Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja kursów specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie

Data publikacji: 18.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-11-2019

Numer ogłoszenia

1217902

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi oświadczeniami w formularzu ofertowym.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia poprzez odpowiednie wypełnienie formularza ofertowego.
3. Oferta może zostać złożona:
- w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adresy e-mail: karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl, chzs@poczta.onet.pl
lub
- w formie elektronicznej jako skan podpisanej oferty przesłany na adresy e-mail: karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl, chzs@poczta.onet.pl
(w takim przypadku wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć wersję papierową podpisanej oferty na adres zamawiającego j.n.)
lub
- osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkól w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów
lub
- przesłana listownie na adres j.w.:
4. Składanie ofert w wersji elektronicznej:
a) Oferta w formie elektronicznej powinna zostać przesłana na ww. adresy e-mail z oznaczeniem
w temacie e-maila „OFERTA” i z podaniem nazwy zamów ienia, którego dotyczy.
b) Oferta w formie elektronicznej powinna być podpisana elektronicznie podpisem kwalifikowanym oraz zawierać pliki w jednym z formatów: PDF/JPG (Formularz ofertowy z wykazem usług - skan),
b) Oferta powinna zostać złożona w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w Bazie Konkurencyjności.
c) decyduje data odebrania oferty na serwerze zamawiającego (Zespołu Szkół w Chocianowie lub Powiatu Polkowickiego).
5. Składanie ofert w wersji pisemnej (osobiście lub listownie):
a) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Chocianowie, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: Oferta na realizację kursów specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie w ramach projektu „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim” Na opakowaniu należy dodatkowo podać nazwę
i adres wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty w przypadku jej wycofania,
b) Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolina.basinska@powiatpolkoiwcki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Basińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

76 746 15 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, tj. kursu baristycznego 1 i 2 stopnia oraz kursu obsługi kasy fiskalnej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: polkowicki Miejscowość: Chocianów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadania nr 3 w ramach projektu pn.: „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Przedmiot zamówienia

Część 1 Kurs baristyczny 1 i 2 stopnia
Liczba godzin (1 i 2 stopień): min. 40
Grupa docelowa: 2 grupy po 10 uczniów
Termin kursu: planuje się przeprowadzenie kursu w następujących terminach:
Pierwsza grupa 10 uczniów: do 30.12.2019 r.
Druga grupa 10 uczniów: do 18.12.2020 r.
Miejsce szkolenia: Zespół Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów

Część 2 Kurs obsługi kasy fiskalnej
Liczba godzin kursu: min. 12
Grupa docelowa: 2 grupy po 10 uczniów
Termin kursu: planuje się przeprowadzenie kursu w następujących terminach:
Pierwsza grupa 10 uczniów: do 30.12.2019r.
Druga grupa 10 uczniów: do 18.12.2020 r.
Miejsce szkolenia: Zespół Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego)

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Kurs baristyczny 1 i 2 stopnia: 1sza grupa 10 osobowa do 30.12.2019r., 2ga grupa 10cio osobowa do 18.12.2020r.
Kurs obsługi kasy fiskalnej: 1sza grupa 10 osobowa do 30.12.2019r., 2ga grupa 10cio osobowa do 18.12.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące osób prowadzących kursy dla poszczególnych części:
2.1. Część 1 – kurs baristyczny 1 i 2 stopnia
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, zrealizował min. 3 szkolenia/kursy z zakresu kursu balistycznego 1 i 2 stopnia
2.2. Część 2 – kurs obsługi kasy fiskalnej:
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, zrealizował min. 3 szkolenia/kursy z zakresu kursu obsługi kasy fiskalnej

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień zawartej umowy:
1) W przypadku zaistnienia siły wyższej (np. choroba osoby przewidzianej do realizacji kursu, powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
2) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza m.in. zmiany terminu realizacji zamówienia objętego umową
w przypadku gdy udział uczestnika w innych formach wsparcia jest na tyle obciążający, że nie możliwe jest zorganizowanie przedmiotu zamówienia w danym terminie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w szkoleniu nie zostanie zakwalifikowana wymagana grupa uczestników. Zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
3) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy może nastąpić gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
4) Jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (których zamawiający i wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie.
5) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
6) Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę Umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Spełnianie warunku określonego w Rozdziale VI dotyczącego doświadczenia wykonawcy zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w wykazie usług zawartym w formularzu oferty – zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji zawartych w ofercie poprzez złożenie wyjaśnień, wezwanie wykonawców do przedłożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie (np. referencji).
W przypadku gdy wykonawca nie złoży wyjaśnień, dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwości, co do ich prawdziwości – zamawiający może wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych. Niezłożenie przez wykonawcę mimo wezwania do wyjaśnień, uzupełnienia w ww. terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na wzorze formularza załączonego do zapytania ofertowego.
Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a) formularz ofertowy wraz z wykazem i oświadczeniami – Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego:
b) ponadto - jeśli dotyczy - należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Część 1: cena 100%
Część 2: cena 100%

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - oświadczenie w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT POLKOWICKI

Adres

św. Sebastiana 1

59-100 Polkowice

dolnośląskie , polkowicki

Numer telefonu

767461502

Fax

767461501

NIP

6922274708

Tytuł projektu

Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Cz1. (kurs baristyczny 1 i 2 stopnia):
Nazwa i adres: Tomasz Choma, ul. Ułańska 18/4, 42-600 Tarnowskie Góry,
data wpływu: 26.11.2019 r.
cena: 7.700 zł – oferta uzyskała w kryterium cena 100 punktów, oferta nie podlega odrzuceniu, oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
Cz.2.(kurs obsługi kasy fiskalnej):
Nazwa i adres: MCKK sp. z o.o., ul. M.Skłodowskiej-Curie 84,
Data wpływu: 26.11.2019r.
cena: 3.552 zł brutto – oferta uzyskała w kryterium cena 100 punktów, oferta nie podlega odrzuceniu, oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
Liczba wyświetleń: 183