Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja kursu eksploatacji układów hydraulicznych dla nauczycieli zawodu Zespołu Szkół w Chocianowie

Data publikacji: 18.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-11-2019

Numer ogłoszenia

1217891

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi oświadczeniami w formularzu ofertowym.
Oferta może zostać złożona:
- w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adresy e-mail: karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl, chzs@poczta.onet.pl
lub
- w formie elektronicznej jako skan podpisanej oferty przesłany na adresy e-mail: karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl, chzs@poczta.onet.pl
(w takim przypadku wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć wersję papierową podpisanej oferty na adres zamawiającego j.n.)
lub
- osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkól w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów
lub
- przesłana listownie na adres j.w.:
Składanie ofert w wersji elektronicznej:
a) Oferta w formie elektronicznej powinna zostać przesłana na ww. adresy e-mail z oznaczeniem
w temacie e-maila „OFERTA” i z podaniem nazwy zamówienia, którego dotyczy.
b) Oferta w formie elektronicznej powinna być podpisana elektronicznie podpisem kwalifikowanym oraz zawierać pliki w jednym z formatów: PDF/JPG (Formularz ofertowy z wykazem usług - skan),
b) Oferta powinna zostać złożona w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w Bazie Konkurencyjności.
c) decyduje data odebrania oferty na serwerze zamawiającego (Zespołu Szkół w Chocianowie lub Powiatu Polkowickiego). Składanie ofert w wersji pisemnej (osobiście lub listownie):
a) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Chocianowie, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: Oferta na realizację kursów AutoCAD i Autodesk Inventor dla nauczycieli zawodu Zespołu Szkół w Chocianowie w ramach projektu „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim” Na opakowaniu należy dodatkowo podać nazwę i adres wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty w przypadku jej wycofania,
b) Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolina.basinska@powiatpolkoiwcki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Basińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

76 746 15 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu eksploatacji układów hydraulicznych dla nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie.
Czas trwania kursu: min. 24 godziny
Grupa docelowa: 3 nauczycieli
Termin kursu: planuje się realizację kursu w terminie oferowanym przez wykonawcę, nie później niż do 23.12.2019 r.
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadania nr 7 w ramach projektu pn.: „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu eksploatacji układów hydraulicznych dla nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie:
Czas trwania kursu: min. 24 godziny
Grupa docelowa: 3 nauczycieli
Termin kursu: planuje się realizację kursu w terminie oferowanym przez wykonawcę, nie później niż do 23.12.2019 r.
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego)
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
5. Wspólny słownik zamówień publicznych:
80.53.00.00-8 usługi w zakresie szkolenia zawodowego
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji kursu w okresie: do 23.12.2019 r. (zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu kursu. Szczegółowe terminy kursu zostaną uzgodnione na etapie realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału
w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, zrealizował min. 3 szkolenia/kursy eksploatacji układów hydraulicznych

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień zawartej umowy:
1) W przypadku zaistnienia siły wyższej (np. choroba osoby przewidzianej do realizacji kursu, powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
2) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza m.in. zmiany terminu realizacji zamówienia objętego umową
w przypadku gdy udział uczestnika w innych formach wsparcia jest na tyle obciążający, że nie możliwe jest zorganizowanie przedmiotu zamówienia w danym terminie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w szkoleniu nie zostanie zakwalifikowana wymagana grupa uczestników. Zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
3) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy może nastąpić gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
4) Jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (których zamawiający i wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie.
5) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
6) Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę Umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Spełnianie warunku określonego w Rozdziale VI dotyczącego doświadczenia wykonawcy zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w wykazie usług zawartym w formularzu oferty – zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji zawartych w ofercie poprzez złożenie wyjaśnień, wezwanie wykonawców do przedłożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie (np. referencji).
W przypadku gdy wykonawca nie złoży wyjaśnień, dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwości, co do ich prawdziwości – zamawiający może wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych. Niezłożenie przez wykonawcę mimo wezwania do wyjaśnień, uzupełnienia w ww. terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na wzorze formularza załączonego do zapytania ofertowego.
Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a) formularz ofertowy wraz z wykazem i oświadczeniami – Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego:
b) ponadto - jeśli dotyczy - należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena 100%

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - oświadczenie w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT POLKOWICKI

Adres

św. Sebastiana 1

59-100 Polkowice

dolnośląskie , polkowicki

Numer telefonu

767461502

Fax

767461501

NIP

6922274708

Tytuł projektu

Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: Festo sp. z o.o. ul. Mszczonowska 7, Janki k. Warszawy, 05-090 Raszyn,
data wpływu: 26.11.2019 r.
cena: 6.000 zł brutto, w tym koszt za 1 uczestnika 2000 zł brutto
Liczba wyświetleń: 137