otwarcie ofert: 21.01.2020 r., godz.: 10:05.
https://platformazakupowa.pl/transakcja/294047

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.siennicka@mazovia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Siennicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel.: +48 (22) 597-90-42

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Głównym celem badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie mazowieckim” jest weryfikacja założeń wsparcia e-usług w województwie mazowieckim, z uwzględnieniem doświadczeń wdrażania RPO WM 2014-2020. Wyniki badania będą również użyteczne z punktu widzenia projektowania wsparcia e-usług publicznych w ramach kolejnej perspektywy finansowej.
Przedmiotowa ewaluacja służyć będzie weryfikacji poprawności założeń wsparcia e-usług, przyjętych na etapie formułowania i zakresu RPO WM 2014-2020. W szczególności ewaluacja pozwoli sprawdzić:
• Czy dostępne formy wsparcia e-usług umożliwiają osiągniecie postawionych celów na poziomie RPO WM 2014-2020?;
• Czy system wyboru projektów prowadzi do wyboru przedsięwzięć o zakładanych cechach?;
• Czy udzielone wsparcie przynosi zakładane zmiany na poziomie województwa? Czy przynosi zmiany
na poziomie gminy?;
• Czy kontekst realizacji Programu nie zmienił się na tyle, by była konieczna korekta realizowanych działań?;
• Czy stopień wykorzystania e-usług przez mieszkańców i instytucje województwa mazowieckiego jest wystarczającym celem wyrównywania dysproporcji w dostępie do Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) w regionie ?
• Jakie są rekomendowane działania mające na celu dalszy rozwój e-usług w województwie mazowieckim w perspektywie 2020+?;
• W jaki sposób przedstawione w wyniku badania wnioski należy uwzględnić w perspektywie 2020 +?

Badanie swoim zakresem obejmie następującą oś priorytetową, działanie i podziałania:
II Oś priorytetowa – Wzrost e-potencjału Mazowsza
• Działanie 2.1. E-usługi
Podziałanie 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza
Podziałanie 2.1.2 – E –usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

Dla umów zawartych w działaniach/poddziałaniach objętych badaniem Wykonawca przeanalizuje wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność.

Zakres podmiotowy
Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie do następujących osób – grup respondentów:
• Beneficjenci RPO WM 2014-2020;
• Ostateczni odbiorcy wsparcia – mieszkańcy Mazowsza;
• Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020;

Zakres terytorialny i czasowy
Zakresem terytorialnym badania jest obszar województwa mazowieckiego. Badanie obejmie okres od rozpoczęcia realizacji RPO WM 2014-2020 do 30 września 2019 r.

W ramach badania ewaluacyjnego Wykonawca powinien dokonać szerokich analiz, popartych jakościową oceną zjawisk, w następujących obszarach (celach szczegółowych):

1.Ocena trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności realizowanych form wsparcia e-usług
w kontekście celów RPO WM 2014-2020 oraz potrzeb beneficjentów.
• Ocena trafności, użyteczności i aktualności przyjętej logiki interwencji, realizowanych celów oraz form wsparcia w stosunku do aktualnie istniejących potrzeb beneficjentów;
• Ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności wsparcia e-usług;
• Ocena zarządzania wsparcia e-usług w ramach RPO WM 2014-2020.
2 Identyfikacja czynników oddziaływujących negatywnie na zakładane cele oraz prawidłową realizację założeń RPO WM 2014-2020.
• Diagnoza zaistniałych czynników, które mają wpływ na proces wdrażania i skuteczność osiągania założonych celów w zakresie e-usług.
3 Wypracowanie rekomendacji których implementacja przyczyni się do realizacji celów RPO WM 2014-2020 w zakresie wsparcia e-usług.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym badania jest sprawdzenie, czy projekty realizowane w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) - Wzrost
e-potencjału Mazowsza, przyczyniły się do wzrostu poziomu wykorzystania e-usług oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych (w ramach instytucji oraz między instytucjami) województwa mazowieckiego.
Cele szczegółowe badania
1. Charakterystyka społeczeństwa informacyjnego w województwie mazowieckim w latach 2014-2019
w kontekście zrealizowanego wsparcia w ramach II Osi RPO WM 2014-2020 oraz stopnia skuteczności realizacji założonych celów.
2. Określenie stopnia komplementarności, zrealizowanych w ramach II Osi RPO WM 2014-2020, projektów oraz poziomu ich integracji z istniejącymi lub planowanymi przedsięwzięciami na terenie województwa mazowieckiego.
3. Ocena stopnia wykorzystania e-usług przez mieszkańców i instytucje województwa mazowieckiego oraz wyrównywania dysproporcji w dostępie do Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych
i Komunikacyjnych (ICT) w regionie.
4. Wskazanie dobrych praktyk w odniesieniu do realizacji projektów w obszarze e-usług publicznych
w perspektywie finansowej 2014-2020.

W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:

• Skuteczność – kryterium pozwoli ocenić stopień realizacji zakładanych celów RPO WM 2014-2020, skuteczność użytych metod, form wsparcia/instytucji oraz wpływ czynników zewnętrznych
na ostateczne efekty. Ocena skuteczności obejmie wszystkie elementy programu, co pozwoli ustalić czy podejmowane działania w zamierzony sposób prowadzą do osiągniecia celów, w szczególności czy wybierane do dofinansowania projekty w sposób optymalny realizują cele interwencji w zakresie wzrostu e-potencjału Mazowsza;
• Użyteczność – pozwoli ocenić rzeczywiste efekty interwencji oraz na ile wsparcie e-usług w ramach RPO WM 2014-2020 odpowiada na ich rzeczywiste problemy. Odpowie na pytanie czy zmiany wywołane realizacją programu są korzystne z punktu widzenia beneficjentów;
• Trafność/Adekwatność – pozwoli ocenić w jakim stopniu cele Programu odpowiadają potrzebom oraz priorytetem regionu w zakresie wsparcia e-usług. Ustalone w wyniku zastosowania powyższego kryterium wnioski umożliwią podjęcie decyzji o kontynuowaniu lub modyfikacji celów Programu;
• Efektywność – pozwoli ocenić ,,ekonomiczność” Programu, czyli relację pomiędzy nakładami (zasobami finansowymi, ludzkimi) a osiągniętymi efektami interwencji (uzyskane produkty, rezultaty, oddziaływania).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ,,Ocena wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług
w województwie mazowieckim".
ODBIORCY RAPORTU
Bezpośredni:
1. Samorząd Województwa Mazowieckiego;
2. Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020;
3. Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020;
4. Członkowie zespołu przygotowującego projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla kolejnej perspektywy finansowej UE;
5. JST.

Pośredni:
6. Beneficjenci RPO WM 2020+;
7. Komisja Europejska;
8. IK UP;
9. IP RPO WM.
Raport będzie opublikowany na ogólnodostępnej stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia bieżących wyników prac w siedzibie Zamawiającego (Warszawa). Wykonawca będzie informował Zamawiającego na bieżąco o stanie badania i ewentualnych problemach.
W tym celu Wykonawca będzie sporządzał elektronicznie, co 2 tygodnie, roboczą informację
o postępie realizacji badania, w tym z realizacji narzędzi badawczych.
Badanie będzie realizowane w następujących etapach:
1) Opracowanie raportu metodologicznego;
2) Opracowanie raportu końcowego;
3) Przygotowanie broszury i prezentacji w PowerPoint;
4) Prezentacja wyników badań.

Etap 1
Wykonawca przygotuje raport metodologiczny, którego projekt w formie elektronicznej, zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy.
Następnie raport zostanie skonsultowany z Zamawiającym, a Wykonawca przygotuje jego ostateczną wersję i przekaże do Zamawiającego w formie elektronicznej 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu metodologicznego zostanie przekazana
w wersji papierowej w 1 egzemplarzu wraz z płytą CD/DVD, nie później niż 3 dni robocze od zaakceptowania ostatecznej wersji raportu. Raport powinien być podpisany i opieczętowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczątką nagłówkową Wykonawcy.
Etap 2
Raport końcowy, którego projekt w formie elektronicznej zostanie przekazany do Zamawiającego w terminie
14 tygodni od daty zawarcia umowy. Projekt raportu końcowego zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotuje ostateczną wersję raportu.
Ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przesłana do Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 19 tygodni od daty zawarcia umowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu końcowego, zostanie przesłana wersja papierowa w 1 egzemplarzu wraz z płytą CD/DVD, nie później niż 3 dni robocze od zaakceptowania ostatecznej wersji raportu.
Raport końcowy powinien być podpisany i opieczętowany przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczątką nagłówkową Wykonawcy.
Etap 3
Wykonawca przygotuje prezentację w PowerPoint oraz film (maks. 5 minut) zawierającą informacje o celu badania, metodologii i przebiegu badania oraz wnioskach i rekomendacjach. Wykonawca po zatwierdzeniu raportu końcowego prześle prezentację oraz film do akceptacji Zamawiającego w formie elektronicznej. Ponadto Wykonawca przygotuje broszurę informacyjną. Prezentacja oraz film powinna zostać przekazana w formie elektronicznej i na płycie CD/DVD, natomiast broszura w pdf i wersji edytowalnej w formie elektronicznej
i papierowej.
Etap 4
Wykonawca w ciągu 3 tygodni od ukończenia ewaluacji przeprowadzi 2 prezentacje wyników badania ewaluacyjnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. (prezentacja zostanie przeprowadzona na terenie województwa mazowieckiego). Jedna z ww. prezentacji powinna odbyć się na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W przypadku gdy w terminie 3 tygodni od dnia zakończenia prac nad raportem końcowym nie zaplanowano posiedzenia Komitetu Monitorującego Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji wyników badania na najbliższym jego posiedzeniu.
Wykonawca na spotkania przygotuje prezentacje w formacie PowerPoint, przy czym na każde spotkanie prezentacja powinna być dostosowana do odbiorców. Jednocześnie Wykonawca powinien przygotować materiały informacyjne dla uczestników spotkań (wydruk prezentacji, broszury oraz ewentualne zestawienia danych), po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Badanie ewaluacyjne powinno zostać dobrze zaplanowane, tak aby jego realizacja przebiegała sprawnie
i terminowo. Wykonawca powinien zaproponować harmonogram prac nad badaniem, w którym zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów badania z Zamawiającym.
Całość prac zostanie zamknięta w terminie nie dłuższym niż 22 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy łącznie spełniają warunki dotyczące:
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Dokumentacja dostępna pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/294047

Wiedza i doświadczenie

Dokumentacja dostępna pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/294047

Potencjał techniczny

Dokumentacja dostępna pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/294047

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dokumentacja dostępna pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/294047

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dokumentacja dostępna pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/294047

Dodatkowe warunki

Dokumentacja dostępna pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/294047

Warunki zmiany umowy

Dokumentacja dostępna pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/294047

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumentacja dostępna pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/294047

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi:
a) cena – 40 pkt.
b) koncepcja badawcza – 35 pkt.
c) metodologia – 20 pkt
d) organizacja badania – 5 pkt.
2) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium „cena” odpowiednią liczbę punktów w następujący sposób: Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 40 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru: C=(C_min/C_x )×40 gdzie: C - liczba punktów za kryterium „cena”, C min - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, C x - cena oferty badanej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
3) koncepcja badawcza (35 pkt)
a) trafność (6 pkt) (adekwatność do przedmiotu badania) diagnozy sytuacji/stanu przedmiotu badania oceniana w następujący sposób:
- 0 pkt – brak odniesienia do badań/analiz diagnozujących przedmiot badania, brak postawienia hipotez badawczych;
- do 6 pkt – powołanie się na trafne (ich tematyka jest zgodna i przydatna z perspektywy zakresu badania) badania, analizy, ekspertyzy, publikacje naukowe diagnozujące przedmiot badania oraz postawienie hipotez badawczych adekwatnych (umożliwiających realizację wszystkich celów/obszarów badawczych, zarówno wymaganych, jak i dodatkowych) do przedmiotu ewaluacji wynikających z ww. badań/analiz;
b) trafne (5 pkt) (zapewniające realizację celu głównego badania) rozszerzenie koncepcji badawczej
o cele/obszary badawcze oceniane w następujący sposób:
- 0 pkt – brak propozycji dodatkowego celu/obszaru badawczego lub zaproponowany/e cel/e nie są trafne,
- 5 pkt – jeden zaproponowany trafny dodatkowy cel/obszar badawczy,
Każdy dodatkowy obszar musi zostać odpowiednio uzasadniony w kontekście celów i przedmiotu badania.
c) trafne (17 pkt) (zapewniające realizację celu głównego oraz celów szczegółowych badania) rozszerzenie koncepcji badawczej o dodatkowe pytania badawcze oceniane w następujący sposób:
- 0 pkt – brak propozycji dodatkowego pytania badawczego lub zaproponowany/e pytanie/a nie są trafne lub ma/ą charakter narzędziowy,
- do 17 pkt – za każde dodatkowe pytanie badawcze trafnie sformułowane w kontekście celów
i zakresu badania, w tym:
i. jeśli pytanie jest trafne, niepowielające się, nie pogłębiające pytań wymaganych, ale eksplorujące nowe wymiary, choć mieszczące się w zakresie badania – 1 pkt;
ii. jeśli pytanie jest trafne, niepowielające się, nie pogłębiające pytań wymaganych, ale eksplorujące nowe wymiary, choć mieszczące się w zakresie badania i zostało zaproponowane w obszarze dodatkowo zaproponowanym – 0,5 pkt.
d) Wewnętrzna logiczna spójność koncepcji badania (7 pkt) to znaczy czy zdaniem oceniającego oferent
w sposób przejrzysty i przekonujący wskazał sposób w jaki poszczególne obszary badawcze (ewentualnie dodatkowe oraz powiązane z celami szczegółowymi badania opisanymi w SOPZ) wynikają nawzajem z siebie, łącząc się w spójną całość, tym samym umożliwiają realizację zakresu i celów postawionych w SOPZ;
- 0 pkt - obszary badawcze nie są ze sobą logicznie powiązane, stanowią niezależne od siebie pola badawcze między którymi nie zachodzą relacje przyczynowo-skutkowe,
- do 7 pkt – obszary badawcze są ze sobą logicznie powiązane, tym samym stanowią spójny ciąg narracji badania;
4) metodologia (20 pkt):
1. trafne (9%) (zapewniające realizację celu głównego i celów szczegółowych badania oraz odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne) rozszerzenie metodologii badawczej o dodatkowe metody/techniki badawcze w zakresie gromadzenia danych oceniane w następujący sposób:
a. 0 pkt – brak propozycji dodatkowej metody/techniki badawczej lub zaproponowana/e metoda/y nie są trafne,
b. do 9 pkt – za dodatkowe metody/techniki badawcze trafnie dobrane w kontekście celów i zakresu badania, w tym: jeśli metoda/technika jest trafna (umożliwia realizację celu, zakresu badania, odpowiedzi na jedno lub kilka pytań ewaluacyjnych) i efektywna (niepowielająca tych samych potencjalnych respondentów) – 3 pkt
Każda dodatkowa metoda/narzędzie musi zostać odpowiednio uzasadniona w kontekście celów, przedmiotu i zakresu badania;
2. trafne (6 pkt) (zapewniające realizację celu głównego i celów szczegółowych badania oraz odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne) rozszerzenie metodologii badawczej o metody/techniki badawcze
w zakresie analizy danych oceniane w następujący sposób:
a. 0 pkt – brak propozycji metody/techniki badawczej w zakresie analizy danych lub zaproponowana/e metoda/y nie są trafne,
b. do 6 pkt – za dodatkowe metody/techniki badawcze w zakresie analizy danych trafnie dobrane w kontekście celów i zakresu badania, w tym: jeśli metoda/technika jest trafna (umożliwia realizację celu, zakresu badania, odpowiedzi na jedno lub kilka pytań ewaluacyjnych) – 2 pkt
a) trafność (5 pkt) dostosowania metod/technik badawczych do pytań badawczych oceniana w następujący sposób:
a. 0 pkt – mniej niż 80% pytań badawczych (wymaganych i ewentualnie dodatkowych) zostało trafnie (tj. w sposób umożliwiający odpowiedź na pytania) przyporządkowanych do metod badawczych (wymaganych i dodatkowych),
b. 5 pkt – od 80% i więcej pytań badawczych (wymaganych i dodatkowych) zostało trafnie (tj. w sposób umożliwiający odpowiedź na pytania) przyporządkowanych do metod badawczych (wymaganych i dodatkowych);
5) organizacja badania (5 pkt):
a) Trafne zidentyfikowanie potencjalnych obszarów ryzyka, mogących wystąpić w trakcie realizacji badania oraz zaproponowanie środków je minimalizujących i wpływających na poprawę rzetelności badania (do 3 pkt.)
b) Propozycja nowatorskich rozwiązań, trafnych w kontekście zakresu badania, w zakresie prezentacji wyników badania (rozwiązania inne niż: prezentacja multimedialna, raport końcowy) (do 2 pkt.)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE / URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Adres

Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

(22)5979100

Fax

(22)5979290

NIP

1132453940

Tytuł projektu

Plan Działania Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM

Numer projektu

RPMA.11.01.00-14-0004/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„EU-CONSULT” sp. z o.o. ul. Toruńska 18C, lokal D, 80-747 Gdańsk, cena- 150 000,00 zł brutto , data wpłynięcia oferty 21.01.2020 r.
Liczba wyświetleń: 197